wiadczenie w roku 2018 usługi polegającej na monitorowaniu i ograniczaniu aktywności ptaków/zwierząt oraz innych zagrożeń środowiskowych dla lotnictwa, na terenie lotniska Radom EPRA i jego bezpośrednim otoczeniu

Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-01-12 00:00
Termin składania ofert:2018-01-22 09:30
Pozostały czas na złożenie oferty:

Czas upłynął

Organizator

42 Baza Lotnictwa Szkolnego
ul. Sadków 9
26603 Radom
Polska

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2018 usługi polegającej na monitorowaniu i ograniczaniu aktywności ptaków/zwierząt oraz innych zagrożeń środowiskowych dla lotnictwa, na terenie lotniska Radom EPRA i jego bezpośrednim otoczeniu . 2. Ograniczenie występowania ptaków/zwierząt realizowane będzie w oparciu o następujące metody: 1) „pirotechniczna” - z użyciem pistoletu hukowego lub rac świetlnych/hukowych wystrzeliwanych za pomocą rakietnicy/pistoletu (będących jego osobistym wyposażeniem); 2) „biosoniczna” - z użyciem mobilnego systemu nagłośnienia (przenośnego lub zamontowanego na pojeździe) emitującego głosy/dźwięki płoszące ptaki/zwierzęta oraz koordynacja użycia (co do rozmieszczenia i czasu pracy) urządzeń emitujących drażniące dźwięki/odgłosy oraz armatki hukowej będącej w dyspozycji Grupy Odstraszania Ptaków (GOP); 3) „z wykorzystaniem psów” - w tym przynajmniej jednego rasy Border Collie, powyżej 1 roku życia, który posiada rodowód lub metrykę z ZKwP, ułożonych przez Wykonawcę/opiekuna do pracy na terenie operacyjnym lotniska; 4) „sokolnicza” - z użyciem ptaków drapieżnych, w ilości 8 szt. (minimalna wymagana dostępność czterech ptaków drapieżnych na terenie operacyjnym lotniska EPRA). Ww. metoda stosowana będzie nieregularnie, jako metoda uzupełniająca w stosunku do gatunków ptaków/zwierząt, których odstraszanie innymi metodami nie będzie efektywne; 5) „z użyciem lasera” - z użyciem/oświetlaniem ptaków/zwierząt światłem lasera o barwie zielonej (po uzgodnieniu z krl TWR); 6) „autorska” - z możliwością użycia metod proponowanych przez KZŚ (np. metoda odstraszania wizualnego). Stosowane metody muszą być dozwolone prawnie i będą stanowić własność kontrolera. Zastosowane praktycznie metody muszą być efektywne, dla określonych gatunków ptaków/zwierząt występujących na lotnisku EPRA, adekwatnie do panującej pory roku. Jednocześnie ww. metody muszą być wskazane w pozwoleniu dotyczącym odstępstw od zasad ochrony gatunkowej zwierząt wydawanym przez właściwą terytorialnie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska dla lotniska Radom – w przypadku zagrożenia dla ruchu lotniczego obejmującego głównie gatunki ptaków, których odstraszanie metodą „sokolniczą” jest nieefektywne. Uwaga: wszystkie z ww. metod Kontroler Zagrożeń Środowiskowych będzie używał zgodnie z jego wiedzą i decyzją oraz w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności. 3. Inne wytyczne dla Wykonawcy: 1) Optymalnie do pracy na lotnisku Wykonawca będzie wykorzystywał następujące gatunki ptaków: a) Raróg Falco cherrug b) Raróg górski Falco biarmicus c) Sokół wędrowny Falco peregrinus d) Jastrząb Accipiter gentilis e) Myszołowiec Parabuteo unicinctus f) lub inne gatunki, których wykorzystanie zostanie wskazane, jako zasadne na danym lotnisku oraz zgodnie z Zamawiającym. 2) Wykonawca nie będzie przetrzymywał i wykorzystywał do pracy na lotnisku żadnych gatunków sów (Strigiformes) oraz pustułki (Falco tinnunculus). 3) Wykonawca nie będzie przetrzymywał i wykorzystywał orła przedniego (Aquila chrysaeetos), w trakcie pełnienia dyżurów na lotnisku za wyjątkiem umotywowanej względami bezpieczeństwa konieczności usunięcia zajęcy z terenu lotniska EPRA. Wymagało to będzie dodatkowych uzgodnień w ramach „Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w Lotnictwie” przeprowadzonych po stwierdzeniu zagrożenia i po rozpoczęciu działalności KZŚ na lotnisku EPRA oraz uzyskaniem wymaganych/niezbędnych zezwoleń na odłów/odstrzał zajęcy/królików. 4. Kontroler zagrożeń środowiskowych zobowiązany będzie: 1) Znać strukturę i rozmieszczenie infrastruktury (w tym obszaru koszarowego) Zmawiającego oraz istniejące ograniczenia (ze względu na specyfikę obiektu wojskowego); 2) Współpracować z komórkami organizacyjnymi, służbami lotniskowymi i innymi specjalistami Zamawiającego, w zakresie realizacji Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w Siłach Zbrojnych RP na wszystkich etapach realizacji umowy (z zachowaniem poufności określonych w § 13 niniejszej umowy); 3) Prowadzić i arc...

Treść zapytania publicznegoOgłoszenie nr 504862-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.

42 Baza Lotnictwa Szkolnego: wiadczenie w roku 2018 usługi polegającej na monitorowaniu i ograniczaniu aktywności ptaków/zwierząt oraz innych zagrożeń środowiskowych dla lotnictwa, na terenie lotniska Radom EPRA i jego bezpośrednim otoczeniu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego, krajowy numer identyfikacyjny 14267631600000, ul. ul. Sadków 9 , 26603 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 511 500, e-mail jw4938@wp.mil.pl, faks 261 511 300.
Adres strony internetowej (URL): www.42blsz.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.42blsz.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.42blsz.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy składać wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
42 Baza Lotnictwa Szkolnego Adres: ul. Sadków 9; 26-600 Radom

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wiadczenie w roku 2018 usługi polegającej na monitorowaniu i ograniczaniu aktywności ptaków/zwierząt oraz innych zagrożeń środowiskowych dla lotnictwa, na terenie lotniska Radom EPRA i jego bezpośrednim otoczeniu
Numer referencyjny: 2/PN/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2018 usługi polegającej na monitorowaniu i ograniczaniu aktywności ptaków/zwierząt oraz innych zagrożeń środowiskowych dla lotnictwa, na terenie lotniska Radom EPRA i jego bezpośrednim otoczeniu . 2. Ograniczenie występowania ptaków/zwierząt realizowane będzie w oparciu o następujące metody: 1) „pirotechniczna” - z użyciem pistoletu hukowego lub rac świetlnych/hukowych wystrzeliwanych za pomocą rakietnicy/pistoletu (będących jego osobistym wyposażeniem); 2) „biosoniczna” - z użyciem mobilnego systemu nagłośnienia (przenośnego lub zamontowanego na pojeździe) emitującego głosy/dźwięki płoszące ptaki/zwierzęta oraz koordynacja użycia (co do rozmieszczenia i czasu pracy) urządzeń emitujących drażniące dźwięki/odgłosy oraz armatki hukowej będącej w dyspozycji Grupy Odstraszania Ptaków (GOP); 3) „z wykorzystaniem psów” - w tym przynajmniej jednego rasy Border Collie, powyżej 1 roku życia, który posiada rodowód lub metrykę z ZKwP, ułożonych przez Wykonawcę/opiekuna do pracy na terenie operacyjnym lotniska; 4) „sokolnicza” - z użyciem ptaków drapieżnych, w ilości 8 szt. (minimalna wymagana dostępność czterech ptaków drapieżnych na terenie operacyjnym lotniska EPRA). Ww. metoda stosowana będzie nieregularnie, jako metoda uzupełniająca w stosunku do gatunków ptaków/zwierząt, których odstraszanie innymi metodami nie będzie efektywne; 5) „z użyciem lasera” - z użyciem/oświetlaniem ptaków/zwierząt światłem lasera o barwie zielonej (po uzgodnieniu z krl TWR); 6) „autorska” - z możliwością użycia metod proponowanych przez KZŚ (np. metoda odstraszania wizualnego). Stosowane metody muszą być dozwolone prawnie i będą stanowić własność kontrolera. Zastosowane praktycznie metody muszą być efektywne, dla określonych gatunków ptaków/zwierząt występujących na lotnisku EPRA, adekwatnie do panującej pory roku. Jednocześnie ww. metody muszą być wskazane w pozwoleniu dotyczącym odstępstw od zasad ochrony gatunkowej zwierząt wydawanym przez właściwą terytorialnie Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska dla lotniska Radom – w przypadku zagrożenia dla ruchu lotniczego obejmującego głównie gatunki ptaków, których odstraszanie metodą „sokolniczą” jest nieefektywne. Uwaga: wszystkie z ww. metod Kontroler Zagrożeń Środowiskowych będzie używał zgodnie z jego wiedzą i decyzją oraz w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności. 