Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych.

Organizator

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wadowicach Górnych
Wadowice Górne 111
39308 Wadowice Górne
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie: od dnia podpisania umowy do zakończenia roku kalendarzowego 2018 (z wyłączeniem przerw świątecznych). Zamówienia składane będą telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym planowaną realizację dostawy, w ilościach według zapotrzebowania Zamawiającego. W okresie ferii oraz wakacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość mniejszych dostaw artykułów żywnościowych. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający zgodnie z art. 36aa Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość złożenia ofert w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Rodzaj zamówienia: dostawy. Formularze ofertowe należy składać odrębnie na każdą z grup artykułów żywnościowych. I. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, kod CPV 15100000-9 II. Świeży drób, kod CPV 15112100-7 III. Ryby przetworzone i konserwowane, kod CPV 15200000-0; Produkty głęboko mrożone, kod CPV 15896000-5; Warzywa mrożone, kod CPV 15331170-9 Wyroby gotowe garmażeryjne, kod CPV 15894300-4 IV. Warzywa i owoce, kod CPV 03220000-9; Owoce tropikalne, kod CPV 03222110-7 Ze względu na zamawianie niektórych towarów w sztukach oraz ceny za 1 sztukę do obliczenia ceny będzie się przyjmować, że waga wynosi nie mniej niż: 1. Kapusta włoska 1 szt. – 2 kg 2. Kapusta pekińska 1 szt. – 1,5 kg, a w okresie maj, czerwiec 1kg 3. Kapusta biała młoda w okresie maj, czerwiec 1 szt. – 1- 1,5 kg 4. Por 1 szt. – 0,25 kg 5. Rzodkiewka 1 pęczek – 0,15 kg 6. Sałata zielona 1 szt. – 0,20 kg 7. Sałata lodowa 1 szt. – 0,40 kg 8. Koper zielony 1 wiązka – 0,10 kg 9. Natka pietruszki 1 wiązka – 0,10 kg 10. Szczypiorek 1 wiązka – 0,10 kg 11. Kalafior świeży 1 szt. – 1,20 kg 12. Brokuł świeży 1 szt. – 0,60 kg Również towar zamawiany w kilogramach musi spełniać wymogi jak dla I gatunku wyrobu. V. Jaja kurze konsumpcyjne świeże klasa A, kod CPV 03142500-3 VI. Produkty mleczarskie, kod CPV 15500000-3 VII. Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, kod CPV 15600000-4; Produkty mączne, kod CPV 15851000-8 VIII. Różne produkty spożywcze, kod CPV 15800000-6 Oleje, tłuszcze roślinne, kod CPV 15400000-2 Przetworzone owoce, kod CPV 15332100-5 Produkty cukrownicze, kod CPV 15833000-6 IX. Wędliny, kod CPV 15131130-5 Produkty mięsno–wędliniarskie, kod CPV 15131100-6 Produkty wędliniarskie, kod CPV 15131120-2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie dostarczał: a) produkty, które są dopuszczone do sprzedaży, b) artykuły, które nie wskazywałby oznak nieświeżości lub zepsucia, c) produkty świeże, o dobrym smaku, odpowiednim okresie przydatności do spożycia dla danego produktu d) asortyment w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informacje o nazwie środka spożywczego (skład), informacje w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu, e) produkty pierwszego gatunku, f) produkty nieuszkodzone mechanicznie, aby spełniały wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, g) produkty posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia, h) produkty czyste, bez ziemi, piachu i brudu (dla roślin okopowych: ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, burak itd.) i) asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych, j) transport do siedziby Zamawiającego ma być realizowany środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu art. spożywczych w tym mrożonek w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości, k) pojemniki oraz opakowania posiadały atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, l) dostawa była realizowana zgodnie z zasadami „dobrej praktyki h...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500011368-N-2018 z dnia 15-01-2018 r.
