Budowa przyłączy energetycznych i teletechnicznych w ramach projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”

Organizator

Gmina Miasto Krosno
Lwowska 28A
38400 Krosno
Polska

Opis

1. Zakres obowiązków wykonawcy: W ramach organizacji procesu budowlanego wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z realizacją zamówienia, tj. w szczególności: a) prowadzenie dziennika budowy (bez jego rejestracji przez nadzór budowlany, gdyż realizacja niniejszego przedsięwzięcia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę), w którym zawarte zostaną wszelkie istotne informacje i zdarzenia związane z realizacją budowy, m. in.: dane kierownika budowy, dane inspektora nadzoru budowlanego, wprowadzenie na plac budowy, potwierdzenie przez geodetę wytyczenia geodezyjnego w terenie, potwierdzenie wykonania ewentualnych robót zakrytych, pomiarów, ewentualne zmiany w projekcie, ewentualne uwagi inspektora nadzoru, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac i zwrocie placu budowy, b) uzgodnienie z zarządcami gruntów i obiektów, na których będą prowadzone prace - terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunków udostępnienia obiektów na czas prowadzonych robót oraz sporządzenie odpowiednich protokołów. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne opłaty na rzecz zarządców terenów i obiektów za ich udostępnienie na czas wykonywania prac związanych z realizacją zadania, w szczególności na rzecz Urzędu Miasta Krosna, c) wytyczenie geodezyjne budowanych obiektów i przeprowadzenie ich inwentaryzacji powykonawczej oraz prace geodezyjne związane z obsługą kolizji na trasie budowy; wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji, w tym związane z zatwierdzeniem tej dokumentacji przez władze nadzoru geodezyjnego, z naniesieniem zbudowanych obiektów na mapę zasadniczą miasta i pozyskaniem (do dokumentacji powykonawczej) zatwierdzenia powykonawczych szkiców inwentaryzacji geodezyjnych, zaktualizowanych arkuszy mapy zasadniczej oraz mapy cyfrowej (wersja elektroniczna), d) przeprowadzenie wszelkich prac związanych z usunięciem lub zabezpieczeniem kolizji budowanych rurociągów kablowych z infrastrukturą (podziemną i naziemną) innych operatorów lub gestorów sieci; wykonawca pokrywa wszelkie koszty z tym związane, w tym opłaty za nadzór operatorski, e) zapewnienie warunków, aby prace budowlane wykonywane były zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i prowadzenie bieżącej kontroli tej zgodności, f) w przypadku wystąpienia niemożności (bądź istotnych trudności) w ścisłym zrealizowaniu projektu budowlanego (np. z powodu wykrycia niezgodności z mapą projektową, położenia lub stanu obiektów podziemnych), organizacja współdziałania z projektantem i inspektorem nadzoru w celu wykonania modyfikacji projektu lub projektu zamiennego i jego legalizacji, g) przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej, kierownik budowy potwierdza na mapach powykonawczych zgodność wykonanych robót z projektem, a w dokumentacji pomiarowej zgodność wyników z wymaganiami odbiorowymi i zdatność obiektu do eksploatacji, h) zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru technicznego robót (przegląd całości zbudowanych obiektów i sprawdzenie ich jakości wykonania oraz zgodności z projektem, w tym skontrolowanie jakości opisów i oznaczeń elementów wybudowanej infrastruktury) oraz odbioru końcowego, w tym przygotowanie odpowiednich protokołów odbioru, i) przekazanie Zamawiającemu w czasie odbioru końcowego robót kompletu oryginałów dokumentów związanych z budową i jej zakończeniem, w tym obowiązkowo: - protokołów – oświadczeń zarządców obiektów o braku roszczeń z ich strony w stosunku do wykonawcy i Zamawiającego, - Dziennika Budowy, - dokumentacji powykonawczej i formalno-prawnej, - protokołów pomiarów elektrycznych i optycznych (pomiary reflektometryczne linii światłowodowych oraz pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych), - inwentaryzacji geodezyjnej, - potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw - wydane przez PGE Dystrybucja, j) zapewnienie na własny koszt serwisu gwa...