3. Inne wytyczne dla Wykonawcy: 1) Optymalnie do pracy na lotnisku Wykonawca będzie wykorzystywał następujące gatunki ptaków: a) Raróg Falco cherrug b) Raróg górski Falco biarmicus c) Sokół wędrowny Falco peregrinus d) Jastrząb Accipiter gentilis e) Myszołowiec Parabuteo unicinctus f) lub inne gatunki, których wykorzystanie zostanie wskazane, jako zasadne na danym lotnisku oraz zgodnie z Zamawiającym. 2) Wykonawca nie będzie przetrzymywał i wykorzystywał do pracy na lotnisku żadnych gatunków sów (Strigiformes) oraz pustułki (Falco tinnunculus). 3) Wykonawca nie będzie przetrzymywał i wykorzystywał orła przedniego (Aquila chrysaeetos), w trakcie pełnienia dyżurów na lotnisku za wyjątkiem umotywowanej względami bezpieczeństwa konieczności usunięcia zajęcy z terenu lotniska EPRA. Wymagało to będzie dodatkowych uzgodnień w ramach „Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w Lotnictwie” przeprowadzonych po stwierdzeniu zagrożenia i po rozpoczęciu działalności KZŚ na lotnisku EPRA oraz uzyskaniem wymaganych/niezbędnych zezwoleń na odłów/odstrzał zajęcy/królików. 4. Kontroler zagrożeń środowiskowych zobowiązany będzie: 1) Znać strukturę i rozmieszczenie infrastruktury (w tym obszaru koszarowego) Zmawiającego oraz istniejące ograniczenia (ze względu na specyfikę obiektu wojskowego); 2) Współpracować z komórkami organizacyjnymi, służbami lotniskowymi i innymi specjalistami Zamawiającego, w zakresie realizacji Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w Siłach Zbrojnych RP na wszystkich etapach realizacji umowy (z zachowaniem poufności określonych w § 13 niniejszej umowy); 3) Prowadzić i archiwizować dyżury na „Liście Obecności” sporządzanej przez Szefa Infrastruktury Zamawiającego i potwierdzanej przez krl TWR (LOSRL). Rozkład dyżurów kontrolera uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego, podjętych działaniach profilaktycznych w zakresie zagrożeń środowiskowych oraz aktywności ptaków/zwierząt na lotnisku EPRA; 4) Uczestniczyć na wezwanie Zamawiającego w posiedzeniach Zespołu Bezpieczeństwa Lotów, Postawieniach Zadań Zamawiającego, biorąc czynny udział w wypracowaniu skutecznych metod ograniczania zagrożeń środowiskowych, w tym aktywności ptaków/ zwierząt na lotnisku EPRA, np. proponując termin koszenia trawy, czy podjęcie czynności zapobiegających kwitnieniu roślin przyciągających owady i ptaki; 5) Utrzymywać w trakcie dyżuru stałą łączność radiową z krl TWR za pomocą radiotelefonu/radiostacji otrzymywanej (wraz z zapasową baterią) od Zamawiającego; 6) Użytkować (na własny koszt) w trakcie dyżuru pojazd (stanowiący własność KZŚ) wyposażony w światło ostrzegawcze (tzw. kogut/majak), umożliwiający przemieszczanie się po terenie nieutwardzonym/gruntowym, dostosowany do przewożenia ptaków „łowczych” oraz psa/psów. Ww. pojazd powinien być charakterystyczny/rozpoznawalny dla ptaków/zwierząt bytujących na lotnisku EPRA i kojarzony przez nie z zagrożeniem; 7) Nie pozostawiać ww. pojazdu na polu ruchu naziemnego (części lotniska zawierającego pole wzlotów, pole manewrowe i płyty postojowe) bez nadzoru; 8) W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej usunąć ww. pojazd z pola ruchu naziemnego lotniska, w miejsce wcześniej uzgodnione z Szefem Pionu – Starszym Kontrolerem Lotniska; 9) Przestrzegać bezwarunkowo zasad FOD (Foreign Object Debris) oraz zasad poruszania się po lotnisku EPRA (wymagana znajomość topografii lotniska); 10) Dokonywać inspekcji nawierzchni utwardzonych lotniska EPRA pod względem zagrożeń FOD (np. ubytków i wykruszenia nawierzchni, naniesionych kamieni, urwanych szczotek odkurzacza, pozostawionych/zagubionych przedmiotów) informując niezwłocznie o ewentualnych nieprawidłowościach krl TWR oraz Szefa Pionu – Starszego Inspektora BL; 11) Ustalić oraz każdorazowo aktualizować (w miarę pojawiających się zmian) z Szefem Pionu – Starszym Kontrolerem Lotniska zasady współpracy kontrolera z krl TWR np. dotyczące zasad poruszania się po lotnisku EPRA, miejsc newralgicznych, punktów nawiązywania łączności z krl TWR, zasad zajmowania i opuszczania poszczególnych obszarów lotniska, sposobu zgłaszania zagrożenia i jego rodzaju, itp.; 12) Być wyposażony oraz nosić na sobie kamizelkę w kolorze jaskrawo pomarańczowym/odblaskowym w trakcie przemieszczania się po lotnisku EPRA przez cały czas pełnienia dyżuru; 13) Być wyposażony oraz swobodnie posługiwać się w trakcie dyżuru środkami optycznymi potrzebnymi do identyfikacji ptaków (np. lornetka); 14) Być wyposażony oraz swobodnie posługiwać się kluczem terenowym do identyfikacji ptaków (optymalnie Przewodnik Collinsa, Ptaki); 15) Na terenie Zamawiającego kontroler zobligowany będzie bezwarunkowo przechowywać ptaki/psy, używane do realizacji umowy w miejscu właściwie zabezpieczonym/bezpiecznym, uniemożliwiającym stworzenie zagrożenia dla personelu Zamawiającego i innych osób; 16) Na terenie Zamawiającego kontroler zobligowany będzie przechowywać ww. zwierzęta w warunkach zapewniających i umożliwiających utrzymanie wymaganej kondycji i gotowości ptaków i psów do realizacji zadań; 17) Na terenie Zamawiającego kontroler zobligowany będzie przewozić ww. zwierzęta specjalnie dostosowanym do tego celu pojazdem (stanowiącym własność kontrolera), w warunkach kontrolowanych, zapewniających utrzymanie wymaganej kondycji i gotowości zwierząt do współpracy z kontrolerem przy realizacji umowy; 18) Dostosować harmonogram dyżurów na lotnisku EPRA do planowanych operacji lotniczych realizowanych przez Zamawiającego tj. do jego aktywności lotniczej, z uwzględnieniem dni „ustawowo wolnych od pracy” (podlegać to będzie dodatkowym ustaleniom z Zamawiającym). Standardowy harmonogram w okresie intensywnej aktywności lotniczej tj. od marca do października obejmował będzie min. 8-godzinny dyżur, a od listopada do lutego min. 4-godziny dyżur. Dodatkowe ustalenia w tym zakresie, będą przeprowadzone w trybie roboczym. Harmonogram planowanych operacji lotniczych przygotowywany będzie przez Szefa Pionu - Starszego Kontrolera Lotniska w cyklu dwutygodniowym, na podstawie którego kontroler będzie rozliczany z czasu realizacji zadań (czasu dyżurowania); 19) Sprawować zgodnie z harmonogramem dyżurów, ciągły monitoring nawierzchni i przestrzeni powietrznej lotniska EPRA, pozostających w zasięgu wzroku kontrolera (wzmocnionego środkami optycznymi - lornetka) wliczając w to, rejony podejść do progów 25 i 07 DS. (ok. 1.5 km od progu 25 i 1 km od progu 07 - wzdłuż osi DS), pod kątem wczesnej identyfikacji ewentualnych zagrożeń środowiskowych; 20) Płoszyć ptaki/zwierzęta stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa załóg lotniczych. Płoszenie jeżeli jest zasadne, powinno rozpoczynać się od wczesnych godzin porannych odpowiednio do panującej pory roku, nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem operacji lotniczych i trwać do czasu zakończenia tych operacji w danym dniu lub do zmroku (jeśli w/w operacje kończą się po zmroku). Usługa obejmuje zabezpieczenie wszystkich operacji lotniczych Zamawiającego, uzgodnionych z Szefem Pionu – Starszym Kontrolerem Lotniska; 21) Interweniować niezwłocznie i minimalizować zagrożenie środowiskowe (np. płoszyć ptaki/zwierzęta ze wskazanego obszaru) na sygnał krl TWR; 22) Monitorować aktywność i płoszyć ptaki/zwierzęta z obszaru operacyjnego lotniska każdego dnia w okresie prac związanych z koszeniem, suszeniem i zwożeniem siana z pola ruchu naziemnego lotniska; 23) Monitorować stan i szczelność ogrodzenia lotniska oraz archiwizować wszelkie uszkodzenia i nieszczelności umożliwiające przedostanie sią ludzi/zwierząt na jego teren – niezwłocznie informując Szefa Infrastruktury, i Inspektora BL; 24) Monitorować stan, zabezpieczenie oraz drożność odpływów melioracyjnych lotniska EPRA pod względem możliwości przedostawania się zwierząt na jego teren – o wszelkich uszkodzeniach niezwłocznie informować Szefa Infrastruktury i Inspektora BL; 25) Monitorować stan nawierzchni nieutwardzonych - gruntu przyległego do DS, dróg kołowania SP, dróg wykorzystywanych do przemieszczania SP, obszaru wykorzystywanego przy operacjach desantowania i pola ruchu naziemnego, pod względem możliwości wystąpienia zagrożeń dla wykonywanych operacji oraz personelu Zamawiającego np. rozlewiska wód gruntowych, wykopane nory zwierząt, zapadliska gruntu, pozostawione/zagubione maszyny/narzędzia, uszkodzona instalacja elektryczna, niezabezpieczone studzienki kanalizacyjne i teletechniczne; 26) Koordynować działalność Grupy Odstraszania Ptaków (GOP) Zamawiającego w zakresie przemieszczania/rozmieszczenia mobilnego systemu nagłośnienia emitującego głosy/dźwięki płoszące ptaki/zwierzęta oraz normować użycie urządzeń emitujących drażniące dźwięki/odgłosy (armatki hukowe); 27) Prowadzić na terenie koszarowym Zamawiającego działania profilaktyczne zapobiegające aktywności ptaków/zwierząt (np. budowie gniazd ptaków krukowatych czy jaskółek i jeżyków na terenie koszarowym Zamawiającego), w okresach poza aktywnością lotniczą Zamawiającego; 28) Prowadzić monitoring i ewidencję ptaków stale bytujących i sporadycznie zalatujących na lotnisko EPRA wg. gatunków, miejsca gniazdowania sumarycznej liczby osobników, kierunków przemieszczania, liczebności większych zaobserwowanych stad, jak i ich motywacji do określonego/ uwarunkowanego zachowania oraz archiwizować uzyskane informacje zgodnego ze wzorem otrzymanym od Zamawiającego lub w postaci standardowego arkusza excela; 29) Prowadzić ewidencję oraz monitoring hodowli gołębi i innych hodowlanych ptaków lotnych w promieniu 2 km od ogrodzenia lotniska EPRA. Informację na temat charakterystycznych powtarzalnych godzin aktywności i kierunków przemieszczania oraz liczebności stada i rasy gołębi zobowiązany jest przekazywać Szefowi Pionu – Starszemu Inspektorowi BL (w postaci mapy) w systemie kwartalnym – lub niezwłocznie jeśli nastąpi znacząca zmiana; 30) Prowadzić monitoring i ewidencję zwierząt stanowiących zagrożenie dla SP (np. poprzez obserwacje i identyfikowanie śladów pozostawionych przez zwierzynę płową, dziki, lisy, zające, bażanty itp.) i archiwizować w postaci standardowego arkusza excela; 31) Prowadzić monitoring i ewidencję wszystkich zagrożeń środowiskowych na lotnisku EPRA oraz niezwłocznie przekazywać informację na ich temat do krl TWR oraz Inspektora BL Zamawiającego; 32) Prowadzić ewidencję (co do gatunku, miejsca odnalezienia, rodzaju ran) wszystkich ptaków/zwierząt rannych lub zabitych, odnalezionych w trakcie pełnienia dyżuru na lotnisku EPRA; 33) Przekazywać informacje do sekcji infrastruktury oraz do Pionu Bezpieczeństwa Lotów Zamawiającego, dotyczące wyników liczenia ptaków, w formie elektronicznej (arkusz Excela) w ustalonym terminie (nie rzadziej niż raz w miesiącu) jako jednej z form rozliczania się z wykonywanych obowiązków; 34) Przygotować dla każdego miesiąca, w graficznej formie, występowanie najważniejszych gatunków ptaków i zwierząt na lotnisku w oparciu o podział lotniska na odpowiednie sektory, zgodnie z dokumentacją przestawioną przez odpowiednie służby lotniskowe i przekazywanie tej informacji (np. w postaci mapy) do Pionu Bezpieczeństwa Lotów – nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca; 35) Przygotować na wniosek inspektora Bezpieczeństwa Lotów informację dotyczącą występowania ptaków/zwierząt i związanych z ich występowaniem zagrożeń oraz osób uczestniczących w „Programie Ograniczania Zagrożeń środowiskowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP”; 36) Przeprowadzić 2 razy w ciągu roku (np. w związku z przygotowywanymi dokumentami dotyczącymi odstrzału redukcyjnego) inwentaryzację zwierzyny łownej (ssaki) na lotnisku EPRA w formie pisemnej dla Pionu BL oraz sekcji ochrony środowiska podległej pod Szefa Infrastruktury; 37) W przypadku odnalezienia ptaków/zwierząt rannych lub zabitych (kiedy kontroler ma uzasadnione podejrzenie) w wyniku zderzenia, potrącenia, przejechania przez SP, niezwłocznie poinformować o tym fakcie krl TWR i Inspektora BL – Zamawiającego; 38) W przypadku odnalezienia ptaków/zwierząt chorych lub zdechłych w wyniku widocznej choroby (zachodzi uzasadnienie podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej/niebezpiecznej dla ludzi np. wścieklizny) niezwłocznie poinformować o tym fakcie Szefa Infrastruktury; 39) Każde z odnalezionych w trakcie dyżuru na lotnisku EPRA ptaków/zwierząt rannych/chorych, a nie rokujących szans na wyleczenie kontroler zobowiązany jest dobić z broni myśliwskiej (celem skrócenia cierpienia); 40) Wszystkie z ww. ptaków/zwierząt kontroler zobowiązany jest zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami; 41) Współpracować w zakresie wymiany informacji z innymi instytucjami, specjalistami oraz służbami lotniskowymi, w zakresie realizacji „Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w Siłach Zbrojnych RP” oraz na innych lotniskach Lotnictwa Państwowego; 42) Uczestniczyć (nieodpłatnie) w szkoleniach organizowanych w ramach „Programu Ograniczania Zagrożeń Środowiskowych w Lotnictwie Sił Zbrojnych RP” oraz samodzielnie poszerzać i pogłębiać wiedzę na temat biologii ptaków/zwierząt oraz zagrożeń środowiskowych, np. związanych z ryzykiem kolizji SP z ptakami/zwierzętami i najnowszymi metodami ich zapobiegania;

II.5) Główny kod CPV: 77600000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca będzie dysponował przez cały okres obowiązywania umowy polisą ubezpieczeniową lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca: a) przedstawi wykaz co najmniej 2 usług polegających na płoszeniu ptactwa metodą sokolniczą na lotniskach o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa swoje oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) przedstawi pozytywną opinię (z okresu ostatnich trzech lat), wystawioną przez oficera Bezpieczeństwa Lotów bądź osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo lotów, w oparciu m.in. o treść ostatniego aktualnego ,,Raportu z rekonesansu środowiskowego” z poszczególnych lotnisk, gdzie Wykonawca świadczył usługę. Opinia negatywna nie zostanie przyjęta przez Zamawiającego. c) wykaże, że dysponuje narzędziami niezbędnymi do realizacji zamówienia w postaci: ptactwo drapieżne, nie mniej niż 8 sztuk (min. 4 szt. na terenie lotniska) posiadające świadectwa zwalniające z zakazów zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków (świadectwo CITES); minimum 2 psy, w tym przynajmniej jeden rasy Border Collie, powyżej 1 roku życia, posiadające rodowód lub metrykę ze Związku Kynologicznego w Polsce; wyrzutnia/pistolet hukowy z racami świetlnymi/dźwiękowymi; emiter promienia/światła laserowego o barwie zielonej; pojazd wyposażony w światło ostrzegawcze (tzw. kogut/majak) dostosowany do przewożenia ptaków „łowczych” oraz psa/psów; system nagłośnienia przenośny lub zamontowany na pojeździe; środki optyczne niezbędne do identyfikacji zagrożeń środowiskowych (lornetka); klucz terenowy do identyfikacji ptaków. d) dysponuje odpowiednią ilością osób (zapewniającą ciągłość realizacji usługi pomimo urlopów czy absencji chorobowych) zdolną do wykonania zamówienia (2 osoby), posiadającą: uprawnienia sokolnicze (co najmniej 2 lata) zgodnie z ustawą z dnia 13.10.1995 r. Prawo Łowieckie (Dz.U.2017.1295 z późn. zm.) – kurs sokolniczy, zdany egzamin sokolniczy w Polskim Związku Łowieckim; legitymację członkowską Polskiego Związku Łowieckiego z dowodem opłaconych składek za rok bieżący; zezwolenia na łowienie ptaków/zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego – wydane przez Ministra Środowiska; dokumenty i zaświadczenia (zgodnie z art. 42 pkt 2 Prawo Łowieckie) zezwalające na prowadzenie polowań, w tym legitymację posiadacza broni myśliwskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający w kryterium oceny ofert oceni doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji usługi. Imienne referencje ww. osób zostaną dołączone tylko wówczas, gdy osoby te posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania wskazanych usług na lotniskach wojskowych.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ppkt 1), 2) i 3) składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i aktualnych na dzień złożenia dokumentów: 1) metryk urodzenia lub rodowodów psów wykorzystywanych do pracy na lotnisku (dokumenty ze Związku Kynologicznego w Polsce); 2) wykazu co najmniej 2 usług polegających na płoszeniu ptactwa metodą sokolniczą na lotniskach o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa swoje oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ; 3) opinii (z okresu ostatnich trzech lat), wystawionej przez oficera Bezpieczeństwa Lotów bądź osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo lotów, w oparciu m.in. o treść ostatniego aktualnego ,,Raportu z rekonesansu środowiskowego” z poszczególnych lotnisk, gdzie Wykonawca świadczył usługę. 4) oświadczenie Wykonawcy dotyczące dysponowania przez Wykonawcę narzędziami niezbędnymi do realizacji zamówienia (załącznik nr 9 do SIWZ); 5) oświadczenia Wykonawcy dotyczącego osób biorących udział w realizacji zamówienia (załącznik nr 10 do SIWZ). 6) polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy przedłożyć polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia zawierający rozszerzenie odpowiedzialności obejmującej każdego z Wykonawców; 7) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie są wymagane
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - załącznik nr 6 do SIWZ; 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2; 3. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego; 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 5. Imienne referencje w celu spełnienia kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji usługi; 6. Świadectwa CITES związane z posiadaniem i wykorzystaniem ptaków łowczych wymienionych w wykazie (załącznik nr 2 do SIWZ) w celu spełnienia kryterium dodatkowa ilość ptaków drapieżnych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość 6 000,00 zł brutto. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Dodatkowa ilość ptaków drapieżnych 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji usługi 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e ustawy Pzp). 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości umowy spowodowanej zmianą stawki podatku od towaru i usług (VAT). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu: a) uzasadnionych zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć; b) z powodu okoliczności siły wyższej. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania nieistotnych zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu: w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób realizujących zamówienie, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych np. choroba. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania zamówienia wraz z dostarczeniem dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje, jakie wymagał Zamawiający w SIZW i doświadczenie zgodnie z poziomem zadeklarowanym w ofercie. 6. Uzupełnianie, zmiany lub rozwiązanie niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-22, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH