Dostawa pompy próżniowej olejowej i wyparki rotacyjnej próżniowej wraz z systemem próżniowym. Oznaczenie sprawy: OZ/D/17/101/AL

Organizator

Politechnika Śląska
Akademicka 2A
44100 Gliwice
Polska

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompy próżniowej olejowej i wyparki rotacyjnej próżniowej wraz z systemem próżniowym w podziale na 2 części. 2. CPV: 42.12.24.50-9 Pompy próżniowe, 38.43.62.00-0 Wyparki rotacyjne.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500029120-N-2018 z dnia 08-02-2018 r.
Politechnika Śląska: Dostawa pompy próżniowej olejowej i wyparki rotacyjnej próżniowej wraz z systemem próżniowym. Oznaczenie sprawy: OZ/D/17/101/AL

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633373-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 000001637, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322371334, e-mail oz@polsl.pl, faks 322371334.
Adres strony internetowej (url): www.polsl.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pompy próżniowej olejowej i wyparki rotacyjnej próżniowej wraz z systemem próżniowym. Oznaczenie sprawy: OZ/D/17/101/AL
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
OZ/D/17/101/AL
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pompy próżniowej olejowej i wyparki rotacyjnej próżniowej wraz z systemem próżniowym w podziale na 2 części. 2. CPV: 42.12.24.50-9 Pompy próżniowe, 38.43.62.00-0 Wyparki rotacyjne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 42122450-9

Dodatkowe kody CPV: 38436200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Pompa próżniowa olejowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7566.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Danuta Katryńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DANLAB Danuta Katryńska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Handlowa 6a
Kod pocztowy: 15-399
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8093.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8093.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8658.09
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Wyparka rotacyjna próżniowa wraz z systemem próżniowym do wyparki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 29047.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: WITKO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Piłsudskiego 143
Kod pocztowy: 92-332
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32767.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31450.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32767.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.