Usługi leśnictwa

Źródło:Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Kategorie:
Data publikacji:2018-01-09 00:00
Termin składania ofert:2018-01-22 13:00
Pozostały czas na złożenie oferty:

Czas upłynął

Organizator

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
ul. Rynek 6
38-700 Ustrzyki Dolne
podkarpackie
Polska

Opis

Treść zapytania publicznego

09/01/2018 S5 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Polska-Ustrzyki Dolne: Usługi leśnictwa

2018/S 005-007275

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
ul. Rynek 6
Ustrzyki Dolne
38-700
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wójcik
E-mail:
Faks: +48 134611033
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzegi_dolne/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w 2018 roku w Leśnictwie Teleśnica

Numer referencyjny: ZGS.270.1.5.2018
II.1.2) Główny kod CPV
77200000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) do wykonania na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne w roku 2018, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych i edukacyjnych oraz pozyskania choinek w Leśnictwie Teleśnica.

2. Zakres rzeczowy obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu ww. prac, wynikające z następujących załączników do SIWZ: kosztorysów ofertowych i opisów przedmiotu zamówienia.

3. Procedura – przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej „PZP”) i aktów wykonawczych do PZP oraz zgodnie z zasadami art. 24aa ust.1 i 2 PZP.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 877 975.48 PLN
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne Leśnictwo Teleśnica.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Wykonywanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektówturystycznych i edukacyjnych oraz pozyskania choinek w Leśnictwie Teleśnica.

2. Lokalizacje (adresy leśne), na których jest planowana realizacja zamówienia ma charakter wstępny i możeulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że zawsze będzie odbywała się na terenie ww.leśnictwa.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleńnowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszachtabel opisujących przedmiot zamówienia.

Ze względu na brak miejsca w sekcji IV.1.1) ogłoszenia tu zamieszczony jest cd.uzasadnienia zastosowania procedury przyspieszonej.

Zamawiający ponownie, niezwłocznie po unieważnieniu pierwszego postępowania, korzystając z przesłankiwynikającej z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp, ogłosił drugi przetarg nieograniczony ze skróconym terminemskładania ofert (ogłoszenie nr 2017/S 244-509649 przesłane do publikacji 16.12.2017 r, opublikowane w Dz.UE 20.12.2017 r.). W przetargu tym konieczne było unieważnienie z powodu braku złożonych ofert (art. 93 ust. 1pkt 1 ustawy Pzp).

Kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia były obliczane z dużą dokładnością na podstawiecorocznych wyników przetargów i przewidując pewien procent jej zwiększenia.

Potencjalni wykonawcy dysponowali odpowiednim czasem na zapozowanie się z przedmiotem zamówienia, tymbardziej, że Zamawiający w pierwszym przetargu zwołał zebranie Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ(informacja o terminie zebrania udostępniona została na stronie internetowej Zamawiającego).

Prowadzenie kolejnego postępowania przetargowego to dodatkowy minimalny czas przekraczający 60 dni(termin ogłoszenia plus czas niezbędny na badanie ofert). Zamawiający w tym okresie powinien już prowadzićdziałania gospodarcze, związane ze stałym, nieprzerwanym świadczeniem usług z obszaru gospodarkileśnej – hodowli i ochrony lasu, wycinkami związanymi z bezpieczeństwem publicznym, w tym na szlakachkomunikacyjnych, zapewnieniem trwałości lasu pozyskaniem i zrywką drewna, prowadzeniem racjonalnejgospodarki łowieckiej, w szczególności dokarmianie zwierzyny oraz prowadzeniem działań zabezpieczającychprzez rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Skrócenie procedury przetargowej pozwoli na wykorzystanie dogodnych warunków pogodowych występującychw okresie zimowym (styczeń – marzec). Wykonanie tych prac w tym okresie zmniejszy uszkodzenia drógwywozowych i szlaków zrywkowych oraz zmniejsza wystąpienie możliwości deprecjacji pozyskanego surowcanp. sinizny, co w sposób bezpośredni może prowadzić do strat finansowych poprzez obniżenie wartościsurowca drzewnego.

Specyfika warunków klimatycznych występujących na terenie działania zamawiającego (krótka wiosna)stwarza konieczność jak najszybszego wykorzystania okresu wiosennego do wykonania prac związanych z przygotowaniem gruntu (melioracje) oraz wysadzeniem sadzonek drzew (odnowienia i poprawki). Zastosowanieskróconego terminu ogłoszenie pozwoli na realizację tych prac w okresie najkorzystniejszym, gwarantującymprawidłowe przyjęcie się i wzrost wysadzonego materiału sadzeniowego.

Zamawiający rozstrzygnął już część przetargów na sprzedaż surowca drzewnego (w wys. 86 % założonegoplanu sprzedaży na 2018 r.) i od stycznia 2018 zobligowany będzie do realizacji zobowiązań umownych nadostarczanie drewna. Zastosowanie podstawowego terminu składania ofert w przetargu na wykonawstwo usługleśnych spowoduje, że Zamawiający naraża się na niedochowanie terminów dostaw surowca drzewnego, co wkonsekwencji może narazić Zamawiającego na kary umowne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja realizacji przedmiotu zamówienia – deklarowana liczba pilarzy z doświadczeniem minimum trzyletnim / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Organizacja realizacji zamówienia – dysponowanie potencjałem technicznym do wykonywania lub naprawy szlaków operacyjnych / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 877 975.48 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20% wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 17 500,00 PLN.

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Formy wniesienia wadium określone zostały w par. 9 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

2. Ze względu na brak miejsca w niniejszym ogłoszeniu, w tej sekcji Zamawiający informuje o wymogach stawianych wobec Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i wobec Wykonawców, działających w formie spółki cywilnej.

3. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):

a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

c) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej „JEDZ") składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

d) dokumenty, o których mowa w sekcji VI.3) ust. 3 pkt 3 – 8 ogłoszenia, obowiązany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;

f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;

g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

4. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o których mowa w sekcji VI.3) pkt 3 ogłoszenia należy załączyć (1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz (2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu odrębnie dla każdego ze wspólników oraz odrębnie dla spółki.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej – informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje Wykonawca, podać należy w Części IV lit. B pkt 6 JEDZ (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16).

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 70 000,00 PLN.

2.Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:

(1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

(2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

(3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

(4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Niewiążący wzór zobowiązania o oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca jest złożyć wraz z ofertą:

1) oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ.

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3. SIWZ.

Wykonawca, który wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7.4. pkt 3 – 11 SIWZ (oraz w Sekcji nr VI.3) ust. 3 pkt 3 – 8 niniejszego ogłoszenia). Ww. dokumenty Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia – informacje nt. usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) polegających na wykonywaniu prac z zakresów i o wartościach wskazanych poniżej, które podać należy w Części IV lit. C w pkt 1b) JEDZ.

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. podmiotu, na rzecz którego były wykonywane usługi (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania usługi (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), rodzaju wykonanych usług oraz wartości (brutto) wykonanych usług.

Na termin wskazany przez Zamawiającego Wykonawca składa dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej w zakresie potencjału technicznego – informacje nt. liczby wymaganych urządzeń, którymi dysponuje Wykonawca, które podać należy w Części IV lit. C w pkt 9) JEDZ;

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. rodzaju urządzeń tj. marka, model oraz numer seryjny urządzenia oraz podstawy dysponowania.

3. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – informacje, które należy podać w Części IV lit. C pkt 2) JEDZ nt.:

a) liczby osób które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej lub posiadających odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

b) liczby osób, które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5. 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

We wskazanej części JEDZ należy podać informacje nt. danych personalnych (imię i nazwisko) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane) oraz podstawy dysponowania.

4. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

I. Minimalny poziom warunków udziału w postępowaniu w zakresie:

1) doświadczenia – warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej jedną usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) lub więcej usług na łączną kwotę nie mniejszą niż brutto 430 000,00 PLN, w zakres których łącznie wchodziło lub wchodzi wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu (tj. ochrony i hodowli lasu), zrywki i pozyskania drewna,

2) potencjału technicznego – warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 sztuką sprzętu przystosowanego do zrywki drewna stosowego i kłodowanego z załadunkiem mechanicznym (przez co Zamawiający rozumie forwarder lub ciągnik uniwersalny z przyczepą do zrywki drewna zaopatrzoną w żuraw do załadunku, posiadający aktualne badania dozorowe zgodnie z Ustawą z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym i co najmniej 1 sztuką ciągnika zrywkowego typu skider lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna wielkowymiarowego (w przypadku ciągnika przystosowanego do zrywki drewna Zamawiający określa minimalną moc ciągników na 75 KM),

3) liczby osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej i co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

II. Ze względu na brak miejsca w tej rubryce znajdują się informacje dot. dokumentów, składanych w przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów:

1) o których mowa w Sekcji VI.3) ust. 3 pkt 3 – 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) o których mowa w Sekcji VI.3) ust. 3 pkt 6 składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP.

Cd. sekcja III.2.1).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

I. Cd. z Sekcji III.1.3) w pkt II:

2. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt 1) lit. a) i w ust.1 pkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 1. pkt 1) lit. b) powinny być wystawiane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Świadczenie usług nie jest zastrzeżone dla określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

4. Wysokość zabezpieczenia – 2% ceny łącznej brutto wynikającej z oferty.

II. Świadczenie usług nie jest zastrzeżone dla określonego zawodu.

5. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach, wskazanych w pkt 17 SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zamawiający – Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne niezwłocznie po zatwierdzeniu prowizorium planu na rok 2018 ogłosił przetarg nieograniczony na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej z czterdziestodniowym terminem składania ofert, z podziałem na części (ogłoszenie nr 2017/S 210 – 436394 przesłane do publikacji 30.10.2017 r., opublikowane w Dz. U. UE 02.11.2017 r.). W przetargu tym konieczne było unieważnienie części z następujących przyczyn: przekroczenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (podst. prawna – art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”) oraz brak złożonych ofert (art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP).

Ze względu na brak miejsca w sekcji II.2.4) ogłoszenia zamieszczony jest cd. uzasadnienia zastosowania procedury przyspieszonej.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/01/2018
Czas lokalny: 13:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/03/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/01/2018
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, u. Rynek 6, 38 - 700 Ustrzyki Dolne - Sekretariat.

Miejsce składania ofert - Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, u. Rynek 6, 38 - 700 Ustrzyki Dolne - Sekretariat.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, określone w niniejszym ogłoszeniu.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP.

3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa:

1) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2) informacja banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

3) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześnie) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia opisanych w art. 24 ust. 1 pkt 15, w art. 24 ust. 1 pkt 22, w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 i art. 24 ust. 5 pkt 8;

6) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),

8) oświadczenie Wykonawcy w sprawie braku podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 PZP.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określa pkt 7 SIWZ.

6. Wykaz dokumentów, składanych przez Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawiera Sekcja III.1.3) i III.2.1) niniejszego ogłoszenia.

7. Ze względu na brak miejsca informacje dot. dokumentów Wykonawców, działających w formie spółki cywilnej zawiera sekcja III.1.1) niniejszego ogłoszenia.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail:

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

I. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o zmówienie publiczne

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail:

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2018