Dostawy cukru i przetworów owocowych do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu łódzkiego

Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2018-01-03 00:00

Organizator

Zakład Karny nr 2 w Łodzi
ul. J. I. Kraszewskiego 42374
93161 Łódź
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia są dostawy cukru i przetworów owocowych do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu łódzkiego na potrzeby żywienia osadzonych, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części; „Część nr 1 – Dostawy cukru ”, „Część nr 2 – Dostawy przetworów owocowych” Niniejsze postępowanie przetargowe, przewiduje składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na zrealizowanie: jednej dowolnie wybranej części, bądź też na zrealizowanie obydwu części. W ramach każdej części zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składając ofertę na daną część Wykonawca uwzględnia w niej realizację całości opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia dla tej części. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy wyszczególnionych produktów do następujących jednostek organizacyjnych Służby Więziennej wchodzących w skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi: 1) Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź; NIP: 726-155-77-39, 2) Zakład Karny Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź; NIP: 728-108-66-51, 3) Zakład Karny Nr 2 w Łodzi ul. Kraszewskiego 1/5 93-161 Łódź; NIP: 729-177-33-99, 4) Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 76/90, 97-300 Piotrków Trybunalski; NIP: 771-102-92-14, 5) Zakład Karny w Garbalinie, Garbalin, 99-100 Łęczyca; NIP: 775-105-83-57, 6) Zakład Karny w Łowiczu, ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz; NIP: 834-100-80-76, 7) Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock; NIP: 774-102-73-32, 8) Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz; NIP: 827-106-40-51, Część 1 – Dostawy cukru - cukier biały rafinowany (worki od 1 kg do 50 kg) wg normy PN-72/A-74850; kod CPV – 15831200-4 w ilości 53 100 kg Część 2 – Dostawy przetworów owocowych: 1) Dżem truskawkowy niskosłodzony (opak. wiadro do 15 kg) wg normy PN-A-75100; kod CPV – 15332296-5 w ilości 18 400 kg, 2) Dżem różne smaki niskosłodzony (opakowanie 25g) wg normy PN-A-75100; kod CPV – 15332290-3 w ilości 580 kg 3) Marmolada wieloowocowa niskosłodzona (opak. wiadro do 15 kg) wg normy PN-93/A/75103; kod CPV – 15332230-5 w ilości 24 900 kg, 4) Syrop owocowy (różne smaki), (opak. bańka do 5 litrów) wg normy PN-A – 75955:1963P; kod CPV – 15321000-4 w ilości 40 800 litrów.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500001630-N-2018 z dnia 03-01-2018 r.
Zakład Karny nr 2 w Łodzi: Dostawy cukru i przetworów owocowych do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu łódzkiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613333-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Karny nr 2 w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 32009300000, ul. ul. J. I. Kraszewskiego 42374, 93161 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 042 6750692, 689, e-mail zk_lodz_2@sw.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Zakład Karny
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy cukru i przetworów owocowych do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu łódzkiego
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są dostawy cukru i przetworów owocowych do jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu łódzkiego na potrzeby żywienia osadzonych, zgodnie z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części; „Część nr 1 – Dostawy cukru ”, „Część nr 2 – Dostawy przetworów owocowych” Niniejsze postępowanie przetargowe, przewiduje składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na zrealizowanie: jednej dowolnie wybranej części, bądź też na zrealizowanie obydwu części. W ramach każdej części zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Składając ofertę na daną część Wykonawca uwzględnia w niej realizację całości opisanego przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia dla tej części. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy wyszczególnionych produktów do następujących jednostek organizacyjnych Służby Więziennej wchodzących w skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi: 1) Areszt Śledczy w Łodzi, ul. Smutna 21, 91-729 Łódź; NIP: 726-155-77-39, 2) Zakład Karny Nr 1 w Łodzi, ul. Beskidzka 54, 91-612 Łódź; NIP: 728-108-66-51, 3) Zakład Karny Nr 2 w Łodzi ul. Kraszewskiego 1/5 93-161 Łódź; NIP: 729-177-33-99, 4) Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 76/90, 97-300 Piotrków Trybunalski; NIP: 771-102-92-14, 5) Zakład Karny w Garbalinie, Garbalin, 99-100 Łęczyca; NIP: 775-105-83-57, 6) Zakład Karny w Łowiczu, ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz; NIP: 834-100-80-76, 7) Zakład Karny w Płocku, ul. Sienkiewicza 22, 09-402 Płock; NIP: 774-102-73-32, 8) Zakład Karny w Sieradzu, ul. Orzechowa 5, 98-200 Sieradz; NIP: 827-106-40-51, Część 1 – Dostawy cukru - cukier biały rafinowany (worki od 1 kg do 50 kg) wg normy PN-72/A-74850; kod CPV – 15831200-4 w ilości 53 100 kg Część 2 – Dostawy przetworów owocowych: 1) Dżem truskawkowy niskosłodzony (opak. wiadro do 15 kg) wg normy PN-A-75100; kod CPV – 15332296-5 w ilości 18 400 kg, 2) Dżem różne smaki niskosłodzony (opakowanie 25g) wg normy PN-A-75100; kod CPV – 15332290-3 w ilości 580 kg 3) Marmolada wieloowocowa niskosłodzona (opak. wiadro do 15 kg) wg normy PN-93/A/75103; kod CPV – 15332230-5 w ilości 24 900 kg, 4) Syrop owocowy (różne smaki), (opak. bańka do 5 litrów) wg normy PN-A – 75955:1963P; kod CPV – 15321000-4 w ilości 40 800 litrów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15831200-4

Dodatkowe kody CPV: 15332296-5, 15332230-5, 15321000-4, 15332290-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawy cukru
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 100890.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U. "Joguś" Jolanta Królak
Email wykonawcy: przemokrolak@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 63, 98-200 Sieradz
Kod pocztowy: 98-200
Miejscowość: Sieradz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 108961.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 108961.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 137635.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawy przetworów owocowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 179475.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H. Gracja Jolanta Zdunek
Email wykonawcy: f.h.gracja@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 13, 98-354 Siemkowice
Kod pocztowy: 98-354
Miejscowość: Siemkowice
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 193833.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 193833.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 236747.23
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.