Dostawa i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu w ramach inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego segmentu basenu przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica na warsztaty szkolne dla uczniów w ramach realizacji projektu pn.: „Twój zawód - Twoja przyszłość. Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”

Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-02-06 00:00

Organizator

Powiat Bielski
ul. Piastowska 40
43300 Bielsko-Biała
Polska

Opis

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż sprzętu konwencjonalnego tj.: a) przecinarki taśmowej – 1 szt., b) wiertarek słupowych – 3 szt., c) wiertarek stołowych – 4 szt., d) tokarek uniwersalnych – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów podstawowych - zawiera Załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500027093-N-2018 z dnia 06-02-2018 r.
Bielsko-Biała: Dostawa i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu w ramach inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego segmentu basenu przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica na warsztaty szkolne dla uczniów w ramach realizacji projektu pn.: „Twój zawód - Twoja przyszłość. Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu:
„Twój zawód - Twoja przyszłość. Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego”

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Bielski, Krajowy numer identyfikacyjny 7218170600000, ul. ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 33 8136-900, e-mail jacek.kulinski@powiat.bielsko.pl, faks 33 8136-897.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.bielsko.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.powiat.bielsko.pl/BIP.aspx?Sel=5384
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu stanowiącego wyposażenie warsztatów szkolnych do praktycznej nauki zawodu w ramach inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego segmentu basenu przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. S. Staszica na warsztaty szkolne dla uczniów w ramach realizacji projektu pn.: „Twój zawód - Twoja przyszłość. Rozwój kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Bielskiego” realizowanego w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”
Numer referencyjny BZ.272.3.2018.HM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż sprzętu konwencjonalnego tj.: a) przecinarki taśmowej – 1 szt., b) wiertarek słupowych – 3 szt., c) wiertarek stołowych – 4 szt., d) tokarek uniwersalnych – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów podstawowych - zawiera Załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji.
II.5) Główny Kod CPV: 42000000-6
Dodatkowe kody CPV:
42620000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły 2 oferty. Obie oferty zostały odrzucone na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) – ich treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W związku z powyższym Zamawiający zamierza udzielić zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
ZAMTECH Zbigniew Sokolik , , ul. Mariańska 116, 47-400, Racibórz, kraj/woj. śląskie