Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową dróg, parkingów, oświetlenia na terenie Osiedla Skarpa w miejscowości Kozienice

Organizator

Burmistrz Gminy Kozienice
ul. Parkowa 5
26900 Kozienice
Polska

Opis

I.Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową dróg, parkingów, oświetlenia na terenie Osiedla Skarpa w miejscowości Kozienice obejmująca: 1. Budowę kanalizacji deszczowej. 2. Budowę linii oświetlenia drogowego. 3. Budowę dróg wewnętrznych, parkingów, chodników. II. Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności: 1. Budowa kanalizacji deszczowej, w tym: 1) Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne. 2) Demontaż istniejących wpustów deszczowych. 2) Budowa kolektora kanalizacji deszczowej. 3) Budowa przykanalików. 4) Budowa studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych z osadnikiem. 5) Budowa odwodnienia liniowego. 2. Budowa linii oświetlenia drogowego, w tym: 1) Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne. 2) Budowa linii oświetlenia drogowego. 3 Montaż wysięgników. 4) Montaż opraw sodowych. 5) Montaż słupów, zabezpieczeń, rur osłonowych. 3. Budowa dróg, parkingów, chodników, w tym: 1) Roboty pomiarowe i przygotowawcze, usunięcie drzewek i krzaków, dokonanie przesadzeń i nowych nasadzeń drzewek. 2) Roboty rozbiórkowe i montażowe małej architektury, w tym obudowy kontenera na śmieci. 3) Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów drogowych. 4) Roboty ziemne. 5) Ułożenie geotkaniny pod drogą i miejscami parkingowymi. 6) Profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej jezdni i parkingów. 7) Wykonanie chodników. 8) Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej. 8) Wykonanie obudowy kontenera. 9) Montaż elementów małej architektury. 10) Oznakowanie pionowe i poziome. 11) Zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni. 12) Roboty porządkowe.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500026735-N-2018 z dnia 06-02-2018 r.
Burmistrz Gminy Kozienice: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową dróg, parkingów, oświetlenia na terenie Osiedla Skarpa w miejscowości Kozienice

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 627368-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Gminy Kozienice, Krajowy numer identyfikacyjny 52374900000, ul. ul. Parkowa 5, 26900 Kozienice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 117 100, e-mail igor.czerwinski@kozienice.pl, faks 486 142 048.
Adres strony internetowej (url): www.kozienice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową dróg, parkingów, oświetlenia na terenie Osiedla Skarpa w miejscowości Kozienice
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WI.7020.1.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
I.Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową dróg, parkingów, oświetlenia na terenie Osiedla Skarpa w miejscowości Kozienice obejmująca: 1. Budowę kanalizacji deszczowej. 2. Budowę linii oświetlenia drogowego. 3. Budowę dróg wewnętrznych, parkingów, chodników. II. Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności: 1. Budowa kanalizacji deszczowej, w tym: 1) Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne. 2) Demontaż istniejących wpustów deszczowych. 2) Budowa kolektora kanalizacji deszczowej. 3) Budowa przykanalików. 4) Budowa studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych z osadnikiem. 5) Budowa odwodnienia liniowego. 2. Budowa linii oświetlenia drogowego, w tym: 1) Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne. 2) Budowa linii oświetlenia drogowego. 3 Montaż wysięgników. 4) Montaż opraw sodowych. 5) Montaż słupów, zabezpieczeń, rur osłonowych. 3. Budowa dróg, parkingów, chodników, w tym: 1) Roboty pomiarowe i przygotowawcze, usunięcie drzewek i krzaków, dokonanie przesadzeń i nowych nasadzeń drzewek. 2) Roboty rozbiórkowe i montażowe małej architektury, w tym obudowy kontenera na śmieci. 3) Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów drogowych. 4) Roboty ziemne. 5) Ułożenie geotkaniny pod drogą i miejscami parkingowymi. 6) Profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej jezdni i parkingów. 7) Wykonanie chodników. 8) Regulacja urządzeń infrastruktury technicznej. 8) Wykonanie obudowy kontenera. 9) Montaż elementów małej architektury. 10) Oznakowanie pionowe i poziome. 11) Zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni. 12) Roboty porządkowe.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45233100-0, 45233290-8, 45112000-5, 45232130-2, 31321100-3, 45231400-9, 45232210-7, 31527200-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1107397.97
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Montażowych BUDOMONT S.C. Tadeusz i Bartłomiej Głowiccy
Email wykonawcy: bartekglowicki@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 8
Kod pocztowy: 26-900
Miejscowość: Kozienice
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 979000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 979000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1300000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.