Treść zapytania publicznegoOgłoszenie nr 506387-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Gmina Miasto Krosno: Budowa przyłączy energetycznych i teletechnicznych w ramach projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Krosno, krajowy numer identyfikacyjny 52698900000, ul. Lwowska 28A , 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 47 43 218, e-mail zp@um.krosno.pl, faks 13 47 43 218.
Adres strony internetowej (URL): www.krosno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.krosno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.krosno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie (pocztą, osobiście, za pośrednictwem posłańca)
Adres:
Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno (Kancelaria Ogólna)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przyłączy energetycznych i teletechnicznych w ramach projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”
Numer referencyjny: ZP.271.4.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zakres obowiązków wykonawcy: W ramach organizacji procesu budowlanego wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności organizacyjnych i formalno-prawnych związanych z realizacją zamówienia, tj. w szczególności: a) prowadzenie dziennika budowy (bez jego rejestracji przez nadzór budowlany, gdyż realizacja niniejszego przedsięwzięcia nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę), w którym zawarte zostaną wszelkie istotne informacje i zdarzenia związane z realizacją budowy, m. in.: dane kierownika budowy, dane inspektora nadzoru budowlanego, wprowadzenie na plac budowy, potwierdzenie przez geodetę wytyczenia geodezyjnego w terenie, potwierdzenie wykonania ewentualnych robót zakrytych, pomiarów, ewentualne zmiany w projekcie, ewentualne uwagi inspektora nadzoru, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac i zwrocie placu budowy, b) uzgodnienie z zarządcami gruntów i obiektów, na których będą prowadzone prace - terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunków udostępnienia obiektów na czas prowadzonych robót oraz sporządzenie odpowiednich protokołów. Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne opłaty na rzecz zarządców terenów i obiektów za ich udostępnienie na czas wykonywania prac związanych z realizacją zadania, w szczególności na rzecz Urzędu Miasta Krosna, c) wytyczenie geodezyjne budowanych obiektów i przeprowadzenie ich inwentaryzacji powykonawczej oraz prace geodezyjne związane z obsługą kolizji na trasie budowy; wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji, w tym związane z zatwierdzeniem tej dokumentacji przez władze nadzoru geodezyjnego, z naniesieniem zbudowanych obiektów na mapę zasadniczą miasta i pozyskaniem (do dokumentacji powykonawczej) zatwierdzenia powykonawczych szkiców inwentaryzacji geodezyjnych, zaktualizowanych arkuszy mapy zasadniczej oraz mapy cyfrowej (wersja elektroniczna), d) przeprowadzenie wszelkich prac związanych z usunięciem lub zabezpieczeniem kolizji budowanych rurociągów kablowych z infrastrukturą (podziemną i naziemną) innych operatorów lub gestorów sieci; wykonawca pokrywa wszelkie koszty z tym związane, w tym opłaty za nadzór operatorski, e) zapewnienie warunków, aby prace budowlane wykonywane były zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i prowadzenie bieżącej kontroli tej zgodności, f) w przypadku wystąpienia niemożności (bądź istotnych trudności) w ścisłym zrealizowaniu projektu budowlanego (np. z powodu wykrycia niezgodności z mapą projektową, położenia lub stanu obiektów podziemnych), organizacja współdziałania z projektantem i inspektorem nadzoru w celu wykonania modyfikacji projektu lub projektu zamiennego i jego legalizacji, g) przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej, kierownik budowy potwierdza