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wadowicach Górnych: Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 635593-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wadowicach Górnych, Krajowy numer identyfikacyjny 180877203, ul. Wadowice Górne 111, 39-308 Wadowice Górne, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 14 6661020, e-mail wadowice.zespol@gmail.com, faks 14 6661020.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: EDUKACJA
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZSP.271.3.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie: od dnia podpisania umowy do zakończenia roku kalendarzowego 2018 (z wyłączeniem przerw świątecznych). Zamówienia składane będą telefonicznie najpóźniej w dniu poprzedzającym planowaną realizację dostawy, w ilościach według zapotrzebowania Zamawiającego. W okresie ferii oraz wakacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość mniejszych dostaw artykułów żywnościowych. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający zgodnie z art. 36aa Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość złożenia ofert w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Rodzaj zamówienia: dostawy. Formularze ofertowe należy składać odrębnie na każdą z grup artykułów żywnościowych. I. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, kod CPV 15100000-9 II. Świeży drób, kod CPV 15112100-7 III. Ryby przetworzone i konserwowane, kod CPV 15200000-0; Produkty głęboko mrożone, kod CPV 15896000-5; Warzywa mrożone, kod CPV 15331170-9 Wyroby gotowe garmażeryjne, kod CPV 15894300-4 IV. Warzywa i owoce, kod CPV 03220000-9; Owoce tropikalne, kod CPV 03222110-7 Ze względu na zamawianie niektórych towarów w sztukach oraz ceny za 1 sztukę do obliczenia ceny będzie się przyjmować, że waga wynosi nie mniej niż: 1. Kapusta włoska 1 szt. – 2 kg 2. Kapusta pekińska 1 szt. – 1,5 kg, a w okresie maj, czerwiec 1kg 3. Kapusta biała młoda w okresie maj, czerwiec 1 szt. – 1- 1,5 kg 4. Por 1 szt. – 0,25 kg 5. Rzodkiewka 1 pęczek – 0,15 kg 6. Sałata zielona 1 szt. – 0,20 kg 7. Sałata lodowa 1 szt. – 0,40 kg 8. Koper zielony 1 wiązka – 0,10 kg 9. Natka pietruszki 1 wiązka – 0,10 kg 10. Szczypiorek 1 wiązka – 0,10 kg 11. Kalafior świeży 1 szt. – 1,20 kg 12. Brokuł świeży 1 szt. – 0,60 kg Również towar zamawiany w kilogramach musi spełniać wymogi jak dla I gatunku wyrobu. V. Jaja kurze konsumpcyjne świeże klasa A, kod CPV 03142500-3 VI. Produkty mleczarskie, kod CPV 15500000-3 VII. Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, kod CPV 15600000-4; Produkty mączne, kod CPV 15851000-8 VIII. Różne produkty spożywcze, kod CPV 15800000-6 Oleje, tłuszcze roślinne, kod CPV 15400000-2 Przetworzone owoce, kod CPV 15332100-5 Produkty cukrownicze, kod CPV 15833000-6 IX. Wędliny, kod CPV 15131130-5 Produkty mięsno–wędliniarskie, kod CPV 15131100-6 Produkty wędliniarskie, kod CPV 15131120-2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie dostarczał: a) produkty, które są dopuszczone do sprzedaży, b) artykuły, które nie wskazywałby oznak nieświeżości lub zepsucia, c) produkty świeże, o dobrym smaku, odpowiednim okresie przydatności do spożycia dla danego produktu d) asortyment w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informacje o nazwie środka spożywczego (skład), informacje w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu, e) produkty pierwszego gatunku, f) produkty nieuszkodzone mechanicznie, aby spełniały wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, g) produkty posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia, h) produkty czyste, bez ziemi, piachu i brudu (dla roślin okopowych: ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, burak itd.) i) asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych i odżywczych, j) transport do siedziby Zamawiającego ma być realizowany środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu art. spożywczych w tym mrożonek w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości, k) pojemniki oraz opakowania posiadały atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, l) dostawa była realizowana zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV: 15200000-0, 15100000-9, 15112100-7, 03220000-9, 03222110-7, 03142500-3, 15500000-3, 15600000-4, 15851000-8, 15800000-6, 15400000-2, 15332100-5, 15833000-6, 15131130-5, 15131100-6, 15131120-2, 15331170-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Produkty zwierzece, mięso i produkty mięsne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 37830
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe OLIMPEK Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ciasna 12
Kod pocztowy: 35-232
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 45424.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45424.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52985.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Świeży drób
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 29165.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OLIMPEK Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Ciasna 12
Kod pocztowy: 35-232
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33712.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33712.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33712.45
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Ryby przetworzone i konserwowane, Produkty głeboko mrożone, Warzywa mrożone, Wyrobe gotowe garmażeryjne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30743.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33518.82
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33518.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34235.67
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Warzywa i owoce, Owoce tropikalne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 46696.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FRIGO Żaklin Żytkowska-Soja
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Korczaka 2
Kod pocztowy: 39-300
Miejscowość: Mielec
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 46606.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 46606.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 58733.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Jaja kurze konsumpcyjne świeże klasa A
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2440.77
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wadowice Górne 136
Kod pocztowy: 39-308
Miejscowość: Wadowice Górne
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5061.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5061.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5061.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: Produkty mleczarskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34180.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wadowice Górne 136
Kod pocztowy: 39-308
Miejscowość: Wadowice Górne
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 39116.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39116.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39116.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7
NAZWA: Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, Produkty mączne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18400.59
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wadowice Górne 136
Kod pocztowy: 39-308
Miejscowość: Wadowice Górne
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19678.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19678.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19678.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8
NAZWA: Różne produkty spożywcze, Oleje, tłuszcze roślinne, Przetworzone owoce, Produkty cukrownicze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 38196.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 45449.07
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45449.07
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45449.07
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9
NAZWA: Wedliny, Produkty mięsno-wędliniarskie, Produkty wędlinarskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3902.18
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12425.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12425.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15717.36
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.