Wycinka drzew (w tym złomów i wywrotów) i krzewów wraz z frezowaniem ich pni i korzeni, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, rosnących na terenach będacych własnością Gminy Rudna w ramach zadania pn.: "Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielegnacja drzew" w 2018 r.

Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-01-09 00:00
Termin składania ofert:2018-01-22 12:00
Pozostały czas na złożenie oferty:

Czas upłynął

Organizator

Gmina Rudna
Pl. Zwycięstwa 15
59305 Rudna
Polska

Opis

1. Wycinka drzew (w tym złomów i wywrotów) i krzewów wraz z frezowaniem ich pni i korzeni, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, rosnących na terenach będących własnością Gminy Rudna. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z bieżącą pielęgnacją zadrzewień i zakrzewień, wycinką i ochroną drzew oraz krzewów w pasach drogowych, w parkach wiejskich, na skwerach oraz nieruchomościach gminnych na terenie gminy Rudna. Prace związane z wycinką krzewów i drzew będą wykonywane również na podstawie zezwoleń wydawanych przez stosowne organy, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z ww. ustawy oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.) w przypadku prowadzenia prac na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Usługi obejmą głównie prace wykonywane na drzewach, mające na celu poprawę ich zdrowotności, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, wykonanie zabiegów jednostkowych i interwencyjnych oraz kompleksową pielęgnację drzewostanów w pasach drogowych i drzewostanów parkowych. 2. Zakres prac: a) wycinka krzewów i drzew, w tym usuwanie złomów i wywrotów obejmująca wykonanie czynności jak niżej: odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach (jeżeli to konieczne, to przy użyciu podnośnika); ścięcie pnia piłą mechaniczną; pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu (max 1 m długości, w przypadku drzew o obwodach pni powyżej 200 cm należy je pociąć na mniejsze odcinki umożliwiające dalsze zagospodarowanie drzewa przez osoby, które je otrzymają); wywiezienie i przekazanie drewna we wskazane przez Zamawiającego miejsce (szacunkowa odległości od miejsca prac do 15 km); rozdrobnienie drobnych gałęzi i pędów za pomocą rębaka wraz z ich zagospodarowaniem we własnym zakresie; uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach wraz z wywozem powstałych nieczystości, nie dopuszcza się pozostawienia powstałych zrąbków w miejscu prac, b) frezowanie pni oraz korzeni drzew i krzewów (do głębokości co najmniej 30 cm poniżej poziomu gruntu); odkopanie korzeni wraz z pniakiem; obcięcie i wydobycie korzeni i pniaków z dołu; zasypanie dołu piaskiem i ziemią o warstwie 30 cm; ubicie i wyrównanie zasypanego dołu; załadowanie karpiny na przyczepy wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami; uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach, c) pielęgnacja koron drzew oraz cięcia formujące krzewów: - wykonywanie cięć pielęgnacyjno - technicznych drzew i krzewów (prześwietlenie koron, usunięcie suchych i połamanych konarów lub gałęzi wraz z jednoczesnym „podkrzesaniem” - usunięciem gałęzi z pni do wys. 4,5 m, z nadaniem właściwego kształtu i statyki koronie, wraz z usuwaniem gałęzi wrastających lub dorastających do linii energetycznej, budynków, nad pasem jezdni czy chodnika, uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach wraz z zagospodarowaniem powstałych nieczystości zgodnie z obowiązującymi przepisami; - pielęgnacja drzew i krzewów w wieku do 10 lat powinna odbywać się zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej m. in. usuwanie pędów poniżej korony wyrastających z pnia i szyi korzeniowej, w tym również odrosty pochodzące z podkładki, wykonywanie korekt koron drzew i krzewów w celu usunięcia ewentualnych deformacji; - redukcja koron drzew i krzewów nie może przekroczyć 30 % ich objętości i winna być zgodna z art. 87a ustawy o ochronie przyrody; - w przypadku gdy drzewo ma formowaną koronę od młodego wieku (np. kolumnową, kulistą, płaczącą itp. należy wówczas dokonać redukcji gałęzi w celu utrzymania zamierzonego kształtu jego korony; Przy cięciu drzew i krzewów należy kierować się następującymi zasadami: - przy wykonywaniu prac należy używać ostrych narzędzi, - wykorzystywane narzędzia należy poddawać dezynfekcji w celu zapobiegania przenoszenia patogenów z drzew, na któ...

