Sukcesywna dostawa cukru białego i dżemów do Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-01-16 00:00

Organizator

Zakład Karny w Sierakowie Śląskim
Ul. Cegielniana 13
42793 Sieraków Ślaski
Polska

Opis

Część nr 1 - cukier biały kryształ w ilości 8400kg, cześć nr 2 dżemy: dżem wieloowocowy w ilości 1500kg, marmolada wieloowocowa w ilości 1500kg, powidła śliwkowe w ilości 1500kg.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500012053-N-2018 z dnia 16-01-2018 r.
Zakład Karny w Sierakowie Śląskim: Sukcesywna dostawa cukru białego i dżemów do Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 627417-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Karny w Sierakowie Śląskim, Krajowy numer identyfikacyjny 24344379350000, ul. Ul. Cegielniana 13, 42793 Sieraków Ślaski, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343538505, e-mail barbara.klim@sw.gov.pl, faks 343538505.
Adres strony internetowej (url): www.sw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka organizacyjna więziennictwa - zakład karny
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa cukru białego i dżemów do Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DKw.2232.20.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część nr 1 - cukier biały kryształ w ilości 8400kg, cześć nr 2 dżemy: dżem wieloowocowy w ilości 1500kg, marmolada wieloowocowa w ilości 1500kg, powidła śliwkowe w ilości 1500kg.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15831000-2

Dodatkowe kody CPV: 15332200-6, 15332290-3, 15332230-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: cukier biały
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 21840.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H. JARO
Email wykonawcy: jaro.koscian@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Osiedlowa 39
Kod pocztowy: 64-000
Miejscowość: Kościan, Widziszewo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16601.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16601.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21772.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: dżemy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14250.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H. JARO
Email wykonawcy: jaro.koscian@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Osiedlowa 39
Kod pocztowy: 64-000
Miejscowość: Kościan, Widzieszwo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11583.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11583.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19180.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.