Dostawa paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych z artykułami spożywczymi dla podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie rok 2018

Organizator

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka
14200 Iława
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych z artykułami spożywczymi oraz wydanie ich uprawnionym podopiecznym MOPS w Iławie. Zadanie dostało podzielone na dwie części: Część 1: Dostawa paczek wielkanocnych z artykułami spożywczymi oraz wydanie ich uprawnionym podopiecznym MOPS w Iławie. – 480 sztuk Część 2: Dostawa paczek bożonarodzeniowych z artykułami spożywczymi oraz wydanie ich uprawnionym podopiecznym MOPS w Iławie. – 545 sztuk Szczegółowego określenia przedmiotu zamówienia Wykonawca dokonuje wypełniając załącznik nr 2a do SIWZ – tabelę produktów. Opakowania ww. produktów muszą bycz fabrycznie zamknięte, nieuszkodzone i nie mogą nosić żadnych znamion używania. Każde opakowanie musi zawierać następujące dane: nazwę produktu, termin przydatności, wykaz składników, warunki przechowywania. Wykonawca zobowiązany jest podzielić artykuły objęte zamówieniem w taki sposób, aby każda z paczek zawierała taką samą ilość artykułów tego samego gatunku (wyjątkiem mogą być minimalne różnice – do 10%, w produktach kiełbasa żywiecka, krakowska hermetycznie pakowana,schab wędzony oraz kiełbasa biała parzona). Każda paczka powinna być schludnie zapakowana najlepiej torby, reklamówki z akcentem wielkanocnym, w sposób zapobiegający wysypaniu lub zniszczeniu artykułów, zwłaszcza w czasie transportu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt opakowania paczek, koszt transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia oraz koszt załadunku i rozładunku paczek, koszt wydawania paczek. Zamawiający udostępni, na czas wydawania paczek, pomieszczenie przy ulicy Westerplatte 5 w Iławie. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z miejscem wyznaczonym do wydawania paczek. Realizacja procesu wydawania paczek dla podopiecznych MOPS w Iławie leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca w ciągu dwóch dni ma wydać paczki podopiecznym MOPS w Iławie według list dostarczonych przez pracowników MOPS, w godzinach od 9:00- 12:00. Wykonawca zabezpiecza osobę bądź osoby do obsługi procesu wydawania paczek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne pomyłki w czasie wydawania paczek podopiecznym MOPS w Iławie Wykonawca w ostatnim dniu wydawania paczek dostarczy do siedziby Zamawiającego (ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława) paczki, które nie zostały odebrane przez podopiecznych MOPS w Iławie wraz z protokołem przekazania paczek sporządzonym przez Wykonawcę. Wykonawca dostarcza również dokumenty potwierdzające odbiór pozostałych paczek przez podopiecznych MOPS w Iławie. Wykonawca dostarczając nieodebrane paczki weźmie pod uwagę godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, tzn. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:15:15:15. Wykonawca zabezpieczy również osoby do rozładunku paczek. Przez rozładunek rozumie się rozładunek z samochodu i wniesienie paczek do pomieszczenia wskazanego w budynku MOPS przy ul. Grunwaldzkiej 6a z zachowaniem porządku, umożliwiając przeliczenie paczek pracownikowi MOPS. Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem wydawania paczek umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie wyrywkowej kontrolę jakości, terminów artykułów spożywczych, w razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej braków lub obniżonej wartości lub jakości Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w czasie 24 godzin. Wykonawca w dniu podpisania umowy na realizacje zamówienia publicznego podpisze umowę o powierzeniu i ochronie danych osobowych. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej i załącznikach wskazane są znaki towarowe dopuszcza się jak najbardziej stosowanie produktów równoważnych, o nie gorszej jakości niż określone przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się wyrobów czekolado podobnych i w opakowaniach zastępczych.

Treść zapytania publicznegoOgłoszenie nr 502695-N-2018 z dnia 2018-01-15 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Dostawa paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych z artykułami spożywczymi dla podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie rok 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 445021400000, ul. ul. Grunwaldzka , 14200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 484 124, e-mail zp@mops.ilawa.pl, faks 896 499 711.
