Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i wyniesieniu szafek oświetlenia ulicznego

Organizator

Miasto Białystok
Słonimska 1
15950 Białystok
Polska

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i wyniesieniu szafek oświetlenia ulicznego, dostosowaniu ich do istniejącego Systemu Sterowania Oświetleniem Miejskim wraz ze zmianą sposobu zasilania wyniesionych szafek oświetlenia ulicznego po wyniesieniu układów zasilająco-pomiarowych przez PGE Dystrybucja S.A. 2. W zakresie zamówienia należy: 1) opracować dokumentację projektową na wymianę i wyniesienie 6 szt. szafek oświetleniowych wraz z ich przystosowaniem i podłączeniem do Sytemu Sterowania Oświetleniem Miejskim oraz zmianą sposobu zasilania wyniesionych szafek oświetlenia ulicznego po wyniesieniu układów zasilająco-pomiarowych przez PGE Dystrybucja S.A. w następujących lokalizacjach: • SO – 1 przy ul. Elektrycznej zlokalizowanej w Stacji transformatorowej ST 01-123 (PGE Dystrybucja S.A.), • SO – 4 przy ul. Zwierzynieckiej zlokalizowanej w ST 01-77 (Osiedle przy lesie), • SO – 10 przy ul. Pod Krzywą zlokalizowanej w ST 01-1540 (Szkoła), • SO – 48 przy ul. Lipowej zlokalizowanej w ST 01-16 (Lipowa 49), • SO – 50 przy ul. Liniarskiego zlokalizowanej w ST 01-15 (Hotel Cristal), • SO – 56 przy ul. Artyleryjskiej zlokalizowanej w ST 01-233 (Piekarnia). 2) zmienić sposób zasilania wyniesionych 2 szt. szafek oświetlenia ulicznego po wyniesieniu układów zasilająco-pomiarowych przez PGE Dystrybucja S.A. w następujących lokalizacjach: • SO – 266 zlokalizowana przy ul. Swobodnej przed skrzyżowaniem z al. Konstytucji 3 Maja, która została wyniesiona z ST 01 - 1185 (droga dojazdowa do ul. Swobodna 56-64), • SO – 295 zlokalizowana przy ul. Swobodnej przed skrzyżowaniem z ul. Łagodną, która została wyniesiona z ST 01 – 1192 (droga dojazdowa do ul. Łagodna 2), 3) dokumentacja projektowa, winna zawierać dokumenty: a) Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy) – po 3 egz. b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – po 3 egz. c) Plan BIOZ – po 3 egz., d) Kompletny projekt wykonawczy oraz inne dokumentacje wymienione w pkt. 1 opracowane w programie Microsoft Word, Excel, AutoCAD 2010 - część rysunkowa zapisana również w PDF (inne programy wymagają zgody Zamawiającego) i dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD – po 2 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. W przypadku wskazania w programie funkcjonalno – użytkowym nazw, znaków towarowych lub typów materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy itp., o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, ma to na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w PFU, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 6. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych w branży elektrycznej dotyczących robót instalacyjnych linii kablowych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy lub podwykonawcy. 8. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 10. Wykonawca po zakończeniu robó...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500019400-N-2018 z dnia 25-01-2018 r.
Miasto Białystok: Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i wyniesieniu szafek oświetlenia ulicznego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601153-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Białystok, Krajowy numer identyfikacyjny 000515000, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i wyniesieniu szafek oświetlenia ulicznego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZDM-VII.271.12.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie i wyniesieniu szafek oświetlenia ulicznego, dostosowaniu ich do istniejącego Systemu Sterowania Oświetleniem Miejskim wraz ze zmianą sposobu zasilania wyniesionych szafek oświetlenia ulicznego po wyniesieniu układów zasilająco-pomiarowych przez PGE Dystrybucja S.A. 2. W zakresie zamówienia należy: 1) opracować dokumentację projektową na wymianę i wyniesienie 6 szt. szafek oświetleniowych wraz z ich przystosowaniem i podłączeniem do Sytemu Sterowania Oświetleniem Miejskim oraz zmianą sposobu zasilania wyniesionych szafek oświetlenia ulicznego po wyniesieniu układów zasilająco-pomiarowych przez PGE Dystrybucja S.A. w następujących lokalizacjach: • SO – 1 przy ul. Elektrycznej zlokalizowanej w Stacji transformatorowej ST 01-123 (PGE Dystrybucja S.A.), • SO – 4 przy ul. Zwierzynieckiej zlokalizowanej w ST 01-77 (Osiedle przy lesie), • SO – 10 przy ul. Pod Krzywą zlokalizowanej w ST 01-1540 (Szkoła), • SO – 48 przy ul. Lipowej zlokalizowanej w ST 01-16 (Lipowa 49), • SO – 50 przy ul. Liniarskiego zlokalizowanej w ST 01-15 (Hotel Cristal), • SO – 56 przy ul. Artyleryjskiej zlokalizowanej w ST 01-233 (Piekarnia). 2) zmienić sposób zasilania wyniesionych 2 szt. szafek oświetlenia ulicznego po wyniesieniu układów zasilająco-pomiarowych przez PGE Dystrybucja S.A. w następujących lokalizacjach: • SO – 266 zlokalizowana przy ul. Swobodnej przed skrzyżowaniem z al. Konstytucji 3 Maja, która została wyniesiona z ST 01 - 1185 (droga dojazdowa do ul. Swobodna 56-64), • SO – 295 zlokalizowana przy ul. Swobodnej przed skrzyżowaniem z ul. Łagodną, która została wyniesiona z ST 01 – 1192 (droga dojazdowa do ul. Łagodna 2), 3) dokumentacja projektowa, winna zawierać dokumenty: a) Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy) – po 3 egz. b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – po 3 egz. c) Plan BIOZ – po 3 egz., d) Kompletny projekt wykonawczy oraz inne dokumentacje wymienione w pkt. 1 opracowane w programie Microsoft Word, Excel, AutoCAD 2010 - część rysunkowa zapisana również w PDF (inne programy wymagają zgody Zamawiającego) i dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD – po 2 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. W przypadku wskazania w programie funkcjonalno – użytkowym nazw, znaków towarowych lub typów materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy itp., o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, ma to na celu wskazanie parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w PFU, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. 6. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na wykonane roboty. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych w branży elektrycznej dotyczących robót instalacyjnych linii kablowych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy lub podwykonawcy. 8. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 10. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. Uwaga: Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 31000000-6

Dodatkowe kody CPV: 31224300-5, 45316100-6, 71320000-7, 71248000-8, 45311000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 243902.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TELAN A. i J. Stankiewicz T. i W. Waszkiewicz Spółka jawna
Email wykonawcy: biuro@telan.pl
Adres pocztowy: ul. Czerwonego Kapturka 11, 15-156 Białystok
Kod pocztowy: 15-156
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 298890.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 298890.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 462755.52
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.