Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

Organizator

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Joliot - Curie 15
50383 Wrocław
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500003872-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 619756-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
n/d

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 130100000, ul. ul. Joliot - Curie 15, 50-383 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 3757401, e-mail Joanna.Raczynska@uwr.edu.pl, faks 71 3757895.
Adres strony internetowej (url): http://www.ii.uni.wroc.pl/
Adres profilu nabywcy: n/d
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
n/d
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Wyższa Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2410.3.2017.MM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 03113100-7, 30213000-5, 30234100-9, 30121100-4, 32420000-3, 30236000-2, 38652120-7, 48822000-6, 48310000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
n/d
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 275570.53
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Microne sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro@microne.pl
Adres pocztowy: pl. Strzelecki 20
Kod pocztowy: 50-224
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 275570.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 275570.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 280513.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
n/d

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.