Adres strony internetowej (URL): www.mops.ilawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka budżetowa - ośrodek pomocy społecznej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mops.ilawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych z artykułami spożywczymi dla podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie rok 2018
Numer referencyjny: MOPS.FK 341-01/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych z artykułami spożywczymi oraz wydanie ich uprawnionym podopiecznym MOPS w Iławie. Zadanie dostało podzielone na dwie części: Część 1: Dostawa paczek wielkanocnych z artykułami spożywczymi oraz wydanie ich uprawnionym podopiecznym MOPS w Iławie. – 480 sztuk Część 2: Dostawa paczek bożonarodzeniowych z artykułami spożywczymi oraz wydanie ich uprawnionym podopiecznym MOPS w Iławie. – 545 sztuk Szczegółowego określenia przedmiotu zamówienia Wykonawca dokonuje wypełniając załącznik nr 2a do SIWZ – tabelę produktów. Opakowania ww. produktów muszą bycz fabrycznie zamknięte, nieuszkodzone i nie mogą nosić żadnych znamion używania. Każde opakowanie musi zawierać następujące dane: nazwę produktu, termin przydatności, wykaz składników, warunki przechowywania. Wykonawca zobowiązany jest podzielić artykuły objęte zamówieniem w taki sposób, aby każda z paczek zawierała taką samą ilość artykułów tego samego gatunku (wyjątkiem mogą być minimalne różnice – do 10%, w produktach kiełbasa żywiecka, krakowska hermetycznie pakowana,schab wędzony oraz kiełbasa biała parzona). Każda paczka powinna być schludnie zapakowana najlepiej torby, reklamówki z akcentem wielkanocnym, w sposób zapobiegający wysypaniu lub zniszczeniu artykułów, zwłaszcza w czasie transportu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt opakowania paczek, koszt transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia oraz koszt załadunku i rozładunku paczek, koszt wydawania paczek. Zamawiający udostępni, na czas wydawania paczek, pomieszczenie przy ulicy Westerplatte 5 w Iławie. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z miejscem wyznaczonym do wydawania paczek. Realizacja procesu wydawania paczek dla podopiecznych MOPS w Iławie leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca w ciągu dwóch dni ma wydać paczki podopiecznym MOPS w Iławie według list dostarczonych przez pracowników MOPS, w godzinach od 9:00- 12:00. Wykonawca zabezpiecza osobę bądź osoby do obsługi procesu wydawania paczek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne pomyłki w czasie wydawania paczek podopiecznym MOPS w Iławie Wykonawca w ostatnim dniu wydawania paczek dostarczy do siedziby Zamawiającego (ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława) paczki, które nie zostały odebrane przez podopiecznych MOPS w Iławie wraz z protokołem przekazania paczek sporządzonym przez Wykonawcę. Wykonawca dostarcza również dokumenty potwierdzające odbiór pozostałych paczek przez podopiecznych MOPS w Iławie. Wykonawca dostarczając nieodebrane paczki weźmie pod uwagę godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, tzn. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:15:15:15. Wykonawca zabezpieczy również osoby do rozładunku paczek. Przez rozładunek rozumie się rozładunek z samochodu i wniesienie paczek do pomieszczenia wskazanego w budynku MOPS przy ul. Grunwaldzkiej 6a z zachowaniem porządku, umożliwiając przeliczenie paczek pracownikowi MOPS. Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem wydawania paczek umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie wyrywkowej kontrolę jakości, terminów artykułów spożywczych, w razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej braków lub obniżonej wartości lub jakości Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w czasie 24 godzin. Wykonawca w dniu podpisania umowy na realizacje zamówienia publicznego podpisze umowę o powierzeniu i ochronie danych osobowych. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej i załącznikach wskazane są znaki towarowe dopuszcza się jak najbardziej stosowanie produktów równoważnych, o nie gorszej jakości niż określone przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się wyrobów czekolado podobnych i w opakowaniach zastępczych.

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15411100-3
15842100-3
15431100-9
15331460-9
15871273-8
15871230-5
15131000-5
15100000-9
15842310-8
15544000-3
15831200-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 195951,62
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-14

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia, Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony , gdy Wykonawca wykaże co najmniej 3 dostawy zgodne z wielkością przedmiotu zamówienia. Zamawiający przez wielkość zgodną z przedmiotem zamówienia rozumie dostawy powyżej 500 sztuk paczek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia, Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony , gdy Wykonawca wykaże co najmniej 3 dostawy zgodne z wielkością przedmiotu zamówienia. Zamawiający przez wielkość zgodną z przedmiotem zamówienia rozumie dostawy powyżej 500 sztuk paczek.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy załącznik nr 1a lub 1b lub 1a i1b do siwz. 2. Tabela produktów załącznik nr 2a lub 2b lub 2ai 2b do siwz. 3. Pełnomocnictwo w przypadku w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 70,00
Jakość 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego co do zakresu zadania, ceny i terminu, może nastąpić na umotywowany pisemny wniosek jednej ze stron umowy po uzyskaniu zgody drugiej strony w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej w następujących przypadkach: - zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron - zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT - gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami, albo groziłoby wykonawcy rażącą stratą w rozumieniu art. 357 Kodeksu Cywilnego - jeżeli liczba podopiecznych kwalifikujących się do otrzymania paczki ulegnie zmianie w stosunku do liczby ustalonej w dniu sporządzania specyfikacji – możliwa zmiana nie może przekroczyć liczby 20 paczek część 1 (Wielkanoc)i 30 paczek część 2 (Boże Narodzenie). - zmiany terminu wydawania paczek, w przypadku zaistnienia sytuacji nie do przewidzenia momencie sporządzania specyfikacji. Zamawiający zastrzega, że zmiany terminu wydawania paczek będą w zakresie dla paczek wielkanocnych :19.03.2018r. – 23.03.2018r., dla bożonarodzeniowych: 10.12.018r. – 14.12.2018r.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-23, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa paczek wielkanocnych z artykułami spożywczymi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych z artykułami spożywczymi oraz wydanie ich uprawnionym podopiecznym MOPS w Iławie. Zadanie dostało podzielone na dwie części: Część 1: Dostawa paczek wielkanocnych z artykułami spożywczymi oraz wydanie ich uprawnionym podopiecznym MOPS w Iławie. – 480 sztuk Szczegółowego określenia przedmiotu zamówienia Wykonawca dokonuje wypełniając załącznik nr 2a do SIWZ – tabelę produktów. Opakowania ww. produktów muszą bycz fabrycznie zamknięte, nieuszkodzone i nie mogą nosić żadnych znamion używania. Każde opakowanie musi zawierać następujące dane: nazwę produktu, termin przydatności, wykaz składników, warunki przechowywania. Wykonawca zobowiązany jest podzielić artykuły objęte zamówieniem w taki sposób, aby każda z paczek zawierała taką samą ilość artykułów tego samego gatunku (wyjątkiem mogą być minimalne różnice – do 10%, w produktach kiełbasa żywiecka, krakowska hermetycznie pakowana, schab wędzony hermetycznie pakowany oraz kiełbasa biała parzona). Każda paczka powinna być schludnie zapakowana najlepiej torby, reklamówki z akcentem wielkanocnym, w sposób zapobiegający wysypaniu lub zniszczeniu artykułów, zwłaszcza w czasie transportu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ramach zawartej umowy artykułów jak najlepszej jakości, o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż do końca kwietnia 2018 roku (wyjątkiem może być kiełbasa biała parzona, minimalny termin to 09.04.2018 r.), spełniających wszystkie obowiązujące w tym przedmiocie normy oraz zgodne z przedłożoną ofertą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt opakowania paczek, koszt transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia oraz koszt załadunku i rozładunku paczek, koszt wydawania paczek. Zamawiający udostępni, na czas wydawania paczek, pomieszczenie przy ulicy Westerplatte 5 w Iławie. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z miejscem wyznaczonym do wydawania paczek. Realizacja procesu wydawania paczek dla podopiecznych MOPS w Iławie leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca w ciągu dwóch dni ma wydać paczki podopiecznym MOPS w Iławie według list dostarczonych przez pracowników MOPS, w godzinach od 9:00- 12:00. Wykonawca zabezpiecza osobę bądź osoby do obsługi procesu wydawania paczek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne pomyłki w czasie wydawania paczek podopiecznym MOPS w Iławie Wykonawca w ostatnim dniu wydawania paczek dostarczy do siedziby Zamawiającego (ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława) paczki, które nie zostały odebrane przez podopiecznych MOPS w Iławie wraz z protokołem przekazania paczek sporządzonym przez Wykonawcę. Wykonawca dostarcza również dokumenty potwierdzające odbiór pozostałych paczek przez podopiecznych MOPS w Iławie. Wykonawca dostarczając nieodebrane paczki weźmie pod uwagę godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, tzn. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:15:15:15. Wykonawca zabezpieczy również osoby do rozładunku paczek. Przez rozładunek rozumie się rozładunek z samochodu i wniesienie paczek do pomieszczenia wskazanego w budynku MOPS przy ul. Grunwaldzkiej 6a z zachowaniem porządku, umożliwiając przeliczenie paczek pracownikowi MOPS. Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem wydawania paczek umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie wyrywkowej kontrolę jakości, terminów artykułów spożywczych, w razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej braków lub obniżonej wartości lub jakości Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w czasie 24 godzin. Wykonawca w dniu podpisania umowy na realizacje zamówienia publicznego podpisze umowę o powierzeniu i ochronie danych osobowych. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej i załącznikach wskazane są znaki towarowe dopuszcza się jak najbardziej stosowanie produktów równoważnych, o nie gorszej jakości niż określone przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się wyrobów czekolado podobnych i w opakowaniach zastępczych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15411100-3, 15842100-3, 15431100-9, 15331460-9, 15871273-8, 15871230-5, 15131000-5, 15100000-9, 15842310-8, 15544000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 76557,81
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-03-23
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 70,00
jakość 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dostawa paczek bożonarodzeniowych z artykułami spożywczymi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa paczek bożonarodzeniowych i wielkanocnych z artykułami spożywczymi oraz wydanie ich uprawnionym podopiecznym MOPS w Iławie. Zadanie dostało podzielone na dwie części: Część 2: Dostawa paczek bożonarodzeniowych z artykułami spożywczymi oraz wydanie ich uprawnionym podopiecznym MOPS w Iławie. – 545 sztuk Szczegółowego określenia przedmiotu zamówienia Wykonawca dokonuje wypełniając załącznik nr 2b do SIWZ – tabelę produktów. Opakowania ww. produktów muszą być fabrycznie zamknięte, nieuszkodzone i nie mogą nosić żadnych znamion używania. Każde opakowanie musi zawierać następujące dane: nazwę produktu, termin przydatności, wykaz składników, warunki przechowywania. Wykonawca zobowiązany jest podzielić artykuły objęte zamówieniem w taki sposób, aby każda z paczek zawierała taką samą ilość artykułów tego samego gatunku (wyjątkiem mogą być minimalne różnice – do 10%, w produktach kiełbasa żywiecka, krakowska hermetycznie pakowana oraz pierś z kurczaka wędzona hermetycznie pakowana). Każda paczka powinna być schludnie zapakowana najlepiej w torbę, reklamówkę z akcentem świątecznym, w sposób zapobiegający wysypaniu lub zniszczeniu artykułów, zwłaszcza w czasie transportu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w ramach zawartej umowy artykułów o jak najlepszej jakości, o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż do końca 31.01.2019 roku (wyjątkiem może być: kiełbasa żywiecka, krakowska hermetycznie pakowana oraz pierś z kurczaka wędzona hermetycznie pakowana do 15.01.2019r.), spełniających wszystkie obowiązujące w tym przedmiocie normy oraz zgodne z przedłożoną ofertą. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt opakowania paczek, koszt transportu do miejsca wydawania przedmiotu zamówienia, koszt załadunku i rozładunku paczek, koszt wydawania paczek. Realizacja procesu wydawania paczek dla podopiecznych MOPS w Iławie leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający na czas wydawania paczek przekaże do dyspozycji pomieszczenie przy ulicy Westerplatte 5 w Iławie. Pomieszczenie przeznaczone jest do wydawania paczek, nie do przechowywania paczek. Wykonawca w ciągu dwóch dni ma wydać paczki podopiecznym MOPS w Iławie według list dostarczonych przez pracowników MOPS, w godzinach od 9:00- 12:00. Wykonawca zabezpiecza osobę bądź osoby do obsługi procesu wydawania paczek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne pomyłki w czasie wydawania paczek podopiecznym MOPS w Iławie Wykonawca w ostatnim dniu wydawania paczek dostarczy do siedziby Zamawiającego (ul. Grunwaldzka 6a, 14-200 Iława) paczki, które nie zostały odebrane przez podopiecznych MOPS w Iławie wraz z protokołem przekazania paczek sporządzonym przez Wykonawcę. Wykonawca dostarcza również dokumenty potwierdzające odbiór pozostałych paczek przez podopiecznych MOPS w Iławie. Wykonawca dostarczając nieodebrane paczki weźmie pod uwagę godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, tzn. poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:15:15:15. Wykonawca zabezpieczy również osoby do rozładunku paczek. Przez rozładunek rozumie się rozładunek z samochodu i wniesienie paczek do pomieszczenia wskazanego w budynku MOPS przy ul. Grunwaldzkiej 6a z zachowaniem porządku, umożliwiając przeliczenie paczek pracownikowi MOPS. Wykonawca w pierwszym dniu, przed rozpoczęciem wydawania paczek umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie wyrywkowej kontrolę jakości, terminów artykułów spożywczych, w razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej braków lub obniżonej wartości lub jakości Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w czasie 24 godzin. Wykonawca w dniu podpisania umowy na realizacje zamówienia publicznego podpisze umowę o powierzeniu i ochronie danych osobowych. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej i załącznikach wskazane są znaki towarowe dopuszcza się jak najbardziej stosowanie produktów równoważnych, o nie gorszej jakości niż określone przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się wyrobów czekoladopodobnych, seropodobnych i w opakowaniach zastępczych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 15411100-3, 15842100-3, 15332400-8, 15431100-9, 15331460-9, 15871273-8, 15871230-5, 15131000-5, 15100000-9, 15131000-5, 15860000-4, 15842310-8, 15544000-3, 15831200-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 119393,81
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 70,00
jakość 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: