dostawa i montaż urządzeń do pracowni konserwacyjnej dla Muzeum II Wojny Światowej

Organizator

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Pl. Władysława Bartoszewskiego 1
80862 Gdańsk
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń do pracowni konserwacyjnej dla Muzeum II Wojny Światowej Część I 1. Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych 2. Szafa na odczynniki lotne i łatwopalne 3. Szafa na kwasy i zasady 4. Stół przyścienny 5. Stół na kółkach 6. Szafa laboratoryjna, na garderobę 7. Wanna 1 8. Wanna 2 9. Prace budowlane – rozbudowa i dostosowanie (w tym demontaż w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej) istniejących instalacji (wentylacyjna, elektryczna i sanitarna) dla potrzeb urządzenia/wyposażenia wraz z jego kompletnym podłączeniem i montażem Część II Zestaw do obróbki strumieniowo-ściernej: 1. Kabina ciśnieniowa 2. Kabina inżektorowa 3. Odpylacz z separatorem 4. Prace budowlane – rozbudowa i dostosowanie (w tym demontaż w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej) istniejących instalacji (wentylacyjna, elektryczna i sanitarna) dla potrzeb urządzenia/wyposażenia wraz z jego kompletnym podłączeniem i montażem W zakresie przedmiotu zamówienia jest również wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wybrany w postępowaniu wykonawca przedstawi wymagane w umowie dokumenty (§ 2 ust. 4, 6, 7, 8 i 9) zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i 5 do SIWZ. Wymagania co do dostaw ściśle określone w załączniku nr 1 do SIWZ ( w załączniku nr 6 opis poglądowy, należy wyłącznie uwzględnić opis robót budowlanych związanych z przyłączeniem przedmiotu dostawy). Wymagane dokumenty, jak i forma ich składania co do potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia dostaw zostały określone w rozdz. X pkt 2 SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ (nie sugerować się w tym zakresie załącznikiem nr 5). Jeżeli dokumentacja projektowa lub wykaz urządzeń wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 4 do SIWZ stosowanym odpowiednio do każdej części zamówienia odrębnie.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500026164-N-2018 z dnia 05-02-2018 r.
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku : dostawa i montaż urządzeń do pracowni konserwacyjnej dla Muzeum II Wojny Światowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613959-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500077316-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku , Krajowy numer identyfikacyjny 367011290, ul. Pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 323 75 20, e-mail a.dlugosz@muzeum1939.pl, faks 58 323 75 30.
Adres strony internetowej (url): www.muzeum1939.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa i montaż urządzeń do pracowni konserwacyjnej dla Muzeum II Wojny Światowej
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.280.9.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń do pracowni konserwacyjnej dla Muzeum II Wojny Światowej Część I 1. Dygestorium do ogólnych prac laboratoryjnych 2. Szafa na odczynniki lotne i łatwopalne 3. Szafa na kwasy i zasady 4. Stół przyścienny 5. Stół na kółkach 6. Szafa laboratoryjna, na garderobę 7. Wanna 1 8. Wanna 2 9. Prace budowlane – rozbudowa i dostosowanie (w tym demontaż w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej) istniejących instalacji (wentylacyjna, elektryczna i sanitarna) dla potrzeb urządzenia/wyposażenia wraz z jego kompletnym podłączeniem i montażem Część II Zestaw do obróbki strumieniowo-ściernej: 1. Kabina ciśnieniowa 2. Kabina inżektorowa 3. Odpylacz z separatorem 4. Prace budowlane – rozbudowa i dostosowanie (w tym demontaż w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej) istniejących instalacji (wentylacyjna, elektryczna i sanitarna) dla potrzeb urządzenia/wyposażenia wraz z jego kompletnym podłączeniem i montażem W zakresie przedmiotu zamówienia jest również wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wybrany w postępowaniu wykonawca przedstawi wymagane w umowie dokumenty (§ 2 ust. 4, 6, 7, 8 i 9) zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 i 5 do SIWZ. Wymagania co do dostaw ściśle określone w załączniku nr 1 do SIWZ ( w załączniku nr 6 opis poglądowy, należy wyłącznie uwzględnić opis robót budowlanych związanych z przyłączeniem przedmiotu dostawy). Wymagane dokumenty, jak i forma ich składania co do potwierdzenia zgodności z opisem przedmiotu zamówienia dostaw zostały określone w rozdz. X pkt 2 SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ (nie sugerować się w tym zakresie załącznikiem nr 5). Jeżeli dokumentacja projektowa lub wykaz urządzeń wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 4 do SIWZ stosowanym odpowiednio do każdej części zamówienia odrębnie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39180000-7

Dodatkowe kody CPV: 42100000-6, 39100000-3, 39150000-8, 39181000-4, 39151000-5, 45300000-0, 45310000-0, 45330000-9, 45331210-1, 45331230-7, 45310000-3, 45315700-5, 45311000-0, 45332000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: dostawa i montaż urządzeń do pracowni konserwacyjnej dla Muzeum II Wojny Światowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 132324.23
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Koettermann Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szamocka 8
Kod pocztowy: 01-748
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 163159.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 163159.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 163159.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: dostawa i montaż urządzeń do pracowni konserwacyjnej dla Muzeum II Wojny Światowej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 7 w powiązaniu z art. 94 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu uchylił się od podpisania umowy na warunkach w złożonej ofercie. W postępowaniu dla danej części zamówienia została złożona tylko jedna oferta, więc nie ma możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert w celu zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.