Wynajem urządzeń oświetleniowych na potrzeby koncertów odbywających się w ramach imprezy Sylwester 2017 Część 1 zamówienia Koncert odbywający się w TAURON Arena Kraków Część 2 zamówienia Koncert odbywający się na Rynku Głównym w Krakowie

Organizator

Krakowskie Biuro Festiwalowe
ul. Wygrana 2
30311 Kraków
Polska

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu oświetleniowego wraz z jego montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w ramach imprezy Sylwester 2017. Zamówienie składa się z dwóch części. 2. Część 1 zamówienia zatytułowana Koncert odbywający się w TAURON Arena Kraków dotyczy wynajmu sprzętu oświetleniowego wraz z jego montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertu odbywającego się w dniu 31 grudnia 2017 roku w Krakowie w hali TAURON Arena Kraków (ul. Lema 7, Kraków). Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 1A do SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 3. Część 2 zamówienia zatytułowana Koncert odbywający się na Rynku Głównym w Krakowie dotyczy wynajmu sprzętu oświetleniowego wraz z jego montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertu odbywającego się w dniu 31 grudnia 2017 roku na Rynku Głównym w Krakowie. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 stanowi załącznik nr 1B do SIWZ.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500020155-N-2018 z dnia 26-01-2018 r.
Krakowskie Biuro Festiwalowe: Wynajem urządzeń oświetleniowych na potrzeby koncertów odbywających się w ramach imprezy Sylwester 2017 Część 1 zamówienia Koncert odbywający się w TAURON Arena Kraków Część 2 zamówienia Koncert odbywający się na Rynku Głównym w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 619590-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Krakowskie Biuro Festiwalowe, Krajowy numer identyfikacyjny 35121004000000, ul. ul. Wygrana 2, 30311 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 354 25 00, e-mail abylinska@biurofestiwalowe.pl; pwawszczak@biurofestiwalowe.pl, faks 12 354 25 01.
Adres strony internetowej (url): www.biurofestiwalowe.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wynajem urządzeń oświetleniowych na potrzeby koncertów odbywających się w ramach imprezy Sylwester 2017 Część 1 zamówienia Koncert odbywający się w TAURON Arena Kraków Część 2 zamówienia Koncert odbywający się na Rynku Głównym w Krakowie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DP-271-45/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu oświetleniowego wraz z jego montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w ramach imprezy Sylwester 2017. Zamówienie składa się z dwóch części. 2. Część 1 zamówienia zatytułowana Koncert odbywający się w TAURON Arena Kraków dotyczy wynajmu sprzętu oświetleniowego wraz z jego montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertu odbywającego się w dniu 31 grudnia 2017 roku w Krakowie w hali TAURON Arena Kraków (ul. Lema 7, Kraków). Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 1A do SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). 3. Część 2 zamówienia zatytułowana Koncert odbywający się na Rynku Głównym w Krakowie dotyczy wynajmu sprzętu oświetleniowego wraz z jego montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertu odbywającego się w dniu 31 grudnia 2017 roku na Rynku Głównym w Krakowie. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 stanowi załącznik nr 1B do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 31527260-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Koncert odbywający się w TAURON Arena Kraków
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 70000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Sławomira Broszkiewicza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio Techniki Oświetleniowej Sławomir Broszkiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: os. Na Skarpie 43/10
Kod pocztowy: 31-911
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 58917.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 58917.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78720.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Koncert odbywający się na Rynku Głównym w Krakowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 100000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TSE Laser Light & Sound Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@tse.com.pl
Adres pocztowy: ul. Domaniewska 18
Kod pocztowy: 05-800
Miejscowość: Pruszków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 115189.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 115189.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 115189.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.