Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

Organizator

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Dolna Wilda 80A
61501 Poznań
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części: Część nr 1 – Dostawa akcesoriów komputerowych w ilościach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, Część nr 2 – Dostawa zasilaczy UPS – 7 szt., Część nr 3 – Dostawa macierzy dyskowej – 1 szt., Część nr 4 – Dostawa kart rozszerzeń do serwerów Dell – 40 szt. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 - OPZ. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez wykonawcę musi charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż opisane w OPZ. Zamówienie obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500083213-N-2017 z dnia 29-12-2017 r.
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 624073-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500070737-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 00102297200000, ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8586100, e-mail piotr.frackowiak@wp.mofnet.gov.pl, faks 61 8522224.
Adres strony internetowej (url): www.wielkopolskie.kas.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ILZ.260.0035.17.IIB
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części: Część nr 1 – Dostawa akcesoriów komputerowych w ilościach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, Część nr 2 – Dostawa zasilaczy UPS – 7 szt., Część nr 3 – Dostawa macierzy dyskowej – 1 szt., Część nr 4 – Dostawa kart rozszerzeń do serwerów Dell – 40 szt. 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 - OPZ. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez wykonawcę musi charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż opisane w OPZ. Zamówienie obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30233100-2

Dodatkowe kody CPV: 30237280-5, 30237130-9, 32562100-1, 38621000-4, 32424000-1, 31430000-9, 30234200-0, 30237220-7, 32342200-4, 44322000-3, 32581100-0, 32521000-1, 30237120-6, 32422000-7, 32581100-0, 30237460-1, 30237410-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa akcesoriów komputerowych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 pzp, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na wskazaną powyżej część zamówienia nie została złożona żadna oferta przetargowa.

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa zasilaczy UPS
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14079.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10959.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10959.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15067.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Dostawa macierzy dyskowej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt 1 pzp, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na wskazaną powyżej część zamówienia nie została złożona żadna oferta przetargowa

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Dostawa kart rozszerzeń do serwerów
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.