na mapach powykonawczych zgodność wykonanych robót z projektem, a w dokumentacji pomiarowej zgodność wyników z wymaganiami odbiorowymi i zdatność obiektu do eksploatacji, h) zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru technicznego robót (przegląd całości zbudowanych obiektów i sprawdzenie ich jakości wykonania oraz zgodności z projektem, w tym skontrolowanie jakości opisów i oznaczeń elementów wybudowanej infrastruktury) oraz odbioru końcowego, w tym przygotowanie odpowiednich protokołów odbioru, i) przekazanie Zamawiającemu w czasie odbioru końcowego robót kompletu oryginałów dokumentów związanych z budową i jej zakończeniem, w tym obowiązkowo: - protokołów – oświadczeń zarządców obiektów o braku roszczeń z ich strony w stosunku do wykonawcy i Zamawiającego, - Dziennika Budowy, - dokumentacji powykonawczej i formalno-prawnej, - protokołów pomiarów elektrycznych i optycznych (pomiary reflektometryczne linii światłowodowych oraz pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych), - inwentaryzacji geodezyjnej, - potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw - wydane przez PGE Dystrybucja, j) zapewnienie na własny koszt serwisu gwarancyjnego przez cały okres trwania gwarancji przedstawiony w ofercie i usuwanie usterek wykrytych w czasie eksploatacji zbudowanych obiektów. Roboty muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, na którą składają się projekt budowlano wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w SIWZ. Szczegółowy wykaz prac do wykonania oraz zestawienie materiałów stanowi załącznik do SIWZ. 2. Szczegółowa specyfikacja zakresu rzeczowego zadania: 1) wybudowanie 11 przyłączy teletechnicznych (kabli światłowodowych), do dynamicznych tablic przystankowych na terenie miasta Krosna, w następujących lokalizacjach (Uwaga: przedmiot zamówienia obejmuje mniejszy zakres aniżeli wynika to z dokumentacji technicznej dołączonej do postępowania): • Krakowska Cmentarz – kierunek Centrum, działki: 551, 548, 420/1 (obr. Śródmieście) - budowa kanalizacji OPTO z dwóch rur RHDPE 40 mm, od istniejącej studni kablowej Gminy Miasto Krosno zlokalizowanej w ul. Krakowskiej w rejonie RCKP, - posadowienie obok przystanku, zewnętrznej szafy kablowej z trzypunktowym zamknięciem na klucz, uzbrojoną w czujnik otwarcia drzwi oraz termostat, - zaciągnięcie kabla Z-XOTKtsdD 12J w istniejącą kanalizację kablową Gminy Miasto Krosno, od szafy kablowej zlokalizowanej w węźle technicznym w budynku RCKP do projektowanej szafy; - zakończenie kabla w szafie kablowej przełącznicą optyczną 1U 19” SC/APC. • Legionów - kierunek Dworzec, działki 1689/1, 1689/30, 1689/29, 1687/11 (obr. Śródmieście) - budowa kanalizacji OPTO z dwóch rur RHDPE 40 mm, od istniejącej studni kablowej Gminy Miasto Krosno zlokalizowanej w ul. Legionów, - posadowienie obok przystanku, zewnętrznej szafy kablowej z trzypunktowym zamknięciem na klucz, uzbrojoną w czujnik otwarcia drzwi oraz termostat, - zaciągnięcie kabla Z-XOTKtsdD 12J w istniejącą kanalizację kablową Gminy Miasto Krosno, od szafy kablowej zlokalizowanej w rejonie boiska „Orlik” do projektowanej szafy; - zakończenie kabla w szafie kablowej przełącznicą optyczną 1U 19” SC/APC. • Bohaterów Westerplatte – kierunek Powstańców Śląskich, działki: 2899/8, 2900/1, 2901 (obręb Śródmieście) - budowa kanalizacji OPTO z dwóch rur RHDPE 40 mm, od istniejącej studni kablowej własności MPGK Krosno zlokalizowanej w rejonie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, - posadowienie obok przystanku, zewnętrznej szafy kablowej z trzypunktowym zamknięciem na klucz, uzbrojoną w czujnik otwarcia drzwi oraz termostat, - zaciągnięcie kabla Z-XOTKtsdD 12J w wybudowaną kanalizację OPTO, od studni kablowej do projektowanej szafy; - wpięcie kabla do istniejącego złącza rozgałęźnego 12J/12J w