Zakup i dostawa sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej.

Organizator

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
21500 Biała Podlaska
Polska

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej. 2. W skład sprzętu komputerowego wchodzą: 2.1. Monitory – 2 szt., 2.2. Komputery wraz z oprogramowaniem – 2 szt., 2.3. Laptopy – 2 szt., 2.4. Pakiety biurowe – 4 szt., 2.5. Drukarka – 1 szt., 2.6. Telefon bezprzewodowy voip – 1 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy przy w Białej Podlaskiej na swój koszt i własnym transportem. 5. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów oferent powinien dostarczyć razem ze sprzętem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie płyty/dyskietki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu 6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowo-systemowo-sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności (dotyczy również sprzętu wyższej klasy). 7. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia odpowiadał wymaganiom i parametrom opisanym w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 8. Wymagany okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Specyfikacja techniczna monitory – 2 sztuki o parametrach nie gorszych niż: Podświetlenie: LED, Przekątna ekranu: minimum 21,5", Rozdzielczość natywna: minimum 1920x1080, Proporcja matrycy: Panoramiczna, Czas reakcji: nie większy niż 8 ms, Technologia: IPS, Złącza: D-SUB - minimum 1 sztuka, DVI - minimum 1 sztuka, DisplayPort - minimum 1 sztuka, USB 2.0 - minimum 1 sztuka, USB 2.0 typ B - minimum 1 sztuka, DC-in (wejście zasilania) - 1 sztuka, Pivot: TAK, Regulacja wysokości: TAK, Gwarancja: minimum12 miesięcy, Jasność: minimum 250 cd/m2, Kontrast statyczny: minimum 1000:1 Głębia koloru: minimum 16,77 mln. Zarządzanie kolorami: RGB Kąty widzenia: minimum 178° ( w poziomie), minimum178° (w pionie) VESA: TAK Sprzęt może być nowy, odnowiony, używany, wolny od wad. 2. Specyfikacja techniczna komputerów wraz z oprogramowaniem – 2 szt. Nazwa parametru: Opis minimalnych parametrów: Typ obudowy: Obudowa Small Form Factor (SFF) lub Ultra Small Form Factor (USFF) Procesor: Cztero-rdzeniowy (cztero-wątkowy) o wydajności nie gorszej niż 6600 pkt opartej na testach Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), oraz zintegrowana kartą graficzną (współdzielona pamięć). Posiadający nie mniej niż 6MB pamięci cache. Instrukcja obsługi 64 bit. Grafika Z...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500004419-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.
Gmina Miejska Biała Podlaska: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 625390-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Biała Podlaska, Krajowy numer identyfikacyjny 52404500000, ul. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21500 Biała Podlaska, woj. , państwo Polska, tel. 833 416 177, e-mail zamowienia@bialapodlaska.pl, faks 833 437 064.
Adres strony internetowej (url): www.bialapodlaska.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.5.2017.IMO2
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Podlaskiej. 2. W skład sprzętu komputerowego wchodzą: 2.1. Monitory – 2 szt., 2.2. Komputery wraz z oprogramowaniem – 2 szt., 2.3. Laptopy – 2 szt., 2.4. Pakiety biurowe – 4 szt., 2.5. Drukarka – 1 szt., 2.6. Telefon bezprzewodowy voip – 1 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy przy w Białej Podlaskiej na swój koszt i własnym transportem. 5. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, każdy sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Kopie tych dokumentów oferent powinien dostarczyć razem ze sprzętem. Do każdego urządzenia muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie płyty/dyskietki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu 6. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowo-systemowo-sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności (dotyczy również sprzętu wyższej klasy). 7. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia odpowiadał wymaganiom i parametrom opisanym w załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 8. Wymagany okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Specyfikacja techniczna monitory – 2 sztuki o parametrach nie gorszych niż: Podświetlenie: LED, Przekątna ekranu: minimum 21,5", Rozdzielczość natywna: minimum 1920x1080, Proporcja matrycy: Panoramiczna, Czas reakcji: nie większy niż 8 ms, Technologia: IPS, Złącza: D-SUB - minimum 1 sztuka, DVI - minimum 1 sztuka, DisplayPort - minimum 1 sztuka, USB 2.0 - minimum 1 sztuka, USB 2.0 typ B - minimum 1 sztuka, DC-in (wejście zasilania) - 1 sztuka, Pivot: TAK, Regulacja wysokości: TAK, Gwarancja: minimum12 miesięcy, Jasność: minimum 250 cd/m2, Kontrast statyczny: minimum 1000:1 Głębia koloru: minimum 16,77 mln. Zarządzanie kolorami: RGB Kąty widzenia: minimum 178° ( w poziomie), minimum178° (w pionie) VESA: TAK Sprzęt może być nowy, odnowiony, używany, wolny od wad. 2. Specyfikacja techniczna komputerów wraz z oprogramowaniem – 2 szt. Nazwa parametru: Opis minimalnych parametrów: Typ obudowy: Obudowa Small Form Factor (SFF) lub Ultra Small Form Factor (USFF) Procesor: Cztero-rdzeniowy (cztero-wątkowy) o wydajności nie gorszej niż 6600 pkt opartej na testach Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), oraz zintegrowana kartą graficzną (współdzielona pamięć). Posiadający nie mniej niż 6MB pamięci cache. Instrukcja obsługi 64 bit. Grafika Zintegrowana z procesorem, liczka obsługiwanych wyświetlaczy – minimum 2 Pamięć RAM: Nie mniej niż 4 GB (DDR3, 1600 non-ECC) z możliwością rozbudowy do 16 GB Płyta główna: Chipset rekomendowany przez producenta. Dysk twardy: SSD SATA III, nie mniej niż 240 GB (w przypadku umiejscowienia dysku w kieszeni 3,5” dysk powinien być przymocowany z wykorzystaniem adapteru 2,5” na 3,5”) Napęd optyczny: Tak, odczyt zapis płyt DVD +/- RW Karta sieciowa: LAN 10/100/1000 Mbps Karta dźwiękowa: Zintegrowana, zgodna ze standardem High Definition Audio. Rodzaje wejść/wyjść Przód/bok: Minimum 4 zewnętrzne USB 3.0 (2 z przodu , 2 z tyłu ) i 6 zewnętrznych USB 2.0 (2 z przodu, 4 z tyłu, dla obudowy tupu USFF – tylko 4 z tyłu); 1x gniazdo RJ-45; 1x Serial; 1x VGA; 2x DisplayPort; 2x PS/2; Zasilacz: Minimum 240W PSU Aktywne PFC; ENERGY STAR 5.2, Aktywne PFC System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro PL lub Microsoft Windows 10 REFURBISHED PL z dołączonym oprogramowaniem lub nośnikiem umożliwiającym jego instalację lub przywrócenie wraz z pełną aktywacją. Lub system równoważny*. Nowy, nigdy nie aktywowany. Gwarancja: Minimum 12 miesięcy, gwarancja dostawcy realizowana przez autoryzowany serwis dostawcy. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Dodatkowe informacje: Sprzęt może być nowy, odnowiony, używany, wolny od wad. W zestawie klawiatura, mysz. Warunki równoważności: System operacyjny 64-bit, dołączony nośnik z oprogramowaniem. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 1. polską wersję językową, 2. możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows, 3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), 4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 5. możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, 6. możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami, obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, 7. możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, 8. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 9. możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 10. możliwość udostępniania plików i drukarek, 11. możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 12. zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi) 13. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 14. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 15. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 16. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji 17. możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskiwania wersji wcześniejszej, 18. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont, 19. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie, aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych 20. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 21. oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 22. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. 23. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania. 3. Specyfikacja techniczna laptop – 2 sztuki o parametrach nie gorszych niż: Nazwa parametru Opis minimalnych parametrów: Procesor o wydajności nie gorszej niż 3131 pkt opartej na testach Passmark CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), oraz zintegrowana kartą graficzną (współdzielona pamięć). Posiadający nie mniej niż 3MB pamięci cache. Obsługa instrukcji 64 bit Pamięć RAM 4GB (SO-DIMM DDR4, 2133MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/0 Dysk twardy 500 GB HDD SATA III Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Typ ekranu Matowy, LED Przekątna ekranu 15,6" Rozdzielczość ekranu 1366 x 768 (HD) Karta graficzna Zintegrowana Wielkość pamięci karty graficznej Pamięć współdzielona Dźwięk Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Kamera internetowa 1.0 Mpix Łączność LAN 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Moduł Bluetooth Rodzaje wejść / wyjść USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. HDMI - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Bateria 3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 ProPL z dołączonym oprogramowaniem lub nośnikiem umożliwiającym jego instalację lub przywrócenie wraz z pełną aktywacją. Lub system równoważny. Nowy, nigdy nie aktywowany. Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + długość) Nie większa niż: 660 mm Waga Nie większa niż: 2 kg (z baterią) Dodatkowe informacje Wydzielona klawiatura numeryczna Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Wbudowany czytnik linii papilarnych Dołączone akcesoria Zasilacz Warunki równoważności: System operacyjny 64-bit, dołączony nośnik z oprogramowaniem. Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), zapewniające: 1. polską wersję językową, 2. możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010, oraz możliwość pełnej integracji z systemem domenowym MS Windows, 3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych, urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, kser), 4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 5. możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, 6. możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami, obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową, 7. możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację, 8. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 9. możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego, 10. możliwość udostępniania plików i drukarek, 11. możliwość blokowania lub dopuszczenia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 12. zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi) 13. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, 14. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, 15. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, 16. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji 17. możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskiwania wersji wcześniejszej, 18. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont, 19. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie, aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych 20. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, 21. oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, 22. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. 23. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania. 4. Specyfikacja techniczna pakiet biurowy – 4 sztuki o parametrach nie gorszych niż: klasa produktu programy i pakiety biurowe zawartość pakietu Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, przygotowanie i prowadzenie prezentacji, narzędzie do tworzenia notatek, poczta elektroniczna typ licencji komercyjna rodzaj licencji nowa licencja okres licencji wieczysta liczba użytkowników 1 licencja na jednego użytkownika lub 1 licencja na wszystkich użytkowników nośnik wersja cyfrowa - do pobrania lub wersja pudełkowa wersja produktu pudełkowa lub elektroniczna platforma Windows instalacja pakietu instalacja zawartości pakietu biurowego odbywa się za pomocą jednego klucza na jedno stanowisko lub jednego klucza na wiele stanowisk wersja językowa polska specyfikacja systemu Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 min. wymagany procesor Intel / AMD ~ 1000 MHz min. pamięć karty graficznej 2048 MB min. pamięć RAM 2048 MB Pakiet biurowy musi spełniać minimalne poniższe wymagania: • posiadać pełną polską wersję językową interfejsu użytkownika oraz pełną dokumentację w języku polskim. • wsparcie techniczne użytkownika dostępne drogą telefoniczną w języku polskim • licencja na oprogramowanie typu „Pakiet biurowy” musi pozwalać na dowolne przenoszenie oprogramowania niezależnie od sprzętu oraz umożliwiać instalację z wykorzystaniem jednego klucza • z uwagi na szeroki zakres funkcjonalny wdrożenia planowanego na bazie zamawianego oprogramowania oraz konieczności minimalizacji kosztów związanych z wdrożeniem, szkoleniami i eksploatacją systemów, Zamawiający wymaga oferty zawierającej licencje pochodzące od jednego producenta, umożliwiające wykorzystanie wspólnych i jednolitych procedur masowej instalacji, uaktualniania, zarządzania i monitorowania. • narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu i badania zgodności z dokumentami wytworzonymi w pakietach biurowych. • musi umożliwiać dostosowanie wszelkich dokumentów czy szablonów do potrzeb użytkownika. • musi posiadać narzędzia umożliwiające automatyzację pracy (obsługa języka poleceń/ języka skryptowego). • w skład pakietu biurowego muszą wchodzić następujące aplikacje: o edytor tekstu o arkusz kalkulacyjny o narzędzie umożliwiające tworzenie i prowadzenie prezentacji o narzędzie pozwalające na zarządzanie informacją prywatną takie jak poczta elektroniczna, kalendarz, kontakty, zadania o narzędzie umożliwiające tworzenie notatek Wymagania dotyczące edytora tekstu: • edycja i formatowanie tekstu w języku polskim • obsługa języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty • wstawianie i formatowanie tabel i obiektów graficznych, powiększanie obiektów na cały ekran, wstawianie obrazów i klipów wideo online, prowadnice wyrównania ułatwiające zestawianie wykresów, zdjęć i diagramów z tekstem, • wstawianie tabel i wykresów z arkusza kalkulacyjnego, w tym tabel przestawnych, • automatyczne tworzenie spisu treści • wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego • formatowanie nagłówków i stopek • tworzenie i edycja wykresów • tworzenie i formatowanie obiektów graficznych • tworzenie oraz edycja obiektów matematycznych • wykonywanie korespondencji seryjnej bazującej na danych adresowych, np. pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, bazy danych, narzędzia do zarządzania informacją prywatną, • automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel, rysunków, automatyczne tworzenie spisu treści, • określenie układu stron (pionowa/pozioma), formatowanie nagłówków i stopek stron, wydruk dokumentów, • nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, • praca zespołowa, śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych w dokumencie przez użytkowników, prosta adiustacja zapewniająca przejrzysty widok dokumentu z zachowaniem oznaczeń miejsc wprowadzenia śledzonych zmian, komentarze z możliwością oznaczania ich jako gotowe i dodawania odpowiedzi, • pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2010, Microsoft Word 2013 i Microsoft Word 2016, z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, j) otwieranie plików PDF i edytowanie ich zawartości (w tym akapitów, list, tabel), • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, • wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (o którym mowa w art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML, • wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r., Nr 289, poz. 1699), Wymagania dotyczące narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji: • przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, na monitorze lub tablecie, • drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, • zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, • umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, korzystanie z formatu panoramicznego i rozdzielczości HD, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, ułatwienia wyrównywania obiektów i stosowania jednakowych odstępów, • umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, • możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, • opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, • prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, • pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010, MS PowerPoint 2013 i MS PowerPoint 2016, Wymagania dotyczące arkusza kalkulacyjnego: • tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, • tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, automatyczne polecanie wykresu odpowiedniego do wprowadzonych danych, • wyszukiwanie i zamianę danych, wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania, warunkowego, nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, • tworzenie raportów tabelarycznych, • tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), możliwość osadzania fragmentów arkusza na stronie sieci Web, • obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych; narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, • tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, automatyczne polecanie sposobów podsumowania danych, korzystanie z możliwości tworzenia układu tabeli przestawnej wykorzystującej jedną lub wiele tabel z wykorzystaniem tej samej listy pól, tworzenie relacji między tabelami, tworzenie osi czasu tabeli przestawnej w celu interaktywnego filtrowania dat, • nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, • wyszukiwanie i zmianę danych, • wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, • nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po tak zdefiniowanej nazwie, • formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem, • zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, • zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003, Microsoft Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2013 i Microsoft Excel 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, • zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, Wymagania dotyczące narzędzia zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczna, kalendarz, kontakty, zadania): • pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, • przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych, • filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, • tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, • wspieranie