Komputery przenośne

Organizator

Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
65-417 Zielona Góra
lubuskie
Polska

Opis

Treść zapytania publicznego

16/01/2018 S10 - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
  • I.
  • II.
  • VI.
  • VII.

Polska-Zielona Góra: Komputery przenośne

2018/S 010-018216

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 243-505705)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Licealna 9
Zielona Góra
65-417
Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Jędrzejczak
Tel.: +48 601902300
E-mail:
Faks: +48 683282275
Kod NUTS: PL432

Adresy internetowe:

Główny adres: www.uz.zgora.pl

Adres profilu nabywcy: www.adm.uz.zgora.pl/przetargi/

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego

Numer referencyjny: RA-Z-42/2017
II.1.2) Główny kod CPV
30213100
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego: notebooki, dysk sieciowy, komputer typu tablet, dyski twarde, przejściówka, klawiatura, stacja dokująca, myszy, monitory, UPS, serwer plików, ultrabook, router z modemem do obsługi kanałów głosowych i wideo i kartami rozszerzeń, telefon IP, firewalle, moduł SFP, zestawy komputerowe.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/01/2018
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 243-505705

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 79 797.01 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 78 902,70 PLN

Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 4 959.35 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 4 065,04 PLN

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:

Data: 31/01/2018

Czas lokalny: 08:00

Powinno być:

Data: 06/02/2018

Czas lokalny: 08:00

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 31/01/2018

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Uniwersytet Zielonogórski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. prof. Z. Szafrana 21, pok. 103, 65-516 Zielona Góra.

Powinno być:

Data: 06/02/2018

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Uniwersytet Zielonogórski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. prof. Z. Szafrana 21, pok. 103, 65-516 Zielona Góra.

VII.2) Inne dodatkowe informacje: