Roboty budowlane

Źródło:Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Kategorie:
Data publikacji:2018-01-11 00:00
Termin składania ofert:2018-01-23 10:00
Pozostały czas na złożenie oferty:

Czas upłynął

Organizator

Enea Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
wielkopolskie
Polska

Opis

Treść zapytania publicznego

11/01/2018 S7 - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
  • I.
  • II.
  • VI.
  • VII.

Polska-Poznań: Roboty budowlane

2018/S 007-012253

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 221-460035)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Enea Operator Sp. z o.o.
PL
ul. Strzeszyńska 58
Poznań
60-479
Polska
Osoba do kontaktów: Departament Logistyki i Zakupów Biuro Zamówień i Zakupów
Tel.: +48 618843085
E-mail:
Kod NUTS: PL41

Adresy internetowe:

Główny adres: http://zamowienia.enea.pl

Adres profilu nabywcy: http://zamowienia.enea.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Budowa sieci inteligentnej na terenie północnej Wielkopolski (OD Poznań płn.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji.

II.1.2) Główny kod CPV
45000000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4) Krótki opis:

Budowa sieci inteligentnej na terenie północnej Wielkopolski (OD Poznań płn.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2018
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 221-460035

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:

(...) Opakowanie winno być zaopatrzone pieczątką lub adnotacją zawierającą nazwę i adres siedziby Wykonawcy oraz posiadać następujące oznaczenie: „Oferta w postępowaniu o udzielenia zamówienia na: Budowa sieci inteligentnej na terenie północnej Wielkopolski (OD Poznań płn.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych RPUZ/P/0149/2017/OD/ZIR/RI Nie otwierać przed: 10.1.2018 godz. 10:15.

Powinno być:

(...) Opakowanie winno być zaopatrzone pieczątką lub adnotacją zawierającą nazwę i adres siedziby Wykonawcy oraz posiadać następujące oznaczenie:

„Oferta w postępowaniu o udzielenia zamówienia na: Budowa sieci inteligentnej na terenie północnej Wielkopolski (OD Poznań płn.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych RPUZ/P/0149/2017/OD/ZIR/RI Nie otwierać przed: 23.1.2018 godz. 10:15.”

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/01/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 10:15
VII.2) Inne dodatkowe informacje: