Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Pozostały czas na złożenie oferty:

Czas upłynął

Organizator

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
ul.Sienna 4
33-100 Tarnów
małopolskie
Polska

Opis

Treść zapytania publicznego

17/01/2018 S11 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Polska-Tarnów: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2018/S 011-021609

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
ul.Sienna 4
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kubik-Pasak
Tel.: +48 146882200
E-mail:
Faks: +48 146882299
Kod NUTS: PL217

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mpec.tarnow.pl

I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.bip.mpec-tarnow.akcessnet.net
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie
ul. Sienna 4
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kubik-Pasak
E-mail:
Kod NUTS: PL217

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mpec.tarnow.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Budowa efektywnego systemu energetycznego miasta Tarnowa – Etap 2 – Budowa linii kablowej SN 15 kV i kablowej linii światłowodowej pomiędzy EC Piaskówka i GPZ Grabówka

Numer referencyjny: PP/1/2018/B
II.1.2) Główny kod CPV
45231400
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa efektywnego systemu energetycznego miasta Tarnowa z wykorzystaniem energii odnawialnej i skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z podziałem na etapy – Etap 2 – Budowa linii kablowej SN 15 kV i kablowej linii światłowodowej pomiędzy „EC Piaskówka” i „GPZ Grabówka”.

Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie linii kablowej SN 15 kV oraz kablowej linii światłowodowej łączących „EC Piaskówka” przy ul. Spokojnej 67 z rozdzielnią 15 kV w „GPZ Grabówka” w Tarnowie przy ul. Jana Pawła II, wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nie przewidzianymi w dokumentacji określonej w pkt. 3.5 SIWZ., a koniecznymi do jej wykonania.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32562000
45111200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Tarnów, EC Piaskówka przy ul. Spokojnej 67 do rozdzielni 15 kV w GPZ Grabówka w Tarnowie przy ul. Jana Pawła II, wzdłuż ulic Spokojnej, Błonie i Jana Pawła II, woj. małopolskie, kraj Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa efektywnego systemu energetycznego miasta Tarnowa z wykorzystaniem energii odnawialnej i skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej z podziałem na etapy – Etap 2 – Budowa linii kablowej SN 15 kV i kablowej linii światłowodowej pomiędzy „EC Piaskówka” i „GPZ Grabówka”. Zakres robót obejmuje m.in.:

– wykonanie linii kablowej SN 15 kV oraz kablowej linii światłowodowej łączących „EC Piaskówka” przy ul. Spokojnej 67 z rozdzielnią 15 kV w „GPZ Grabówka” w Tarnowie przy ul. Jana Pawła II, wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji zamówienia nie przewidzianymi w dokumentacji określonej w pkt. 3.5 SIWZ., a koniecznymi do jej wykonania;

– wycinkę drzew kolidujących z prowadzonymi robotami;

– zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i ich korzeni nie podlegających wycince, a będących w pasie prowadzenia robót ziemnych;

– roboty ziemne;

– ułożenie trójfazowej linii kablowej SN 15 kV pomiędzy „EC Piaskówka” i „GPZ Grabówka”;

– ułożenie linii światłowodowej w rurze ochronnej w ciągu linii kablowej 15 kV na odcinku pomiędzy „EC Piaskówka” i „GPZ Grabówka”;

– odtworzenie nawierzchni oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu robót oraz terenu nie będącego terenem budowy, a związanego z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników i trawników oraz innych elementów, które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego), niezwłocznie po dokonaniu prac montażowych;

– wprowadzenie linii kablowej do rozdzielni „GPZ Grabówka”;

– pozostawienie zapasu kabli i ich zabezpieczenie w wykopie na terenie „EC Piaskówka”;

– wykonywanie na bieżąco dokumentacji i procedur określonych we Wzorze umowy;

– wykonywanie prac geodezyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia (wytyczenie sieci, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i inne);

– pomiary wykonanych połączeń kablowych;

– zagospodarowanie i zutylizowanie wszelkich materiałów powstałych z demontażu nawierzchni dróg i chodników oraz nadwyżki mas ziemi – zgodnie przepisami ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują:

– dokumentacja projektowa stanowiąca zał. Nr 10 do SIWZ;

– warunki techniczne Zamawiającego stanowiące zał. Nr 8 do SIWZ;

– przedmiar robót stanowiący zał. Nr 9 do SIWZ;

– wzór umowy stanowiący zał. Nr 4 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużony okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 168
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie energetycznej linii kablowej min. 15 kV o długości nie mniejszej niż 500 m łącznie.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający żąda:

— dołączonego do oferty Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wg załącznika nr 2 do SIWZ, aktualnego na dzień składania ofert;

— przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, wykazu robót budowlanych.

b) dysponują lub będą dysponować 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Osoba ta będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy i musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego.

Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r poz. 1278) albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną uprawnieniami budowlanymi (zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 7.7.1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz.290 z późn. zm.).

Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający żąda:

— dołączonego do oferty Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wg załącznika nr 2 do SIWZ, aktualnego na dzień składania ofert,

— przedstawienia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy PZP.

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP tj. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wpłaty wadium przelewem, termin wniesienia wadium uważa się za dotrzymany przez Wykonawcę, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie uznane kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. numer: 71 1240 4748 1111 0000 4877 1977 – z dopiskiem „Budowa linii kablowej SN 15 kV” Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert. Terminem wniesienia wadium jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na koncie Zamawiającego.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Postanowienia dotyczące płatności są zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/02/2018
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/02/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Miejskie Przedsiębiorstwo.

Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów w sali konferencyjnej (pokój 117).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp).Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firm) oraz adresy, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert pod kątem kryteriów oceny ofert, oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy PZP), a następnie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (otrzymała najwyższą pozycję rankingową), dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy, tj. zbada jego oświadczenie wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
ul. Sienna 4
Tarnów
33-100
Polska
Tel.: +48 146882200
E-mail:
Faks: +48 146882299

Adres internetowy:http://www.mpec.tarnow.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 20.5.1. i 20.5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

20.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy PZP.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11. 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
ul. Sienna 4
Tarnów
33-100
Polska
Tel.: +48 146882200
E-mail:
Faks: +48 146882299

Adres internetowy:http://www.mpec.tarnow.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/01/2018