Dostawa płytek tokarskich z polikrystalicznym diamentem.

Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-01-30 00:00

Organizator

Instytut Elektrotechniki
ul. Pożaryskiego 28
04703 Warszawa
Polska

Opis

Dostawa fabrycznie nowych płytek tokarskich z polikrystalicznym diamentem, przeznaczonych do obróbki skrawaniem rur szkło-epoksydowych stosowanych do kompozytowych izolatorów osłonowych.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500021744-N-2018 z dnia 30-01-2018 r.
Instytut Elektrotechniki: Dostawa płytek tokarskich z polikrystalicznym diamentem.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 630570-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Elektrotechniki, Krajowy numer identyfikacyjny 3790200000, ul. ul. Pożaryskiego 28, 04703 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 112 52 05, e-mail iel@iel.waw.pl, faks 22 112 54 44.
Adres strony internetowej (url): www.izolatory.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa płytek tokarskich z polikrystalicznym diamentem.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
PN/16/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa fabrycznie nowych płytek tokarskich z polikrystalicznym diamentem, przeznaczonych do obróbki skrawaniem rur szkło-epoksydowych stosowanych do kompozytowych izolatorów osłonowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 42674000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Pakiet I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25083.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU ABC-TOOLS Joanna Bagińska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. St. Żeromskiego 38/15
Kod pocztowy: 55-200
Miejscowość: Oława
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30852.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30852.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30852.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Pakiet II
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7731.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU ABC-TOOLS Joanna Bagińska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. St. Żeromskiego 38/15
Kod pocztowy: 55-200
Miejscowość: Oława
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9509.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9509.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9509.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Pakiet III
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie będzie zwiększał podanej przez siebie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Pakiet IV
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie będzie zwiększał podanej przez siebie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie do 30.000 EUR na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Z ponownego oszacowania wartości przedmiotu zamówienia wynika, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EUR.