DOSTAWY WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH I MAKARONÓW

Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-01-04 00:00

Organizator

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111
12100 Szczytno
Polska

Opis

DOSTAWY WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH I MAKARONÓW - dostawy cykliczne od dnia podpisania umowy

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500002253-N-2018 z dnia 04-01-2018 r.
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie: DOSTAWY WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH I MAKARONÓW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620872-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Krajowy numer identyfikacyjny 51033874400000, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111, 12100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 215 281, e-mail zzp@wspol.edu.pl, faks 896 215 354.
Adres strony internetowej (url): http://www.wspol.edu.pl/zamowienia
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: UCZELNIA PUBLICZNA
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWY WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH I MAKARONÓW
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
02/SŻ/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
DOSTAWY WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH I MAKARONÓW - dostawy cykliczne od dnia podpisania umowy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15851000-8

Dodatkowe kody CPV: 15831000-7, 15851110-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: dostawy wyrobów garmażeryjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 91290.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHUP MAZURY FOOD Jerz Miałdun, Leszek Andruszkiewicz
Email wykonawcy: mazuryfood@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 17
Kod pocztowy: 11-500
Miejscowość: Giżycko
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 85575.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 85575.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 85575.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawy makaronów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 20439.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PAKROM Sp. j. Daniuta i Jerzy Romejko
Email wykonawcy: pakrom@pakrom.pl
Adres pocztowy: ul. Suwalska 25
Kod pocztowy: 11-500
Miejscowość: Giżycko
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19845.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19845.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26612.98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.