funkcji asystenta podczas nieobecności, • tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, • zarządzanie kalendarzem, udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, przeglądanie kalendarza innych użytkowników, • zapraszanie uczestników na spotkania, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, • zarządzanie listą zadań, zlecanie zadań innym użytkownikom, • zarządzanie listą kontaktów, udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników, Narzędzie do tworzenia notatek umożliwia: • rejestrowanie informacji przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR, • przechowywanie i udostępnianie informacji, Inne informacje: • Zamawiający użytkuje pakiet biurowy MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010. Drukarka z dupleksem, LAN i WiFi - 1 sztuka o parametrach nie gorszych niż: Prędkość druku w czerni: • Tryb normalny: Maks. 38 str./min 1 Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) • Czerń: W ciągu zaledwie 6,4 s 2 Jakość druku w czerni (tryb best) • 1200 dpi Technologie w zakresie rozdzielczości druku • 1200, 600 dpi Cykl roboczy (miesięczny, format A4) • Do 80 000 stron Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie • Od 750 do 4000 Technologia druku • Druk laserowy Szybkość procesora • Minimum 1200 MHz Języki drukowania • PCL 5, PCL 6, emulacja Postscript Level 3, drukowanie bezpośrednie PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG Wyświetlacz • Dwuwierszowy, graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych • HP ePrint • Apple AirPrint™ • Mopria™-certified • Wireless Direct Printing • Google Cloud Print 2.0 • Mobile Apps Możliwość pracy bezprzewodowej • Tak, wbudowana karta Wi-Fi • Uwierzytelnianie przy użyciu protokołu WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise • Szyfrowanie przy użyciu protokołu AES lub TKIP • WPS • Wi-Fi Direct Łączność, tryb standardowy • 1 port USB Hi-Speed 2.0 • 1 port USB hosta • 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000T • 1 karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n • Dostosowany do pracy w sieci • Standard (wbudowany interfejs Ethernet, Wi-Fi) (działa jak: punkt dostępowy z Wi-Fi Direct i STA) Minimalne wymagania systemowe • Windows 10 (32-bit i 64-bit), Windows 8.1 (32-bit i 64-bit), Windows 8 (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit) • Procesor 1 GHz, 1 GB pamięci RAM (32-bitowa) lub 2 GB pamięci RAM (64-bitowa), 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port USB lub port sieciowy • Windows Vista (32-bitowy): Procesor 1 GHz (32-bitowy / x86), 1 GB pamięci RAM (32-bitowa), 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port USB lub port sieciowy • Windows Server 2003 (32-bitowy) (SP1 lub nowszy), Windows Server 2003 R2 (32-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy) (SP1 lub nowszy): Procesor 1 GHz (32-bitowy / x86), 1 GB pamięci RAM (32-bitowa), 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port USB lub port sieciowy • Windows Server 2008 (64-bitowy) (SP1 lub nowszy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy) (SP1): Procesor 1 GHz (64-bitowy / x64), 2 GB pamięci RAM (64-bitowa), 400 MB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD/DVD-ROM lub Internet, port USB lub port sieciowy • OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, port USB, 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym, sprzęt zgodny z systemem operacyjnym (wymagania sprzętowe dla systemu operacyjnego: patrz strona www.apple.com) Zgodność z systemami operacyjnymi • System operacyjny Windows z obsługą sterownika dołączonego do produktu: Wszystkie wersje systemów Windows 10 32/64-bitowych (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), wszystkie wersje systemów Windows 8/8.1 32/64-bitowych (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), wszystkie wersje systemów Windows 7 32/64-bitowych, wszystkie wersje systemów Windows Vista 32-bitowego (Home Basic, Premium, Professional itd.) • System operacyjny Windows z obsługą uniwersalnego sterownika druku (ze strony hp.com): Wszystkie wersje systemu Windows 10 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 8/8.1 32-bit i 64-bit (z wyłączeniem systemu RT OS do tabletów), wszystkie wersje systemu Windows 7 32-bit i 64-bit, wszystkie wersje systemu Windows Vista 32-bit i 64-bit (Home Basic, Premium, Professional itd.) • Mac OS (sterowniki druku HP są dostępne na stronie hp.com i w Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite • Systemy operacyjne urządzeń przenośnych (sterowniki systemowe): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT • Linux OS (oprogramowanie systemowe HPLIP, automatyczna instalacja): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10) • Linux OS (oprogramowanie systemowe HPLIP, instalacja ręczna): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6) • Inne systemy operacyjne: UNIX 11 Standardowa pojemność podajnika papieru • Uniwersalny podajnik 1 na min. 100 arkuszy • podajnik 2 na min. 250 arkuszy Opcjonalny podajnik papieru • Opcjonalny trzeci podajnik na min. 550 arkuszy Standardowa pojemność odbiornika papieru • Odbiornik papieru na 150 arkuszy Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) • Do 150 arkuszy Drukowanie dwustronne • Automatyczny (standardowo) Obsługiwane formaty nośników • Podajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), koperta B5, koperta C5, koperta DL, A5-R, B6 (JIS), niestandardowe formaty • Podajniki 2 i 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), A5-R, B6 (JIS), niestandardowe formaty Rozmiary nośników, do dostosowania • Podajnik 1: 76,2 × 127 do 215,9 × 355,6 mm; Podajniki 2, 3: 104,9 × 148,59 do 215,9 × 355,6 mm Nośniki • Papier (zwykły, EcoFFICIENT, lekki, ciężki, typu bond, kolorowy, firmowy, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, folie przezroczyste Obsługiwane gramatury nośników • Podajnik 1: od 60 do 175 g/m²; Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3 na 550 arkuszy: od 60 do 120 g/m² Telefon bezprzewodowy voip z dodatkową słuchawką - 1 sztuka o parametrach nie gorszych niż: Cechy produktu: • Graficzny, monochromatyczny wyświetlacz z podświetlaniem: nie większy niż 96x64 px (1,8”) • Liczba obsługiwanych kont VoIP: minimum 6 kont SIP • Rejestracja maksymalnej liczby słuchawek: 6 słuchawek • Liczba równoczesnych połączeń: maksymalnie 3 połączenia (2x VoIP, 1x linia analogowa) • Obsługa linii miejskiej • Książka adresowa: minimum 150 wpisów • Kodeki audio: G.722 (dźwięk HD), G.711, , G.726, G.729AB • Zasięg bezprzewodowy wewnątrz budynku | na zewnątrz: minimum 50m | minimum 300m • Czas wyładowania baterii stan czuwania | rozmowa: minimum 200h | minimum 18h • Menu w języku polskim Funkcje telefoniczne: • Transfer połączeń: dedykowany przycisk „R” lub „INT” na klawiaturze słuchawki • Zawieszanie połączeń: dedykowany przycisk „R” na klawiaturze słuchawki • Wyciszanie połączeń: dedykowany przycisk na klawiaturze słuchawki • Powtórne wybieranie numeru (pamięć ostatnio wybieranych 10 numerów) • Możliwość prowadzenia konferencji • Tryb głośnomówiący: dedykowany przycisk na klawiaturze słuchawki • Regulacja głośności • Identyfikacja abonenta • Lista połączeń (do 25 połączeń nieodebranych) • Szybkie wybieranie numerów • Możliwość wyboru linii przed każdym połączeniem • Wybieranie przez linię stacjonarną w przypadku awarii linii VoIP • Możliwość zdefiniowania melodii dzwonka i koloru podświetlenia wyświetlacza dla każdego wpisu w książce telefonicznej oraz dla połączeń wewnętrznych • Wyciszanie sygnału dzwonka w ustawionych godzinach Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką: • Darmowe rozmowy pomiędzy słuchawkami 2 rozmowy jednocześnie (1 zewnętrzna, 1 wewnętrzna. • Połączenia wewnętrzne do konkretnej, lub do wszystkich słuchawek • Konferencja trójstronna (1 rozmówca zewnętrzny, 2 rozmówców wewnętrznych) zestawiana poprzez połączenie wewnętrzne lub włączenie się do rozmowy (funkcja „podsłuch” • Przekazywanie zewnętrznych połączeń do innej słuchawki z możliwością konsultacji lub powrotu • Transfer książki telefonicznej pomiędzy słuchawkami • Możliwości zalogowania minimum 6 słuchawek, telefon może pełnić funkcję prostej centralki PBX a Skład zestawu: • 1x telefon VoIP • Stacja bazowa • Zasilacz stacji bazowej • Przewód Ethernet (sieciowy) • Przewód telefoniczny • Słuchawka • Dwa akumulatory do słuchawki AAA (NiMH, 400 mAh) • Pokrywa akumulatorów słuchawki • Ładowarka słuchawki • Zasilacz ładowarki • Skrócona instrukcja obsługi – PL • Płyta CD • 1x dodatkowa słuchawka: o Dwa akumulatory do słuchawki AAA (NiMH, 400 mAh) o Pokrywa akumulatorów słuchawki o Ładowarka słuchawki o Zasilacz ładowarki o Instrukcja obsługi – PL
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 30213300-8, 30237000-9, 48000000-8, 30232100-5, 32550000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10962.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AKSER Tomasz Hryniewicz
Email wykonawcy: biuro@akser.com.pl
Adres pocztowy: Al. 1000-Lecia 10A 21-500 Biała Podlaska
Kod pocztowy: 21-500
Miejscowość: Biała Podlaska
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13483.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13483.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13483.26
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.