studni kablowej; - zakończenie kabla w szafie kablowej przełącznicą optyczną 1U 19” SC/APC. • Rondo Monte Cassino /Powstańców Warszawskich/ - kierunek Rynek, działki: 2594/4, 2595, 2616/22, 2504, 2074/1 (obręb Śródmieście) • Rondo Monte Cassino /Wojska Polskiego/ - kierunek os. Markiewicza, działki: 2533/6, 2505, 2504 (obręb Śródmieście) - budowa kanalizacji OPTO z dwóch rur RHDPE 40 mm, od istniejącej studni kablowej własności Gminy Miasto Krosno zlokalizowanej w ul. Lwowskiej do obu przystanków, - posadowienie obok dwóch przystanków, zewnętrznych szaf kablowych z trzypunktowym zamknięciem na klucz, uzbrojoną w czujnik otwarcia drzwi oraz termostat, - zaciągnięcie kabla Z-XOTKtsdD 12J w istniejącą kanalizacje kablową Gminy Miasto Krosno, od szafy sterowniczej punktu monitoringu zlokalizowanej na Placu Monte Cassino do projektowanej szafy na przystanku w ul. W. Polskiego; - zaciągnięcie kabla Z-XOTKtsdD 12J od projektowanej szafy na przystanku w ul. Wojska Polskiego do projektowanej szafy na przystanku w ul. Powstańców Warszawskich; - zakończenie kabli w szafach kablowych przełącznicami optycznymi 1U 19” SC/APC. • Grodzka Kino – kierunek Lwowska, działki: 2964/1, 2377 (obręb Śródmieście) - budowa kanalizacji OPTO z dwóch rur RHDPE 40 mm, od istniejącej studni kablowej własności Gminy Miasto Krosno zlokalizowanej przy budynku Grodzka 10, - posadowienie obok przystanku, zewnętrznej szafy kablowej z trzypunktowym zamknięciem na klucz, uzbrojoną w czujnik otwarcia drzwi oraz termostat, - zaciągnięcie kabla Z-XOTKtsdD 12J w wybudowaną kanalizację OPTO, od studni kablowej do projektowanej szafy; - wykonanie złącza rozgałęźnego 144J/12J w studni kablowej na istniejącym kablu miejskiej sieci szerokopasmowej; - zakończenie kabla w szafie kablowej przełącznicą optyczną 1U 19” SC/APC. • Staszica – kierunek Plac Konstytucji 3 Maja, działka 2504, 2490 (obręb Śródmieście) - budowa kanalizacji OPTO z dwóch rur RHDPE 40 mm, od istniejącej studni kablowej własności Gminy Miasto Krosno zlokalizowanej w ul. Staszica – Plac Konstytucji 3 Maja, - posadowienie obok przystanku, zewnętrznej szafy kablowej z trzypunktowym zamknięciem na klucz, uzbrojoną w czujnik otwarcia drzwi oraz termostat, - zaciągnięcie kabla Z-XOTKtsdD 12J w istniejącą kanalizację kablową Gminy Miasto Krosno, od szafy kablowej zlokalizowanej w serwerowni w budynku Urzędu Miasta Krosna do projektowanej szafy; - zakończenie kabla w szafach przełącznicami optycznymi 1U 19” SC/APC. • Korczyńska Podkarpacki Szpital Wojewódzki – kierunek Centrum, działki: 1072/89, 1072/85, 1072/86, 1072/79 (obręb Krościenko Niżne) - budowa kanalizacji OPTO z dwóch rur RHDPE 40 mm, od budynku Szpitala, - posadowienie obok przystanku, zewnętrznej szafy kablowej z trzypunktowym zamknięciem na klucz, uzbrojoną w czujnik otwarcia drzwi oraz termostat, - zaciągnięcie kabla Z-XOTKtsdD 12J w wybudowaną kanalizację kablową, od przełącznicy zlokalizowanej w serwerowni w budynku Szpitala do projektowanej szafy; - zakończenie kabla w szafach przełącznicami optycznymi 1U 19” SC/APC. • Wojska Polskiego Przychodnia – kierunek Centrum, działka 2594/4, 2914 (obręb Śródmieście) - budowa kanalizacji OPTO z dwóch rur RHDPE 40 mm, od szafy monitoringu wizyjnego, - posadowienie obok przystanku, zewnętrznej szafy kablowej z trzypunktowym zamknięciem na klucz, uzbrojoną w czujnik otwarcia drzwi oraz termostat, - zaciągnięcie kabla Z-XOTKtsdD 12J w wybudowaną kanalizację kablową, od szafy monitoringu wizyjnego do projektowanej szafy; - zakończenie kabla w szafach przełącznicami optycznymi 1U 19” SC/APC. • Podwale – kierunek Kino ul. Grodzka, działki: 2352/2, 2352/6, 2292/1, 2295, 2352/3 (obręb Śródmieście) - budowa kanalizacji OPTO z dwóch rur RHDPE 40 mm, od istniejącej studni kablowej własności Gminy Miasto Krosno zlokalizowanej w ul. Paderewskiego do przystanku, - posadowienie obok przystanku, zewnętrznej szafy kablowej z trzypunktowym zamknięciem na klucz, uzbrojoną w czujnik otwarcia drzwi oraz termostat, - powiązanie rurociągu kablowego, leżącego wzdłuż rzeki Lubatówka, będącego własnością Gminy Miasto Krosno, ze studnią kablową (wł. gminy) w ulicy Paderewskiego i studnią kablową w ulicy Podwale (wł. Orange Polska S. A.), - zaciągnięcie kabla Z-XOTKtsdD 12J do projektowanej szafy na odcinku od istniejącej studni kablowej własności Multimedia Polska S. A./Gmina Miasto Krosno w ulicy Legionów, wykorzystując kanalizację kablową Orange Polska S.A., rurociąg kablowy wzdłuż rzeki Lubatówki oraz istniejącą i wybudowaną kanalizację kablową, - zakończenie kabla w szafie kablowej przełącznicą optyczną 1U 19” SC/APC. • Bema Turaszówka Skrzyżowanie – kierunek Centrum, działka 140 (obręb Turaszówka) - budowa kanalizacji OPTO z dwóch rur RHDPE 40 mm, od istniejącej studni kablowej własności MPGK Krosno zlokalizowanej w ul. Bema do przystanku, - posadowienie obok przystanku, zewnętrznej szafy kablowej z trzypunktowym zamknięciem na klucz, uzbrojoną w czujnik otwarcia drzwi oraz termostat, - zaciągnięcie kabla Z-XOTKtsdD 12J do projektowanej szafy na odcinku od istniejącej studni kablowej w rejonie skrzyżowania ul. Bema z ul. Wyspiańskiego, wykorzystując istniejącą i wybudowaną kanalizację OPTO, - w studni kablowej (róg ul. Bema i Wyspiańskiego) wpiąć projektowany kabel do istniejącego złącza rozgałęźnego 48J/2J/12J, - zakończenie kabla w szafie kablowej przełącznicą optyczną 1U 19” SC/APC 2) wybudowanie 11 przyłączy energetycznych do dynamicznych tablic przystankowych na terenie miasta Krosna w następujących lokalizacjach: • Krakowska Cmentarz – kierunek Centrum, działka 420/1 (obr. Śródmieście) - budowa przyłącza energetycznego nN zgodnie z TWP wydanymi przez PGE Dystrybucja kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm2 z istniejącego złącza kablowego ZK 1120 do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanego obok ściany przystanku autobusowego, - budowa doziemnej linii kablowej zasilającej o długości 6/7,5 m • Legionów - kierunek Dworzec, działki 1688/1, 1689/29 (obr. Śródmieście) - budowa przyłącza energetycznego nN zgodnie z TWP wydanymi przez PGE Dystrybucja kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm2 z istniejącego złącza kablowego ZK 5663 do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanego obok ściany przystanku autobusowego, - budowa doziemnej linii kablowej zasilającej o długości 179/183 m • Bohaterów Westerplatte – kierunek Powstańców Śląskich, działki: 2899/9, 2899/8, 2900/4, 2901 (obręb Śródmieście) - budowa przyłącza energetycznego nN zgodnie z TWP wydanymi przez PGE Dystrybucja kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm2 z istniejącego złącza kablowego ZK 1 na budynku 20d do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanego obok ściany przystanku autobusowego, - budowa doziemnej linii kablowej zasilającej o długości 77/80 m • Rondo Monte Cassino /Wojska Polskiego/ - kierunek os. Markiewicza, działka: 2505 (obręb Śródmieście) - budowa przyłącza energetycznego nN kablem ziemnym YAKXS 4x16 mm2 z istniejącej tablicy zlokalizowanej na działce 2505 przy ul. W. Polskiego do projektowanego złącza kablowego (bez układu pomiarowego), zlokalizowanego obok ściany przystanku autobusowego, - budowa doziemnej linii kablowej zasilającej o długości 39/43 m • Grodzka Kino – kierunek Lwowska, działki: 2964/1, 2377 (obręb Śródmieście) - budowa przyłącza energetycznego nN zgodnie z TWP wydanymi przez PGE Dystrybucja kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm2 z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZK331 do projektowanego złącza pomiarowego, zlokalizowanego obok ściany przystanku autobusowego, - budowa doziemnej linii kablowej zasilającej o długości 35/38 m • Staszica – kierunek Plac Konstytucji 3 Maja, działka 2504 (obręb Śródmieście) - budowa przyłącza energetycznego nN kablem ziemnym YAKXS 4x16 mm2 z istniejącej rozdzielni RS4 w budynku UM przy ul. Staszica 2 do projektowanego złącza kablowego (bez układu pomiarowego), zlokalizowanego obok ściany przystanku autobusowego, - budowa doziemnej linii kablowej zasilającej o długości 39/43 m • Korczyńska Podkarpacki Szpital Wojewódzki – kierunek Centrum, działki: 1072/89, 1072/85, 1072/86, 1072/79 (obręb Krościenko Niżne) - budowa przyłącza energetycznego nN kablem ziemnym YAKXS 4x16 mm2 z istniejącej rozdzielni w budynku „D” Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanego obok ściany przystanku autobusowego, - budowa doziemnej linii kablowej zasilającej o długości 128/131 m, - wyposażenie złącza kablowo-pomiarowego w licznik 1 fazowy, 1 klasy • Wojska Polskiego Przychodnia – kierunek Centrum, działka 2594/4 (obręb Śródmieście) - budowa przyłącza energetycznego nN kablem ziemnym YAKXS 4x16 mm2 z istniejącej szafy multimedialnej monitoringu miejskiego do projektowanego złącza kablowego (bez układu pomiarowego), zlokalizowanego obok ściany przystanku autobusowego, - budowa doziemnej linii kablowej zasilającej o długości 26/29 m • Podwale – kierunek Kino ul. Grodzka, działki: 2352/6 (obręb Śródmieście) - budowa przyłącza energetycznego nN zgodnie z TWZ wydanym przez PGE Dystrybucja kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm2 z wymienionej szafy kablowej ZK1193 do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanego obok ściany przystanku autobusowego, - budowa doziemnej linii kablowej zasilającej o długości 14/14,5 m • Bema Turaszówka Skrzyżowanie – kierunek Centrum, działka 140 (obręb Turaszówka) - budowa przyłącza energetycznego nN zgodnie z TWZ wydanymi przez PGE Dystrybucja kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm2 z istniejącego słupa linii nN-Krosno Turaszówka 11 do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanego obok ściany przystanku autobusowego, - budowa doziemnej linii kablowej zasilającej o długości 75/79 m • Popiełuszki Osiedle – kierunek ul. Podkarpacka, działki 228/35, 228/32 (obręb Polanka) - budowa przyłącza energetycznego zgodnie z TWZ wydanymi przez PGE Dystrybucja nN kablem ziemnym YAKXS 4x35 mm2 z istniejącego słupa linii nN-Krosno Polanka Osiedle 1 do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanego obok ściany przystanku autobusowego, - budowa doziemnej linii kablowej zasilającej o długości 26/29 m W zakresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca jest zobowiązany również do wykonania: a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót (w układzie miesięcznym, przed podpisaniem umowy), b) zabezpieczenia i oznakowania terenu robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami, c) uporządkowania terenu po zakończeniu robót. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, objętymi przedmiotem zamówienia, w szczególności: roboty ziemne, układanie przewodów kablowych, montaż kabli energetycznych, szaf przyłączeniowych i licznikowych, roboty instalacyjne elektryczne, wyposażenie instalacji w aparaty i urządzenia elektryczne, wykonanie pomiarów elektrycznych. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych powyżej. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego, a wymienione poniżej dowody - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45231400-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231600-1
45314310-7
45314300-4
51112100-1
31311000-9
31321220-0
31321000-2
31200000-8
32562300-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-07-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Zamawiający informuje, że posiadane przez osobę, o której mowa powyżej uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące. Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 2) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności zawodowej) wykonawca zobowiązany jest: a) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, b) podać informację o podstawie do dysponowania osobami ujętymi w wykazie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z innymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy realizacji zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. II. Pełnomocnictwo: oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców. Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek Zamawiającego w banku Pekao S.A. 64 1240 1792 1111 0010 6150 0157. Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale (nie dotyczy potwierdzenia dokonania przelewu). Oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w pokoju nr 219 przy ul. Lwowskiej 28a, natomiast jego kopię należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Oferty wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom odrzuca się. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy, b) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy, c) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy (np. zgłoszenia robót), o ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy, d) opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, e) zawieszenia realizacji robót przez Zamawiającego, f) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac przez dwa kolejne dni – ulewne opady deszczu, huraganowy wiatr, które zostaną potwierdzone pisemnymi danymi IMiGW, g) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona. 2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, b) przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wpływających na podniesienie standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. 3. Inne zmiany: a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robót, - powierzenie części zamówienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia, pomimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. c) w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie, d) w przypadku zmiany terminu wykonania zamówienia, mogą ulec zmianie terminy odstąpienia od umowy. 4. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót, c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
I. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem (w zależności od rodzaju przekazywanego dokumentu i wymogów dotyczących formy jego złożenia – patrz rozdział 13 SIWZ). 2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób są: 1) Dorota Nitka – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2 – w sprawach merytorycznych, 2) Małgorzata Babczyńska lub Edyta Filip – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a, w sprawach formalno - prawnych; Sposób porozumiewania się: a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca – Krosno, ul. Lwowska 28a, z dopiskiem „Biuro Zamówień Publicznych” b) faksem – nr.: 13 47 43 218 c) drogą elektroniczną – zp@um.krosno.pl II. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kosztorysy, które powinny zawierać: a) stronę tytułową, b) wykaz nośników cenotwórczych (stawkę roboczogodziny oraz wysokość zastosowanych narzutów), c) zestawienie zbiorcze kosztów z podziałem na elementy, d) kosztorys szczegółowy z podaniem cen jednostkowych uwzględniających wszystkie koszty realizacji zamówienia wraz z podaniem ilości jednostek oraz wyliczonej ich wartości. Kosztorys będzie traktowany pomocniczo w celu sporządzenia harmonogramu robót, oraz do określenia wartości poszczególnych, urządzeń i robót dla wystawienia dowodu przyjęcia środka trwałego OT. III. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH