Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach w roku 2018

Organizator

Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Kwiatowa 4
56320 Krośnice
Polska

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach w roku 2018 - przetarg. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części: - Część nr 1 - Dostawa różnych artykułów spożywczych, Część nr 2 - Dostawa ryb 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 7.1 - 7.2 do SIWZ. Uwaga! Jeśli w jakimkolwiek punkcie załącznika 7.1 - 7.2 do SIWZ użyto nazwy towarowej - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Ciężar udowodnienia, że produkty spożywcze są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne zobowiązany jest do wykazania w tabeli formularza cenowego nazwy produktu równoważnego, gramatury i nazwy producenta. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja, skład surowcowy produktu itp.) odpowiadające wyszczególnionym w załącznikach nr 7.1 - 7.2 do SIWZ, a także posiadać cechy jakościowe (normy polskie, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez 1Zamawiającego. 3. Ilość artykułów żywnościowych wskazana w załącznikach nr 7.1 - 7.2 do SIWZ jest wielkością orientacyjną, przewidywaną maksymalnie do nabycia przez Zamawiającego w okresie wykonania zamówienia. Podane ilości artykułów żywnościowych nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia i mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania na przedmiot zamówienia lub ilości osób żywionych, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. 4. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zamawiający wskazuje, że gwarantowana (minimalna) ilość artykułów, które zostaną zamówione przez Zamawiającego to 70 % ilości w zakresie każdego z wyspecyfikowanych w załączniku nr 7.1 - 7.2 artykułów żywnościowych. W pozostałym zakresie Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy. 5. Dostawa artykułów żywnościowych stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostarczanie artykułów żywnościowych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy. 6. Miejscem dostarczania Zamawiającemu artykułów żywnościowych są pomieszczenia stołówki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w budynku Zespołu Szkół w Krośnicach - wymagane jest wniesienie artykułów żywnościowych do pomieszczeń stołówki. Odbioru towaru w siedzibie Zamawiającego dokona wyznaczona przez Zamawiającego osoba. Odbiór powinien być potwierdzony odpowiednim dokumentem odbioru, przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczanych produktów nastąpi przyjęcie towaru. 7. Jako termin dostawy rozumie się datę i godzinę złożenia podpisu przez osoby upoważnione do odbioru ze strony Zamawiającego na dokumencie odbioru towaru. 8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i opinią Sanepidu na własny koszt w terminach, asortymencie i ilościach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 9. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru oraz uszkodzenia powstałe w wyniku transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt. 10. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca. 11. Szczegółowe terminy dostaw Zamawiający będzie podawać Wykonawcy telefonicznie, faksem, bądź drogą elek...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500001333-N-2018 z dnia 03-01-2018 r.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach w roku 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 620999-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Krajowy numer identyfikacyjny 2082450100000, ul. ul. Kwiatowa 4, 56320 Krośnice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 846 180, e-mail kbaginska@schronisko.krosnice.pl, faks 713 846 180.
Adres strony internetowej (url): http://ssm-krosnice.biuletyn.net
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach w roku 2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krośnicach w roku 2018 - przetarg. Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 części: - Część nr 1 - Dostawa różnych artykułów spożywczych, Część nr 2 - Dostawa ryb 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 7.1 - 7.2 do SIWZ. Uwaga! Jeśli w jakimkolwiek punkcie załącznika 7.1 - 7.2 do SIWZ użyto nazwy towarowej - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Ciężar udowodnienia, że produkty spożywcze są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. Wykonawca, który oferuje produkty równoważne zobowiązany jest do wykazania w tabeli formularza cenowego nazwy produktu równoważnego, gramatury i nazwy producenta. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja, skład surowcowy produktu itp.) odpowiadające wyszczególnionym w załącznikach nr 7.1 - 7.2 do SIWZ, a także posiadać cechy jakościowe (normy polskie, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez 1Zamawiającego. 3. Ilość artykułów żywnościowych wskazana w załącznikach nr 7.1 - 7.2 do SIWZ jest wielkością orientacyjną, przewidywaną maksymalnie do nabycia przez Zamawiającego w okresie wykonania zamówienia. Podane ilości artykułów żywnościowych nie stanowią więc ostatecznego rozmiaru zamówienia i mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania na przedmiot zamówienia lub ilości osób żywionych, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. 4. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Zamawiający wskazuje, że gwarantowana (minimalna) ilość artykułów, które zostaną zamówione przez Zamawiającego to 70 % ilości w zakresie każdego z wyspecyfikowanych w załączniku nr 7.1 - 7.2 artykułów żywnościowych. W pozostałym zakresie Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy. 5. Dostawa artykułów żywnościowych stanowiąca przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostarczanie artykułów żywnościowych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy. 6. Miejscem dostarczania Zamawiającemu artykułów żywnościowych są pomieszczenia stołówki przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w budynku Zespołu Szkół w Krośnicach - wymagane jest wniesienie artykułów żywnościowych do pomieszczeń stołówki. Odbioru towaru w siedzibie Zamawiającego dokona wyznaczona przez Zamawiającego osoba. Odbiór powinien być potwierdzony odpowiednim dokumentem odbioru, przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczanych produktów nastąpi przyjęcie towaru. 7. Jako termin dostawy rozumie się datę i godzinę złożenia podpisu przez osoby upoważnione do odbioru ze strony Zamawiającego na dokumencie odbioru towaru. 8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i opinią Sanepidu na własny koszt w terminach, asortymencie i ilościach zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. 9. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru oraz uszkodzenia powstałe w wyniku transportu oraz zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany wadliwego towaru we własnym zakresie i na własny koszt. 10. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca. 11. Szczegółowe terminy dostaw Zamawiający będzie podawać Wykonawcy telefonicznie, faksem, bądź drogą elektroniczną. 12. Dostawy mają być realizowane: Pieczywo: od godz. 6:00 do 8:00 codziennie od poniedziałku do soboty. Pozostałe artykuły żywnościowe: od godz. 7:00 do 13:00 codziennie od poniedziałku do soboty. 13. Zamawiający może odmówić odbioru dostawy w przypadku braków ilościowych i jakościowych. Wówczas uznaje się, iż Wykonawca nie dotrzymał warunków dostawy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż dnia następnego, dostarczyć na własny koszt i ryzyko brakujący asortyment i-lub wymienić wadliwy asortyment na nowy wolny od wad. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dostawy w całości również w przypadku braku okazania przez Wykonawcę dokumentów sanitarnych i jakościowych. 14. W przypadku niedostarczenia zamówionego towaru w terminie, stwierdzenia niezgodności w zakresie dostawy ze złożonym zamówieniem lub zakwestionowania jakości poszczególnych produktów, ich oznakowania lub niezgodności ze złożoną ofertą, w celu zaspokojenia potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem stołówki - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy, albo rezygnacji z części lub całości dostawy w danym dniu. 15. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego, a ceną dostawy danej partii towaru. 16. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejszeniu ulegnie odpowiednio wielkość przedmiotu i wartość zamówienia o wielkość tego zakupu. 17. Dostarczone produkty powinny spełniać najwyższe normy jakościowe, wagowe wymagane dla danej grupy asortymentu, terminy przydatności do spożycia oraz wymogi sanitarno - epidemiologiczne koniczne do zapewnienia higieny przy dostawach artykułów spożywczych wymagających chłodzenia, nie wymagających chłodzenia. Dostarczone produkty powinny posiadać handlowy dokument identyfikacyjny, wszelkie wymagane na terenie całego kraju atesty, oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu, informację o dacie wyprodukowania, warunków przechowywania, terminie przydatności do spożycia. Produkty powinny być bez oznak nadpsucia i nieuszkodzone fizycznie. Wyroby winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 18. Dostarczane produkty muszą mieć termin spożycia, nie krótszy niż 2 tygodnie licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego, chyba że przepisy ogólne stanowią inaczej. 19. Każda dostarczana partia produktów będzie identyfikowalna. W zakresie identyfikowalności zamawiający wymagał będzie dołączenia do każdej dostawy, według partii produkcji, atestu produktu. Opakowanie z dostarczanymi produktami powinno posiadać oznakowania, o których mowa w art. 48 i 49 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171 poz. 1225), przynajmniej: - nazwą produktu, skład produktu - nazwą producenta, - masą zawartości opakowania, - terminem przydatności do spożycia lub okresem przechowywania, - warunkami przechowywania, - identyfikacją partii produktu. 20. Każdą ewentualną zmianę w stosunku do zamawianego towaru lub jego ilości należy wcześniej skonsultować z Zamawiającym, tzn. w terminie umożliwiającym dokonanie takiej zmiany. Główny przedmiot CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne 15221000-3 - Ryby mrożone 15800000-6 - Różne produkty spożywcze 15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych 15411000-2 - Oleje zwierzęce lub roślinne 15870000-7 - Przyprawy i przyprawy korzenne 15830000-5 - Cukier i produkty pokrewne 15851100- 9 - Makaron niegotowany 03142500-3 - Jaja 03311000-2 - Ryby
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 15221000-3, 15800000-6, 15330000-0, 15600000-4, 15411000-2, 15870000-7, 15830000-5, 15851100-9, 03142500-3, 03311000-2, 15100000-9, 15300000-1, 15500000-3, 15811100-9, 15112000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa mięsa i produktów mięsnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 60410.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Jankowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szkolne 36
Kod pocztowy: 56-320
Miejscowość: Krośnice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 63431.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63431.13
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64824.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa owoców i waryw
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 47008.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gospodarstwo Rolne Arkadiusz Łaniak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Łazy Wielkie 12A
Kod pocztowy: 56-320
Miejscowość: Krośnice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 49481.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 49481.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49481.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Dotawa owoców, cytrusów i pieczarek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15830.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MALSAD CATERING Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kwiatowa 4
Kod pocztowy: 56-320
Miejscowość: Krośnice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17055.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17055.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17055.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Dostawa mrożonek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24420.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKON Ewa Konopka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 2
Kod pocztowy: 56-416
Miejscowość: Twardogóra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 25641.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25641.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25641.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Dostawa różnych artykułów spożywczych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 83351.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKON Ewa Konopka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 2
Kod pocztowy: 56-416
Miejscowość: Twardogóra
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 90101.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 90101.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 94112.69
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: Dostawa produktów mleczarskich
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 87325.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU „MILMLECZ” Waldemar Wołyniak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Magazynowa 1
Kod pocztowy: 56-320
Miejscowość: Milicz
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 91691.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 91691.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 91691.51
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7
NAZWA: Dostawa pieczywa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10356.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Edward Rybka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Gądkowice 4
Kod pocztowy: 56-300
Miejscowość: Milicz
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10889.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10889.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10889.97
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8
NAZWA: Dostawa ryb
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 25179.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU „MILMLECZ” Waldemar Wołyniak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Magazynowa 1
Kod pocztowy: 56-320
Miejscowość: Milicz
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 26437.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26437.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28733.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9
NAZWA: Dostawa drobiu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22748.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GINASO Andrzej Gintrowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 8
Kod pocztowy: 63-200
Miejscowość: Jarocin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 23886.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23886.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23886.03
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.