„Dostawa materiałów dotyczących izolatora 24 kV z funkcją pomiaru napięcia – Cz I, II, III, IV, V, VI.”

Organizator

Instytut Elektrotechniki
ul. Pożaryskiego 28
04703 Warszawa
Polska

Opis

„Dostawa materiałów dotyczących izolatora 24 kV z funkcją pomiaru napięcia – Cz I, II, III, IV, V, VI.”

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500021303-N-2018 z dnia 29-01-2018 r.
Instytut Elektrotechniki: „Dostawa materiałów dotyczących izolatora 24 kV z funkcją pomiaru napięcia – Cz I, II, III, IV, V, VI.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2, „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 507960-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Elektrotechniki, Krajowy numer identyfikacyjny 3790200000, ul. ul. Pożaryskiego 28, 04703 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 112 52 05, e-mail iel@iel.waw.pl, faks 22 112 54 44.
Adres strony internetowej (url): https://iel.pl/pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-aktualne-.htm
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa materiałów dotyczących izolatora 24 kV z funkcją pomiaru napięcia – Cz I, II, III, IV, V, VI.”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
T-1/18-NWM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
„Dostawa materiałów dotyczących izolatora 24 kV z funkcją pomiaru napięcia – Cz I, II, III, IV, V, VI.”
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 19522100-2

Dodatkowe kody CPV: 19522100-2, 44831000-4, 24200000-6, 14622000-7, 14600000-7, 39745220-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa kompozycji epoksydowej przeznaczonej do produkcji wyrobów elektroizolacyjnych na potrzeby energetyki i elektrotechniki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art 93 ust 1 pkt 1 ustawy PZP - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa mączki kwarcowej (wypełniacz elektrotechniczny) przeznaczonej do produkcji wyrobów (odlewów) elektrotechnicznych na bazie żywic epoksydowych metodą wtrysku.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Dostawa barwnika do kompozycji epoksydowej przeznaczonej do produkcji wyrobów (odlewów) elektrotechnicznych na bazie żywic epoksydowych metodą wtrysku.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Dostawa materiałów stalowych przeznaczonych do produkcji formy do wytwarzania wyrobów elektroizolacyjnych na potrzeby energetyki i elektrotechniki.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Dostawa materiałów metalowych do wytwarzania okuć przeznaczonych do wyrobów elektroizolacyjnych na potrzeby energetyki i elektrotechniki.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: Dostawa materiałów elektrycznych przeznaczonych do produkcji formy do wytwarzania wyrobów elektroizolacyjnych na potrzeby energetyki i elektrotechniki
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.