Usługi leśnictwa

Źródło:Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Kategorie:
Data publikacji:2018-01-10 00:00
Termin składania ofert:2018-01-23 09:00
Pozostały czas na złożenie oferty:

Czas upłynął

Organizator

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice
Skierniewice
96-100 Maków
łódzkie
Polska

Opis

Treść zapytania publicznego

10/01/2018 S6 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Polska-Maków: Usługi leśnictwa

2018/S 006-009316

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice
Skierniewice
Maków
96-100
Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Czech
Tel.: +48 468312018
E-mail:
Faks: +48 468312020
Kod NUTS: PL715

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.skierniewice.lodz.lasy.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_skierniewice/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Skierniewice w latach 2018-2021

Numer referencyjny: ZG.270.1.2018
II.1.2) Główny kod CPV
77200000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Skierniewice w latach 2018-2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. - rozmiar prac wg grup czynności, załącznik nr 3.2 -rozmiar pozyskania drewna, załącznik nr 3.3 - odległości zrywki.

Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter szacunkowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 1 Leśnictwa Babsk i Julianów

Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211000
77211100
77210000
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Leśnictw: Babsk i Julianów.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Skierniewice w latach 2018-2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. - rozmiar prac wg grup czynności, załącznik nr 3.2 -rozmiar pozyskania drewna, załącznik nr 3.3 - odległości zrywki.

Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter szacunkowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 365 105.88 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (sekcja II.2.4). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wysokości do 50 %. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 3 Leśnictwa Łasieczniki i Nieborów

Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211000
77211100
77210000
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Leśnictw: Łasieczniki i Nieborów.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Skierniewice w latach 2018-2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. - rozmiar prac wg grup czynności, załącznik nr 3.2 - rozmiar pozyskania drewna, załącznik nr 3.3 - odległości zrywki.

Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter szacunkowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 866 224.36 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (sekcja II.2.4). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 5 Leśnictwa Zwierzyniec i PSzczonów

Część nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211000
77211100
77210000
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL715
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administracyjny Leśnictw: Zwierzyniec i Pszczonów.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. - dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Skierniewice w latach 2018-2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1. - rozmiar prac wg grup czynności, załącznik nr 3.2 - rozmiar pozyskania drewna, załącznik nr 3.3 - odległości zrywki.

Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1.-3.3. mają charakter szacunkowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 241 639.20 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (sekcja II.2.4). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości niniejszego zamówienia. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

Dla Pakietu I 175 000 PLN.

Dla Pakietu III 155 000 PLN.

Dla Pakietu V 130 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy):

Dla Pakietu I co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 700 000 PLN brutto.

Dla Pakietu III co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 600 000 PLN brutto.

Dla Pakietu V co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN brutto.

Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje:

Dla Pakietu I.

a) Co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,

b) Co najmniej 3 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

c) Co najmniej 1 szt. pług do przygotowania gleby typu LPZ z pogłębiaczem przeznaczonych do wyorywania brud.

Dla Pakietu III.

a) Co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,

b) Co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

c) Co najmniej 2 szt. pługów do przygotowania gleby typu: LPZ z pogłębiaczem przeznaczonych do wyorywania bruzd i specjalistyczny z frezem do rabatowałków.

Dla Pakietu V.

a) Co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna,

b) Co najmniej 1 szt. pług do przygotowania gleby typu LPZ z pogłębiaczem przeznaczonych do wyorywania brud.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje:

Osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65):

Dla Pakietu nr 1 co najmniej 6 osobami.

Dla Pakietu nr 3 co najmniej 6 osobami.

Dla Pakietu nr 5 co najmniej 5 osobami.

Osobami, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin:

Dla Pakietu nr 1 co najmniej 1 osobą.

Dla Pakietu nr 3 co najmniej 1 osobą.

Dla Pakietu nr 5 co najmniej 1 osobą.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy wykonawcy wspólnie.

Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tego samego doświadczenia, tego samego potencjału technicznego, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednym Pakiecie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

3.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, ponieważ wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/03/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/01/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: Nadleśnictwo Skierniewice, Maków ul. Zwierzyniec 2, 96-100 Skierniewice, pokój nr 7 (Sala konferencyjna) - parter.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - dalej „Pzp”) oraz aktów wykonawczych do Pzp.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

Dla Pakietu I w wysokości 44 000 PLN.

Dla Pakietu III w wysokości 39 000 PLN.

Dla Pakietu V w wysokości 33 000 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/01/2018