Dostawa urządzeń do budowy stanowiska pomiarowego w Laboratorium Anten i Pól Elektromagnetycznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Organizator

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 42686
80233 Gdańsk
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do budowy stanowiska pomiarowego w Laboratorium Anten i Pól Elektromagnetycznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części: Część I: Dostawa urządzeń na potrzeby modernizacji stolika obrotowego oraz stanowiska pomiarowego, Części II: Dostawa zestawu wzorcowych anten do pomiaru zysku energetycznego na pasma 2.3-2.6 GHz, 5.4-5.9 GHz oraz 10 GHz, Części III: Dostawa niskostratnych pomiarowych linii współosiowych b.w.cz. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 I-III do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje jego dostawę i wniesienie do siedziby zamawiającego.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500082167-N-2017 z dnia 28-12-2017 r.
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki: Dostawa urządzeń do budowy stanowiska pomiarowego w Laboratorium Anten i Pól Elektromagnetycznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 627955-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Krajowy numer identyfikacyjny 162000000, ul. ul. Narutowicza 42686, 80233 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 58 348 61 52, e-mail boguslawa.litwinska@eti.pg.gda.pl, faks +48 58 347 24 45.
Adres strony internetowej (url): www.pg.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń do budowy stanowiska pomiarowego w Laboratorium Anten i Pól Elektromagnetycznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
CRZP/231/009/D/17, ZP/66/WETI/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do budowy stanowiska pomiarowego w Laboratorium Anten i Pól Elektromagnetycznych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części: Część I: Dostawa urządzeń na potrzeby modernizacji stolika obrotowego oraz stanowiska pomiarowego, Części II: Dostawa zestawu wzorcowych anten do pomiaru zysku energetycznego na pasma 2.3-2.6 GHz, 5.4-5.9 GHz oraz 10 GHz, Części III: Dostawa niskostratnych pomiarowych linii współosiowych b.w.cz. Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia były fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie były przedmiotem praw osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 I-III do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje jego dostawę i wniesienie do siedziby zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 31330000-8

Dodatkowe kody CPV: 32352000-5, 38410000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa urządzeń na potrzeby modernizacji stolika obrotowego oraz stanowiska pomiarowego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W części I niniejszego postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa zestawu wzorcowych anten do pomiaru zysku energetycznego na pasma 2.3-2.6 GHz, 5.4-5.9 GHz oraz 10 GHz
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28416.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TESPOL Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Klecińska 125
Kod pocztowy: 54-413
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 34563.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34563.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34563.00
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Dostawa niskostratnych pomiarowych linii współosiowych b.w.cz
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: W części III niniejszego postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.