Treść zapytania publicznegoOgłoszenie nr 502396-N-2018 z dnia 2018-01-09 r.

Gmina Rudna: Wycinka drzew (w tym złomów i wywrotów) i krzewów wraz z frezowaniem ich pni i korzeni, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, rosnących na terenach będacych własnością Gminy Rudna w ramach zadania pn.: "Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielegnacja drzew" w 2018 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rudna, krajowy numer identyfikacyjny 39064755800000, ul. Pl. Zwycięstwa 15 , 59305 Rudna, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 076 7492100...134, e-mail zamowienia_publiczne@rudna.pl, faks 767 492 117.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.rudna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka drzew (w tym złomów i wywrotów) i krzewów wraz z frezowaniem ich pni i korzeni, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, rosnących na terenach będacych własnością Gminy Rudna w ramach zadania pn.: "Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielegnacja drzew" w 2018 r.
Numer referencyjny: OŚ.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Wycinka drzew (w tym złomów i wywrotów) i krzewów wraz z frezowaniem ich pni i korzeni, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, rosnących na terenach będących własnością Gminy Rudna. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z bieżącą pielęgnacją zadrzewień i zakrzewień, wycinką i ochroną drzew oraz krzewów w pasach drogowych, w parkach wiejskich, na skwerach oraz nieruchomościach gminnych na terenie gminy Rudna. Prace związane z wycinką krzewów i drzew będą wykonywane również na podstawie zezwoleń wydawanych przez stosowne organy, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.). Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z ww. ustawy oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późn. zm.) w przypadku prowadzenia prac na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Usługi obejmą głównie prace wykonywane na drzewach, mające na celu poprawę ich zdrowotności, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, wykonanie zabiegów jednostkowych i interwencyjnych oraz kompleksową pielęgnację drzewostanów w pasach drogowych i drzewostanów parkowych. 2. Zakres prac: a) wycinka krzewów i drzew, w tym usuwanie złomów i wywrotów obejmująca wykonanie czynności jak niżej: odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz opuszczenie ich na linach (jeżeli to konieczne, to przy użyciu podnośnika); ścięcie pnia piłą mechaniczną; pocięcie pnia na odcinki dogodne do transportu (max 1 m długości, w przypadku drzew o obwodach pni powyżej 200 cm należy je pociąć na mniejsze odcinki umożliwiające dalsze zagospodarowanie drzewa przez osoby, które je otrzymają); wywiezienie i przekazanie drewna we wskazane przez Zamawiającego miejsce (szacunkowa odległości od miejsca prac do 15 km); rozdrobnienie drobnych gałęzi i pędów za pomocą rębaka wraz z ich zagospodarowaniem we własnym zakresie; uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach wraz z wywozem powstałych nieczystości, nie dopuszcza się pozostawienia powstałych zrąbków w miejscu prac, b) frezowanie pni oraz korzeni drzew i krzewów (do głębokości co najmniej 30 cm poniżej poziomu gruntu); odkopanie korzeni wraz z pniakiem; obcięcie i wydobycie korzeni i pniaków z dołu; zasypanie dołu piaskiem i ziemią o warstwie 30 cm; ubicie i wyrównanie zasypanego dołu; załadowanie karpiny na przyczepy wraz z jej zagospodarowaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami; uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach, c) pielęgnacja koron drzew oraz cięcia formujące krzewów: - wykonywanie cięć pielęgnacyjno - technicznych drzew i krzewów (prześwietlenie koron, usunięcie suchych i połamanych konarów lub gałęzi wraz z jednoczesnym „podkrzesaniem” - usunięciem gałęzi z pni do wys. 4,5 m, z nadaniem właściwego kształtu i statyki koronie, wraz z usuwaniem gałęzi wrastających lub dorastających do linii energetycznej, budynków, nad pasem jezdni czy chodnika, uprzątnięcie terenu po wykonanych pracach wraz z zagospodarowaniem powstałych nieczystości zgodnie z obowiązującymi przepisami; - pielęgnacja drzew i krzewów w wieku do 10 lat powinna odbywać się zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej m. in. usuwanie pędów poniżej korony wyrastających z pnia i szyi korzeniowej, w tym również odrosty pochodzące z podkładki, wykonywanie korekt koron drzew i krzewów w celu usunięcia ewentualnych deformacji; - redukcja koron drzew i krzewów nie może przekroczyć 30 % ich objętości i winna być zgodna z art. 87a ustawy o ochronie przyrody; - w przypadku gdy drzewo ma formowaną koronę od młodego wieku (np. kolumnową, kulistą, płaczącą itp. należy wówczas dokonać redukcji gałęzi w celu utrzymania zamierzonego kształtu jego korony; Przy cięciu drzew i krzewów należy kierować się następującymi zasadami: - przy wykonywaniu prac należy używać ostrych narzędzi, - wykorzystywane narzędzia należy poddawać dezynfekcji w celu zapobiegania przenoszenia patogenów z drzew, na których wcześniej wykonywane były zabiegi pielęgnacyjne, - nie wykonywać cięć za pomocą siekier czy tasaków, - zaleca się wykonywanie prac przy użyciu pił ręcznych i sekatorów, w tym również na tyczkach, - każde cięcie grubych gałęzi powinno odbywać się przy użyciu piły ręcznej lub mechanicznej i powinno pozostawić w miarę możliwości gładki ślad (bez poszarpanych brzegów i powierzchni), - nie dopuszczać do powstania w wyniku cięć odarć pni czy wyłamań kory, - przy wykonywaniu cięć gałęzi należy zachować tzw. „obrączkę”, bowiem drzewa u nasady odciętych pędów tworzą strefę chroniącą wnętrze pnia przed infekcjami patogenów, a w razie uschnięcia gałęzi tworzą warstwę odcinającą, dlatego nie należy jej uszkadzać.

