Dostawa cukru białego, ogórków i kapusty kiszonej

Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2017-12-29 00:00

Organizator

Zakład Karny w Koronowie
ul. Bydgoska 27
86010 Koronowo
Polska

Opis

Grupa 1: 1. Kapusta kiszona z dodatkiem marchwi, drobno szatkowana, o swoistym smaku i zapachu – 8 450 kg,( ilość szacunkowa ) (pakowana w beczki plastikowe 80 - 120 kg), nomenklatura CPV:15331142-4, PN-72/A-77700:2006 2. Ogórki kiszone o swoistym zapachu i smaku – 5 900 kg, ( ilość szacunkowa ) (pakowana w beczki plastikowe 80 - 120 kg), nomenklatura CPV: 15331000-7, PN-/A-77701:1997 Grupa 2: 1) Cukier biały - ( suchy, czysty, o białej barwie, bez grudek, pakowany w worki papierowe po 50 kg ) - 7 800 kg nomenklatura CPV: 15831000-2, PN- A-74850:1996/Az1:2005

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500082966-N-2017 z dnia 29-12-2017 r.
Zakład Karny w Koronowie: Dostawa cukru białego, ogórków i kapusty kiszonej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 628652-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
ARESZT ŚLEDCZY CHOJNICE UL. PIETRUSZKOWA 4, CHOJNICE KONTAKT:AGNIESZKA STOSIK, NIP: 555-11-73-532
ZAKŁAD KARNY KORONOWO UL. BYDGOSKA 27, 86-010 KORONOWO, KONTAKT: GRAŻYNA WALO, NIP: 967-00-69-091

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Karny w Koronowie, Krajowy numer identyfikacyjny 31962900000, ul. ul. Bydgoska 27, 86010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0 52 382 22 11, e-mail dkw_koronowo@sw.gov.pl, faks 0 52 382 09 00.
Adres strony internetowej (url): www.sw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: ZAKŁAD KARNY
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Zamówienie będzie udzielone w imieniu i na rzecz innych zamawiających tj. Aresztu Śledczego w Chojnicach - oraz indywidualne Zakład Karny w Koronowie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa cukru białego, ogórków i kapusty kiszonej
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
D/Kw.2232.14.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Grupa 1: 1. Kapusta kiszona z dodatkiem marchwi, drobno szatkowana, o swoistym smaku i zapachu – 8 450 kg,( ilość szacunkowa ) (pakowana w beczki plastikowe 80 - 120 kg), nomenklatura CPV:15331142-4, PN-72/A-77700:2006 2. Ogórki kiszone o swoistym zapachu i smaku – 5 900 kg, ( ilość szacunkowa ) (pakowana w beczki plastikowe 80 - 120 kg), nomenklatura CPV: 15331000-7, PN-/A-77701:1997 Grupa 2: 1) Cukier biały - ( suchy, czysty, o białej barwie, bez grudek, pakowany w worki papierowe po 50 kg ) - 7 800 kg nomenklatura CPV: 15831000-2, PN- A-74850:1996/Az1:2005
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15331142-4

Dodatkowe kody CPV: 15331000-7, 15831000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: grupa 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13840.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. SAUERKRAUT
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL.ŁÓDZKA 141
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: KALISZ
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19132.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19132.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19132.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: GRUPA 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24180.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H. JARO
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. OSIEDLOWA 39
Kod pocztowy: 64-000
Miejscowość: KOŚCIAN
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15415.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15415.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15415.92
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.