Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Organizator

Żłobek Miejski w Katowicach
ul. Sokolska 26
40-086 Katowice
śląskie
Polska

Opis

Treść zapytania publicznego

29/12/2017 S249 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Polska-Katowice: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

2017/S 249-524989

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Żłobek Miejski w Katowicach
ul. Sokolska 26
Katowice
40-086
Polska
Tel.: +48 324962957
E-mail:
Faks: +48 322597428
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.zlobek.katowice.pl/

Adres profilu nabywcy: http://bip.zlobek.katowice.pl/

I.2) Wspólne zamówienie
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.zlobek.katowice.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna
I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Opieka dzienna nad dziećmi do lat 3

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Dostawa żywności do oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 6 zadań. Znak postępowania ZP.3410-3-PN/17

Numer referencyjny: ZP.3410-3-PN/17
II.1.2) Główny kod CPV
15000000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice tj.

1) Oddział nr 1-ul. Ligonia 43,

2) Oddział nr 2-ul. Szeptyckiego 1,

3) Oddział nr 3-ul. Ordona 3a,

4) Oddział nr 4-ul. Bytomska 8a,

5) Oddział nr 5-ul. Tysiąclecia 45,

6) Oddział nr 6-ul. Uniwersytecka 15,

7) Oddział nr 7-ul. Grzegorzka 2

8) Oddział nr 8-ul. Zadole 24 a,

9) Oddział nr 9-ul. Marcinkowskiego 13

10) Oddział nr 10-ul. Wojciecha 23A

11) Oddział nr 11-ul. Ciesielska 1

12) Oddział nr 12-ul.Boya Żeleńskiego 30

13) Oddział nr 13-ul. Krzywoustego 9

6 Zadań tj.

Zadanie nr 1 Dostawa warzyw i owoców świeżych.

Zadanie nr 2 Dostawa warzyw i owoców mrożonych.

Zadanie nr 3 Dostawa mięsa i produktów mięsnych.

Zadanie nr 4 Dostawa artykułów nabiałowych.

Zadanie nr 5 Dostawa różnych artykułów spożywczych.

Zadanie nr 6 Dostawa pieczywa.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę żywności, która szczegółowo opisana jest w załącznikach do SIWZ od nr 4.1 do nr 4.6.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 6
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 6
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawa warzyw i owoców świeżych

Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15331000
15332100
15331425
15332400
15331110
15332270
15331400
15332290
15331130
15300000
15320000
15331140
15330000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL22
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności, która szczegółowo opisana jest w załączniku 4.2.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego (w danym zadaniu) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

1.Dla zadania 1 -Wadium - 3 273,00 PLN -opisane w SIWZ.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 6 zadań.ZP.3410-3-PN/17

Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15331170
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL22
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności, która szczegółowo opisana jest w załączniku do SIWZ 4.2.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego (w danym zadaniu) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

1.Dla zadania 2 -Wadium - 1.399,00 PLN -opisane w SIWZ.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 6 zadań.ZP.3410-3-PN/17

Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15100000
15110000
15113000
15112000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL22
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności, która szczegółowo opisana jest w załączniku do SIWZ 4.3.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego (w danym zadaniu) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

1.Dla zadania 3 -Wadium - 1.621,00 PLN -opisane w SIWZ.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 6 zadań.ZP.3410-3-PN/17

Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03142500
15551300
15530000
15500000
15511100
15540000
15542100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL22
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności, która szczegółowo opisana jest w załączniku do SIWZ 4.4.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego (w danym zadaniu) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

1.Dla zadania 4 -Wadium - 3.303,00 PLN -opisane w SIWZ.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 6 zadań.ZP.3410-3-PN/17

Część nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000
15899000
15890000
15880000
15870000
15860000
15850000
15830000
15831600
15820000
15600000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL22
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności, która szczegółowo opisana jest w załączniku do SIWZ 4.5.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego (w danym zadaniu) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

1.Dla zadania 5 -Wadium - 4.119,00 PLN -opisane w SIWZ.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Dostawę żywności do Oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach z podziałem na 6 zadań.ZP.3410-3-PN/17

Część nr: 6
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15811000
15811100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL22
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności do do Oddziałów Żłobka Miejskiego na terenie miasta Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności, która szczegółowo opisana jest w załączniku do SIWZ 4.6.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas oczekiwania na zamówienie pilne, w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb Zamawiającego (w danym zadaniu) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2018
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

1.Dla zadania 6 -Wadium - 553,00 PLN -opisane w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną dostawę:

1) Dostawa warzyw i owoców świeżych o wartości łącznej minimum 150 000 PLN brutto – zadanie nr 1

2) Dostawa warzyw i owoców mrożonych o wartości łącznej minimum 60 000 PLN brutto – zadanie nr 2

3) Dostawa mięsa i produktów mięsnych o wartości łącznej minimum 70 000 PLN brutto – zadanie nr 3

4) Dostawa artykułów nabiałowych o wartości łącznej minimum 140 000 PLN brutto – zadanie nr 4

5) Dostawa różnych artykułów spożywczych o wartości łącznej minimum 190 000 PLN brutto – zadanie nr 5

6) Dostawa pieczywa o wartości łącznej minimum 20 000 PLN brutto – zadanie nr 6

Które zostały wykonane lub są wykonywane należycie – suma brutto wartości wszystkich wskazanych dostaw w danym zadaniu musi odpowiadać co najmniej wartości określonej na to zadanie (kwoty jak powyżej). Wykonawca jest zobowiązany wykazać dostawy odrębnie na każde zadanie (jeśli go to dotyczy tj. jeśli składa ofertę na więcej niż jedno zadanie), wykazana wartość musi dotyczyć zrealizowanych faktycznie dostaw mimo, iż np. wartość realizowanego kontraktu jest wyższa lub jest dalej realizowana.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia do umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Jest to załącznik nr nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami w załączniku do SIWZ.

Dostawa zamówień będzie realizowana sukcesywnie według faktycznych potrzeb każdego Oddziału Żłobka na podstawie tzw. zamówień złożonych przez przedstawiciela Zamawiającego.

Harmonogram dostaw żywności do oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach.

• Zadanie I – poniedziałek, środa, piątek 6:00-7:30.

• Zadanie II – wtorek, czwartek 6:00–10:00.

• Zadanie III – poniedziałek, środa, piątek 6:00–10:00.

• Zadanie IV – poniedziałek, środa, piątek 6:00–8:30.

• Zadanie V – środa 6:00–10:00.

• Zadanie VI – poniedziałek, środa, piątek 6:00–7:30.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/02/2018
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/02/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego -Dyrekcji Administracji Żłobka Miejskiego(sala konferencyjna pokój nr 1), 40-086 Katowice, ul. Sokolska 26 w dniu 12.02.2018 r. godzina 10:00..

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa.

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

4 kwartał 2018 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:

1- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z „5 Warunki Udziału w postępowaniu" 2 - Wykonawca ma wykazać,że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp zgodnie z „6 Przesłanki wykluczenia wykonawców" Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty" oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty. 1) Formularz cenowy - wg załącznika do SIWZ odpowiednio dla każdego zadania - załącznik 4.1-4.6. Wraz z ofertą powinny być złożone: Jednolity Dokument (JEDZ) dotyczący Wykonawcy, a w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego lub powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wszystkich członków składających ofertę wspólną, czy też podmiotów na zdolnościach których polega Wykonawca: 2) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt.8.2. SIWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j.), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami zawartymi w „14.Wymagania dotyczące wadium”. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu-zgodnie z punktem 7.7.1 SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu - zgodnie z punktem 7.7.2 SIWZ. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 7 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail:
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2017