II.5) Główny kod CPV: 77211100-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77211400-6
77211500-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy wykonywania prac w ramach niniejszego zamówienia: poszczególne rodzaje prac należy wykonać w następujących terminach: a) w zakresie prac interwencyjnych (usunięcie złomów, wywrotów, obłamanych konarów) - przed upływem 24 godzin od momentu otrzymania zlecenia (telefonicznie lub pisemnie - tj. listem, faksem, mailowo); b) w zakresie przekazanie drewna we wskazane przez Zamawiającego miejsce – w terminie 3 dni od dnia wykonania prac, o których mowa w Rozdziale II pkt 2.2. niniejszej SIWZ; c) w pozostałym zakresie – zgodnie z terminami wskazanymi w poszczególnych zleceniach. Uwaga: Realizacja zadania odbywać się będzie na podstawie odrębnych zleceń, w których określony zostanie każdorazowo zakres robót, termin wykonania oraz wartość prac i miejsce, w które należy dostarczyć pozyskane w wyniku wycinki drewno.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych ) - art. 22c ust. 1 pkt 3 ustawy PZP
Informacje dodatkowe Warunek ten w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie oceniał łącznie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma osobami zatrudnionymi przez Niego lub Jego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywać czynności wskazane przez Zamawiającego w rozdziale II pkt 2.2 SIWZ, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) - art. 29 ust. 3 ustawy PZP. 2. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował sprzętem (tytuł prawny do używania np. własność, dzierżawa, leasing, użyczenie itp.), tj.: podnośnikiem koszowym o wysokości min. 15 m, rębakiem i frezarką.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Warunek ten w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie oceniał łącznie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedkłada także wszystkie dokumenty określone w pkt 8.2 dotyczące tych podmiotów, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 5. Wykonawcy z poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ww. pkt 8.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1. litera a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8.3.1 litera b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.3. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ww. pkt 5.2 stosuje się. 5.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub innych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości - Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy PZP wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez Zamawiającego wskazanym, chyba że mimo ich złożenia uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących: 8.1.1. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykaz co najmniej 3 usług w zakresie wycinki drzew i krzewów z terenów zieleni i z parków wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz przy uwzględnieniu warunków, o których mowa w Rozdziale II pkt 1.2.3.3.; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz przy uwzględnieniu warunków, o których mowa w Rozdziale II pkt 1.2.3.1.; 3) wykaz posiadanego sprzętu (tytuł prawny do używania np. własność, dzierżawa, leasing, użyczenie itp.), tj.: podnośnika koszowego o wysokości min. 15 m, rębaka i frezarki - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ oraz przy uwzględnieniu warunków, o których mowa w Rozdziale II pkt 1.2.3.2.; 4) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ - jeżeli dotyczy, 5) zaleca się, aby Wykonawca dodatkowo w dniu składania dokumentów na wezwanie Zamawiającego do oferty dołączyć zaparafowany na każdej stronie projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 10 do SIWZ. 6) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ – jeżeli dotyczy. 8.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) wykaz co najmniej 3 usług w zakresie wycinki drzew i krzewów z terenów zieleni i z parków wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ oraz przy uwzględnieniu warunków, o których mowa w Rozdziale II pkt 1.2.3.3.; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz przy uwzględnieniu warunków, o których mowa w Rozdziale II pkt 1.2.3.1.; 3) wykaz posiadanego sprzętu (tytuł prawny do używania np. własność, dzierżawa, leasing, użyczenie itp.), tj.: podnośnika koszowego o wysokości min. 15 m, rębaka i frezarki - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ oraz przy uwzględnieniu warunków, o których mowa w Rozdziale II pkt 1.2.3.2.; 4) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom - według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ - jeżeli dotyczy, 5) zaleca się, aby Wykonawca dodatkowo w dniu składania dokumentów na wezwanie Zamawiającego do oferty dołączyć zaparafowany na każdej stronie projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 10 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Korzystanie z zasobów podmiotu trzeciego. 1.1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 ustawy PZP). 1.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy PZP). 1.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy PZP (art. 22a ust. 3 ustawy PZP). 1.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 ustawy PZP). 1.5.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy (art. 22a ust. 5 ustawy PZP). 1.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 3.1 niniejszego rozdziału, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 3 ppkt 3.1 niniejszego rozdziału. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania: 2.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców i w formie oryginału lub w kopii poświadczonej notarialnie musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności: a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). W każdym jednak przypadku w treści dokumentu /pełnomocnictwa/ zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika. 2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy, wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.3. W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. 2.4. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę. 3. Podwykonawcy: Wykonawca może powierzyć część zamówienia Podwykonawcom (art. 36a ustawy PZP) 3.1. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (art. 36b ust. 1 ustawy PZP) – załącznik nr 6 do SIWZ. 3.2. Jeżeli Wykonawca zmieni albo zrezygnuje z Podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2 ustawy PZP). 3.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy (art. 36ba ust. 1 ustawy PZP). 3.4 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy(art. 36ba ust. 2 ustawy PZP). 3.5 Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo. 3.6. Umowa o podwykonawstwo powinno być dokonana w formie pisemnej – należy przez to rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 3. 7. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, znajdują się w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ. 3.8. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie tego zamówienia oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za prace wykonane przez Podwykonawców. Zlecenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Za wykonanie tej części Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców i ich pracowników jak za własne. 4. Do formularza ofertowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ) Wykonawca dołącza załącznik „Cena oferty” oraz aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP wg wzorów stanowiących załączniki o nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ww. pkt 1 - składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy PZP wg wzorów stanowiących załączniki o nr 2 i 3 do SIWZ. 6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wg wzoru stanowiącego załącznik o nr 2 i 3 do SIWZ, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP . 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy PZP. 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (konsorcjum, spółka cywilna), do oferty należy dołączyć, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP. 9. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np.: Pełnomocnictwo do podpisywania oferty - jeżeli dotyczy. 10.Formularz ofertowy wraz z ceną oferty, oświadczenia Wykonawcy oraz zobowiązania innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy PZP należy złożyć w formie oryginałów. Upoważnienia (pełnomocnictwa) należy złożyć w formie oryginałów lub w kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone na każdej zapisanej stronie klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby, 11. Wykonawca , pod rygorem stwierdzenia uchylenia się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu i przed podpisaniem umowy w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy PZP, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 12.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w Rozdziale X pkt 10 ppkt 4 lit. a -c (art. 86 ust. 5 ustawy PZP), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższe oświadczenie należy złożyć - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153 , poz. 1503 z późn. zm.): 1.1) Wykonawca może zastrzec w ofercie stosownym oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, 1.2) strony oferty będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej koperty, odpowiednio ją oznaczając: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa”, 1.3) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty, 1.4) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł oraz wykazał stosownym oświadczeniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Miejsce i termin składania ofert i otwarcia ofert: Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 22 stycznia 2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnej, pokój Nr 10 „Sala konferencyjna”. 2. Tryb otwarcia i oceny ofert: 2.1) Przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji sprawdzi i okaże obecnym stan otwieranych ofert. 2.2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2.3) Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje: a) nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, b) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 2.4) Niezwłocznie po otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zamieści na stronie internetowej: www.bip.rudna.pl informacje dotyczące: a) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH