„Wyposażenie sali edukacyjnej Nadleśnictwa Skrwilno”

Organizator

Nadleśnictwo Skrwilno
ul. Leśna 5
87510 Skrwilno
Polska

Opis

1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wyposażenie sali edukacyjnej Nadleśnictwa Skrwilno (dostawa i montaż wyposażenia). 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielono na pięć niezależnych od siebie części: Część nr 1 ,,Dostawa i montaż fototapet i fotoobrazów w sali edukacyjnej”, Część nr 2 ,,Dostawa elementów wyposażenia sali edukacyjnej”, Część nr 3 ,,Dostawa i montaż drewnianych elementów ekspozycji w sali edukacyjnej”, Część nr 4 ,,Dostawa i montaż oświetlenia w sali edukacyjnej”, Część nr 5 ,,Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego”. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Oferta złożona na daną część musi jednakże obejmować cały zakres przewidziany w SIWZ dla tej części zamówienia.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500029560-N-2018 z dnia 08-02-2018 r.
Nadleśnictwo Skrwilno: „Wyposażenie sali edukacyjnej Nadleśnictwa Skrwilno”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 503111-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500008244-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Skrwilno, Krajowy numer identyfikacyjny 91050786100000, ul. ul. Leśna 5, 87510 Skrwilno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 700 032, e-mail skrwilno@torun.lasy.gov.pl, faks 542 700 032.
Adres strony internetowej (url): http://www.torun.lasy.gov.pl/web/skrwilno
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna Nieposiadająca Osobowości Prawnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wyposażenie sali edukacyjnej Nadleśnictwa Skrwilno”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
S.270.1.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wyposażenie sali edukacyjnej Nadleśnictwa Skrwilno (dostawa i montaż wyposażenia). 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielono na pięć niezależnych od siebie części: Część nr 1 ,,Dostawa i montaż fototapet i fotoobrazów w sali edukacyjnej”, Część nr 2 ,,Dostawa elementów wyposażenia sali edukacyjnej”, Część nr 3 ,,Dostawa i montaż drewnianych elementów ekspozycji w sali edukacyjnej”, Część nr 4 ,,Dostawa i montaż oświetlenia w sali edukacyjnej”, Część nr 5 ,,Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego”. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Oferta złożona na daną część musi jednakże obejmować cały zakres przewidziany w SIWZ dla tej części zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 32322000-6

Dodatkowe kody CPV: 38652100-1, 32322000-6, 22315000-1, 39154100-7, 31520000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: ,,Dostawa i montaż fototapet i fotoobrazów w sali edukacyjnej”,
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na mocy art. 93 ust. 1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Nadleśnictwo unieważniło postępowanie pn.: „Wyposażenie sali edukacyjnej Nadleśnictwa Skrwilno” na część zamówienia nr 1 pn.: ,,Dostawa i montaż fototapet i fotoobrazów w sali edukacyjnej”. Na część zamówienia nr 1 nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: ,,Dostawa elementów wyposażenia sali edukacyjnej”,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 73661.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KAT CITY ARTE Milena Białas
Email wykonawcy: katcityarte@gmail.com
Adres pocztowy: Widok 14/10
Kod pocztowy: 40-118
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 101097.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 101097.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 101097.39
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: ,,Dostawa i montaż drewnianych elementów ekspozycji w sali edukacyjnej”,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7215.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Stolarskie Jan Szczepański
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bohaterów Powstania Styczniowego 2
Kod pocztowy: 09-227
Miejscowość: Szczutowo
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: ,,Dostawa i montaż oświetlenia w sali edukacyjnej”,
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Nadleśnictwo unieważniło postępowanie pn.: „Wyposażenie sali edukacyjnej Nadleśnictwa Skrwilno” na część zamówienia nr 4. Na część zamówienia nr 4 została złożona tylko jedna oferta, której cena ,,przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)”. Z uwagi na to, że postępowanie pn.: „Wyposażenie sali edukacyjnej Nadleśnictwa Skrwilno”, nie zostało rozstrzygnięte dla wszystkich części, Zmawiający nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia w tak dużym stopniu (tj. część zamówienia nr 4 przekroczenie o ponad 60% w stosunku do ceny przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia), gdyż nadal nie ma rozstrzygnięcia wszystkich pozostałych części zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: ,Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego”.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Nadleśnictwo unieważniło postępowanie pn.: „Wyposażenie sali edukacyjnej Nadleśnictwa Skrwilno” na część zamówienia nr 5. Na część zamówienia nr 5 została złożona tylko jedna oferta, której cena ,,przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)”. Z uwagi na to, że postępowanie pn.: „Wyposażenie sali edukacyjnej Nadleśnictwa Skrwilno”, nie zostało rozstrzygnięte dla wszystkich części, Zmawiający nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia w tak dużym stopniu (tj. część zamówienia nr 5 przekroczenie o ponad 90% w stosunku do ceny przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia), gdyż nadal nie ma rozstrzygnięcia wszystkich pozostałych części zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.