Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla SPZOZ-Szpitala im. dr.J.Dietla w Krynicy-Zdroju.

Organizator

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju
ul. Kraszewskiego 142
33380 Krynica - Zdrój
Polska

Opis

Dostawa produktów żywnościowych dla SPZOZ-Szpitala im. dr.J.Dietla w Krynicy-Zdroju. 5. postępowanie zostało podzielone na osiem wyszczególnionych poniżej części (pakietów): • opis części zamówienia: Pakiet 1 Sałatki i ryby konserwowe Pakiet 2 Przyprawy, zupy i buliony, sosy, desery Pakiet 3 Artykuły konserwowe Pakiet 4 Dżemy, marmolady, powidła i soki Pakiet 5 Makarony Pakiet 6 Produkty różne Pakiet 7 Mrożonki warzywne i owocowe Pakiet 8 Mąka, kasze i produkty zbożowe Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500003514-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju: Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla SPZOZ-Szpitala im. dr.J.Dietla w Krynicy-Zdroju.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620474-n-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, Krajowy numer identyfikacyjny 30058700000, ul. ul. Kraszewskiego 142, 33380 Krynica - Zdrój, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 4712807, 4715196, e-mail zampub@szpital-krynica.pl, faks 184 712 338.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-krynica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Podmiot leczniczy utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę produktów żywnościowych dla SPZOZ-Szpitala im. dr.J.Dietla w Krynicy-Zdroju.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SPZOZ-ZP-271-24/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa produktów żywnościowych dla SPZOZ-Szpitala im. dr.J.Dietla w Krynicy-Zdroju. 5. postępowanie zostało podzielone na osiem wyszczególnionych poniżej części (pakietów): • opis części zamówienia: Pakiet 1 Sałatki i ryby konserwowe Pakiet 2 Przyprawy, zupy i buliony, sosy, desery Pakiet 3 Artykuły konserwowe Pakiet 4 Dżemy, marmolady, powidła i soki Pakiet 5 Makarony Pakiet 6 Produkty różne Pakiet 7 Mrożonki warzywne i owocowe Pakiet 8 Mąka, kasze i produkty zbożowe Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 03132000-5

Dodatkowe kody CPV: 15833100-7, 15891000-0, 15871250-1, 15896000-5, 15600000-4, 15332200-6, 15800000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: PAKIET NR 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10753.49
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U. ASORT FERDYNAND KIEŁBASA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. NADBRZEŻNA 2
Kod pocztowy: 33-380
Miejscowość: KRYNICA-ZDRÓJ
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10567.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10567.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10567.79
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: PAKIET NR 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4614.65
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U. ASORT FERDYNAND KIEŁBASA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. NADBRZEŻNA 2
Kod pocztowy: 33-380
Miejscowość: KRYNICA-ZDRÓJ
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5377.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5303.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5377.22
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: PAKIET NR 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 3246.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U. ASORT FERDYNAND KIEŁBASA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. NADBRZEŻNA 2
Kod pocztowy: 33-380
Miejscowość: KRYNICA-ZDRÓJ
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4083.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4083.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4315.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: PAKIET NR 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4119.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U. ASORT FERDYNAND KIEŁBASA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. NADBRZEŻNA 2
Kod pocztowy: 33-380
Miejscowość: KRYNICA-ZDRÓJ
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4564.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4379.76
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4564.77
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: PAKIET NR 6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7793.86
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U. ASORT FERDYNAND KIEŁBASA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL.NADBRZEŻNA 2
Kod pocztowy: 33-380
Miejscowość: KRYNICA-ZDRÓJ
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9809.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9350.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9809.31
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7
NAZWA: PAKIET NR 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7791.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JAWIT SP.J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. MIĘSOWICZA 2A
Kod pocztowy: 38-400
Miejscowość: KROSNO
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8093.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8093.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8394.75
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8
NAZWA: PAKIET NR 8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10948.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U. ASORT FERDYNAND KIEŁBASA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. NADBRZEŻNA 3
Kod pocztowy: 33-380
Miejscowość: KRYNICA-ZDRÓJ
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9778.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9778.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9839.71
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.