DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Organizator

Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki
ul. Pasłęcka 15
14140 Miłomłyn
Polska

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na rok 2018. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ, w którym wskazano asortyment, charakterystykę, parametry zamawianych artykułów oraz przewidywaną maksymalną ich ilość. 3. W przypadku gdy Zamawiający określił przedmiot zamówienia wskazując producenta, znaki towarowe i pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym wypadku wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem tzw. „równoważności” artykułów żywnościowych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-ilościowo-finansowym spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczone przez niego artykuły spełniają takie same wymagania jak produkty określone przez Zamawiającego dotyczące składu produktu, jego jakości, trwałości, parametrów, itp… W przypadkach zaoferowania towarów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta oferowanych towarów. 4. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi i przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-ilościowo-finansowy dostawy usług objętych umową. Harmonogram sporządzony zostanie na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem cen jednostkowych brutto, określenia stawki podatku VAT oraz wartości brutto zamówienia. W przypadkach zaoferowania towarów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta oferowanych towarów. 5. Zamawiający powiadomi telefonicznie Wykonawcę o każdej dostawie oraz wskaże zamawiane towary z podaniem ilości. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot dostawy w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania informacji. 6. Dostawy będą realizowane: część 1 – Dostawa artykułów spożywczych i produktów mleczarskich - średnio 2 razy w tygodniu; część 2 – Dostawa mięsa - średnio 3-4 razy w tygodniu; część 3 – Dostawa pieczywa – średnio 3 razy w tygodniu; część 4 - Dostawa warzyw i owoców – średnio 2 razy w tygodniu. 7. Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie gwarancji w oryginalnym opakowaniu. 8. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument. 9. Wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ilości należy traktować jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych towarów (-/+ 20%) w stosunku do szacowanej ilości potrzeb. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiający nie poniesie z tego tytułu konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 10. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru. W przypadku zasadności reklamacji Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar wolny od wad w dniu złożenia reklamacji. 11. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz ich nazwę, adres NIP, KRS. Nie wykazanie podwykonawstwa przez Wykonawcę w ofercie oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie wyłącznie przez Wykonawcę. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie od 1 do 4. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część zamówienia. Każda część zamówienia będzie oceniana osobno. 15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 16. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500004614-N-2018 z dnia 08-01-2018 r.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki: DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622371-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłomłynie im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki, Krajowy numer identyfikacyjny 51140385700000, ul. ul. Pasłęcka 15, 14140 Miłomłyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89 641 31 23, 641 31 33, e-mail spmilomlyn@gmail.com, faks .
Adres strony internetowej (url): www.spmilomlyn.edupage.org/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
OW.360.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej na rok 2018. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszego SIWZ, w którym wskazano asortyment, charakterystykę, parametry zamawianych artykułów oraz przewidywaną maksymalną ich ilość. 3. W przypadku gdy Zamawiający określił przedmiot zamówienia wskazując producenta, znaki towarowe i pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym wypadku wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem tzw. „równoważności” artykułów żywnościowych wskazanych w harmonogramie rzeczowo-ilościowo-finansowym spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczone przez niego artykuły spełniają takie same wymagania jak produkty określone przez Zamawiającego dotyczące składu produktu, jego jakości, trwałości, parametrów, itp… W przypadkach zaoferowania towarów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta oferowanych towarów. 4. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca przed podpisaniem umowy sporządzi i przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-ilościowo-finansowy dostawy usług objętych umową. Harmonogram sporządzony zostanie na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem cen jednostkowych brutto, określenia stawki podatku VAT oraz wartości brutto zamówienia. W przypadkach zaoferowania towarów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę producenta oferowanych towarów. 5. Zamawiający powiadomi telefonicznie Wykonawcę o każdej dostawie oraz wskaże zamawiane towary z podaniem ilości. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot dostawy w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania informacji. 6. Dostawy będą realizowane: część 1 – Dostawa artykułów spożywczych i produktów mleczarskich - średnio 2 razy w tygodniu; część 2 – Dostawa mięsa - średnio 3-4 razy w tygodniu; część 3 – Dostawa pieczywa – średnio 3 razy w tygodniu; część 4 - Dostawa warzyw i owoców – średnio 2 razy w tygodniu. 7. Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie gwarancji w oryginalnym opakowaniu. 8. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Każda dostawa towaru wymagającego załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego musi posiadać taki dokument. 9. Wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ilości należy traktować jako szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych towarów (-/+ 20%) w stosunku do szacowanej ilości potrzeb. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Zamawiający nie poniesie z tego tytułu konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 10. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru. W przypadku zasadności reklamacji Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar wolny od wad w dniu złożenia reklamacji. 11. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz ich nazwę, adres NIP, KRS. Nie wykazanie podwykonawstwa przez Wykonawcę w ofercie oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie wyłącznie przez Wykonawcę. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie od 1 do 4. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część zamówienia. Każda część zamówienia będzie oceniana osobno. 15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 16. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV: 15331170-9, 03142500-3, 15500000-3, 15221000-3, 15831600-8, 15100000-9, 15112100-7, 15131500-0, 15810000-9, 15300000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRODUKTÓW MLECZARSKICH
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60265.34
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ABER SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. SPRZĘTOWA 3
Kod pocztowy: 10-467
Miejscowość: OLSZTYN
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 79681.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79681.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79681.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: DOSTAWA MIĘSA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76855.46
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE "EL-HURT" PRODUKCJA I HANDEL JOLANTA GRUDZIEŃ, ZBIGNIEW GRUDZIEŃ SP.J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. KOCHANOWSKIEGO 11
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: ELBLĄG
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 93483.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 93483.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 93483.40
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: DOSTAWA PIECZYWA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6435.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ZOSIA" JOANNA KARABINOWSKA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: LIWA, UL DŁUGA 43
Kod pocztowy: 14-140
Miejscowość: MIŁOMŁYN
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7578.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7578.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7578.50
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 37631.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: HURTOWNIA ROLNO-SPOŻYWCZA "WALMIR" WALDEMAR I LIDIA PURZYCCY
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. HURTOWA 14
Kod pocztowy: 14-100
Miejscowość: OSTRÓDA
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 42975.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 42975.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45987.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.