Dostawa materiałów do bieżącego utrzymania dróg gruntowych będących w administracji Gminy Siedlce

Organizator

Gmina Siedlce
ul. Asłanowicza 10
08110 Siedlce
Polska

Opis

Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: sukcesywne dostawy wraz z transportem i rozładunkiem destruktu asfaltowego uzyskanego z frezowania warstw bitumicznych nawierzchni drogowych o frakcji od 0 – 31.5 mm, żużlu wielkopiecowego, kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm oraz kruszywa betonowego o frakcji 0-63 mm na potrzeby bieżącego utrzymania dróg będących w administracji Gminy Siedlce w roku 2018 w ilościach zgodnych z wcześniejszym zleceniem. Wykonawca zobowiązany jest wydać materiał rozładowany we wskazane miejsce na drodze na terenie Gminy Siedlce. Materiał ma być wolny od zanieczyszczeń. Rozliczenie dostarczonego materiału odbywać się będzie na podstawie zestawienia ilości potwierdzonego przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy. Do wykonania zamówienia konieczne jest dysponowanie min. czterema samochodami samowyładowczymi o ładowności 25 ton. Wymagany termin realizacji zamówienia- 2 dni robocze licząc od daty otrzymania zlecenia Zapotrzebowanie obejmuje dostawę materiału w n/w ilościach. Lp. Asortyment ilość 1. Destrukt asfaltowy 4000 t 2. Żużel wielkopiecowy 2000 t 3. Kruszywo dolomitowe 3000 t 4. Kruszywo betonowe 1000 t

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500027156-N-2018 z dnia 06-02-2018 r.
Gmina Siedlce: Dostawa materiałów do bieżącego utrzymania dróg gruntowych będących w administracji Gminy Siedlce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 502732-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Siedlce, Krajowy numer identyfikacyjny 71158255200000, ul. ul. Asłanowicza 10, 08110 Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 633 25 40 wew. 56, e-mail gmina@gminasiedlce.pl, faks 256 323 630.
Adres strony internetowej (url): www.gminasiedlce.pl oraz http://e-bip.pl/Start/26
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów do bieżącego utrzymania dróg gruntowych będących w administracji Gminy Siedlce
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
OA.271.3.2018.PJ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: sukcesywne dostawy wraz z transportem i rozładunkiem destruktu asfaltowego uzyskanego z frezowania warstw bitumicznych nawierzchni drogowych o frakcji od 0 – 31.5 mm, żużlu wielkopiecowego, kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm oraz kruszywa betonowego o frakcji 0-63 mm na potrzeby bieżącego utrzymania dróg będących w administracji Gminy Siedlce w roku 2018 w ilościach zgodnych z wcześniejszym zleceniem. Wykonawca zobowiązany jest wydać materiał rozładowany we wskazane miejsce na drodze na terenie Gminy Siedlce. Materiał ma być wolny od zanieczyszczeń. Rozliczenie dostarczonego materiału odbywać się będzie na podstawie zestawienia ilości potwierdzonego przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy. Do wykonania zamówienia konieczne jest dysponowanie min. czterema samochodami samowyładowczymi o ładowności 25 ton. Wymagany termin realizacji zamówienia- 2 dni robocze licząc od daty otrzymania zlecenia Zapotrzebowanie obejmuje dostawę materiału w n/w ilościach. Lp. Asortyment ilość 1. Destrukt asfaltowy 4000 t 2. Żużel wielkopiecowy 2000 t 3. Kruszywo dolomitowe 3000 t 4. Kruszywo betonowe 1000 t
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 14210000-6

Dodatkowe kody CPV: 14630000-6, 44113600-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 18.01.2018 r. godz. 9:30 wpłynęła 1 oferta. Zamawiający w dniu 22.01.2018 r. rozstrzygną postępowanie, dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca nr 1: Firma Handlowo-Usługowa Waldemar Salamon, ul. Piaski 4, 05 – 332 Siennica, która zaoferowała wykonanie zadania w terminie do 28.12.2018 r. za wynagrodzeniem w kwocie brutto 624.920,00 złotych (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100), termin płatności faktury - 30 dni, w wyznaczonym dniu 29.01.2018 r. nie podpisała z Zamawiającym umowy oraz w piśmie z dnia 31.01.2018 r. oświadczyła, iż odstępuje od podpisania umowy. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 wszczęte postępowanie zostaje unieważnione.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.