Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem przewodów elektroenergetycznych i koryt kablowych na zadanie nr 01592 pod nazwą Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 9 kompleksu wojskowego K – 136 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Leśna 4 c

Organizator

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
05100 Nowy Dwór Mazowiecki
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem przewodów elektroenergetycznych i koryt kablowych na zadanie nr 01592 pod nazwą Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 9 kompleksu wojskowego K – 136 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Leśna 4 c. a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz w projekcie Umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. b. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć jako załącznik do oferty. c. Miejsce dostawy: dostawa do magazynu AMW SINEVIA Sp. z o. o. 05 -100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6. d. Przedmiot umowy będzie faktycznie nowy. Wraz z dostarczeniem materiałów Wykonawca powinien dostarczyć Deklarację Zgodności lub Deklarację Właściwości Użytkowych w jęz. polskim. Szczegółowy opis znajduje się w przedmiocie zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500000928-N-2018 z dnia 03-01-2018 r.
AMW SINEVIA Sp. z o.o.: Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem przewodów elektroenergetycznych i koryt kablowych na zadanie nr 01592 pod nazwą Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 9 kompleksu wojskowego K – 136 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Leśna 4 c

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618692-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
AMW SINEVIA Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14298987700000, ul. ul. Ignacego Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 101 21 00 do 03, e-mail zamowienia-kzb-ndm@sinevia.pl, faks 22 101 21 04.
Adres strony internetowej (url): www.sinevia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem przewodów elektroenergetycznych i koryt kablowych na zadanie nr 01592 pod nazwą Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 9 kompleksu wojskowego K – 136 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Leśna 4 c
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SVA/NDM/4620-113/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem przewodów elektroenergetycznych i koryt kablowych na zadanie nr 01592 pod nazwą Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 9 kompleksu wojskowego K – 136 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Leśna 4 c. a. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz w projekcie Umowy – załącznik nr 5 do SIWZ. b. Wypełniony formularz cenowy należy złożyć jako załącznik do oferty. c. Miejsce dostawy: dostawa do magazynu AMW SINEVIA Sp. z o. o. 05 -100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6. d. Przedmiot umowy będzie faktycznie nowy. Wraz z dostarczeniem materiałów Wykonawca powinien dostarczyć Deklarację Zgodności lub Deklarację Właściwości Użytkowych w jęz. polskim. Szczegółowy opis znajduje się w przedmiocie zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44321000-6

Dodatkowe kody CPV: 31680000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem przewodów elektroenergetycznych i koryt kablowych na zadanie nr 01592 pod nazwą Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku nr 9 kompleksu wojskowego K – 136 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Leśna 4 c
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 96789.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LEMAR ELECTRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy: magdalena.kliminska@lemarelectric.pl
Adres pocztowy: ul. Katowicka nr 104
Kod pocztowy: 41-400
Miejscowość: Mysłowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 76660.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 76660.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 95819.46
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.