Kabel niskiego i średniego napięcia

Organizator

Jastrzębie Zdrój, JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
śląskie
Polska

Opis

Treść zapytania publicznego

30/12/2017 S250 - - Dostawy - Okresowego ogłoszenia informacyjnego - nie będącego zaproszeniem do ubiegania się o zamôwienie- - Nie dotyczy
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Kabel niskiego i średniego napięcia

2017/S 250-528311

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy
Jastrzębie Zdrój, JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
Towarowa 1
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polska
Osoba do kontaktów: Liberata Luberadzka
Tel.: +48 327564092
E-mail:
Faks: +48 327564047
Kod NUTS: PL227

Adresy internetowe:

Główny adres: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi

I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6) Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Zakup linii 6kV do rozdzielni dla JSW S.A. KWK „Pniówek"

II.1.2) Główny kod CPV
31321200
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Zakup linii 6kV do rozdzielni dla JSW S.A. KWK „Pniówek".

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK Pniówek.

II.2.4) Opis zamówienia:

Zakup linii 6kV do rozdzielni dla JSW S.A. KWK „Pniówek".

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
II.2.11) Informacje o opcjach
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
01/06/2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania wniosków o zaproszenie do składania ofert lub do negocjacji / Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Data: 01/01/2018
IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2017