Usługi w zakresie trawników

Organizator

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
Polska

Opis

Treść zapytania publicznego

16/01/2018 S10 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
  • I.
  • II.
  • VI.
  • VII.

Polska-Bydgoszcz: Usługi w zakresie trawników

2018/S 010-019102

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 226-470814)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
Bydgoszcz
85-085
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Kończak
E-mail:
Faks: +48 523234504
Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gddkia.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Utrzymanie zieleni drogowej, oczyszczanie i sprzątanie i praca brygady roboczej na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/BY w latach 2018-2021 z podziałem na części.

II.1.2) Główny kod CPV
77314100
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Wykonanie usług związanych z utrzymaniem zieleni drogowej, oczyszczaniem i sprzątaniem i pracą brygady roboczej na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w latach 2018-2021 z podziałem na części:

— część 1 - Rejon w Bydgoszczy,

— część 2 - Rejon w Inowrocławiu,

— część 3 - Rejon w Nakle,

— część 4 - Rejon w Świeciu,

— część 5 - Rejon w Toruniu,

— część 6 - Rejon we Włocławku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/01/2018
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 226-470814

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/01/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2) Inne dodatkowe informacje: