Napowietrzne linie energetyczne

Źródło:Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Kategorie:
Data publikacji:2017-12-23 00:00
Termin składania ofert:2018-02-02 10:00
Pozostały czas na złożenie oferty:

Czas upłynął

Organizator

PGE Dystrybucja SA
ul. Garbarska 21
20-340 Lublin
lubelskie
Polska

Opis

Treść zapytania publicznego

23/12/2017 S247 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Polska-Lublin: Napowietrzne linie energetyczne

2017/S 247-522089

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

PGE Dystrybucja SA
ul. Garbarska 21
Punkt kontaktowy: PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin
Osoba do kontaktów: Piotr Leziak
20-340 Lublin
Polska
Tel.: +48 814451092
E-mail:
Faks: +48 814451090

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pgedystrybucja.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor elektroenergetyczny
I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: tak

PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin
ul. Garbarska 21
20-340 Lublin
Polska

PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź
90-021
ul. Tuwima 58 Łódź
Polska

PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok
Polska

PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów
35-065
ul. 8 Marca 8 Rzeszów
Polska

PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna
26-110
aleja Marszałaka j. Piłsudskiego 51 Skarrzysko-Kamienna
Polska

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa
04-470
ul. Marsa 95 Warszawa
Polska

PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość
ul. Koźmiana 1
22-400 Zamość
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawy przewodów elektroenergetycznych na potrzeby Oddziałów PGE Dystrybucja S. A. w 2018 roku w podziale na 10 zadań.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar działalności PGE Dystrybucja SA i jej Oddziałów
Kod NUTS
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych przewodów na potrzeby PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z podziałem na następujące zadania częściowe Zamówienie składa się z dziewięciu niezależnych zadań (części).
LP Nr zadania częściowego Nazwa zadania częściowego (rodzaje przewodów).
1 Zadanie 1 Przewody samonośne niepełnoizolowane SN
2 Zadanie 2 Przewody gołe do linii napowietrznych
3 Zadanie 3 Przewody samonośne nN
4 Zadanie 4 Przewody różne w izolacji dla Oddziału Białystok
5 Zadanie 5 Przewody różne w izolacji dla Oddziału Lublin
6 Zadanie 6 Przewody różne w izolacji dla Oddziału Łódź Miasto
7 Zadanie 7 Przewody różne w izolacji dla Oddziału Rzeszów
8 Zadanie 8 Przewody różne w izolacji dla Oddziału Skarżysko-Kamienna
9 Zadanie 9 Przewody różne w izolacji dla Oddziału warszawa
10 Zadanie 10 Przewody różne w izolacji dla Oddziału Zamość
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31321100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8) Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 418 000 EUR
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 604 000,00 PLN
II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.3.2018 Zakończenie 31.12.2018

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Przewody samonośne niepełnoizolowane SN
1) Krótki opis:
Przewody samonośne niepełnoizolowane SN
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31321100

3) Wielkość lub zakres:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.1. do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 163 624,50 PLN
Część nr: 2 Nazwa: Przewody gołe do linii napowietrznych
1) Krótki opis:
Przewody gołe do linii napowietrznych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31321100

3) Wielkość lub zakres:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.2. do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 503 751,88 PLN
Część nr: 3 Nazwa: Przewody samonośne nN
1) Krótki opis:
Przewody samonośne nN
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31321100

3) Wielkość lub zakres:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.3. do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 647 827,50 PLN
Część nr: 4 Nazwa: Przewody różne w izolacji dla Oddziału Białystok
1) Krótki opis:
Przewody różne w izolacji dla Oddziału Białystok
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31321100

3) Wielkość lub zakres:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.4. do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 31 518,00 PLN
Część nr: 5 Nazwa: Przewody różne w izolacji dla Oddziału Lublin
1) Krótki opis:
Przewody różne w izolacji dla Oddziału Lublin
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31321100

3) Wielkość lub zakres:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.4. do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 15 758,20 PLN
Część nr: 6 Nazwa: Przewody różne w izolacji dla Oddziału Łódź
1) Krótki opis:
Przewody różne w izolacji dla Oddziału Łódź
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31321100

3) Wielkość lub zakres:
Zgodnie z załącznikien nr 1 i nr 2.4 do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 28 848,50 PLN
Część nr: 7 Nazwa: Przewody różne w izolacji dla Oddziału Rzeszów
1) Krótki opis:
Przewody różne w izolacji dla Oddziału Rzeszów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31321100

3) Wielkość lub zakres:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.4. do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 93 350,00 PLN
Część nr: 8 Nazwa: Przewody różne w izolacji dla Oddziału Skarżysko-Kamienna
1) Krótki opis:
Przewody różne w izolacji dla Oddziału Rzeszów
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31321100

3) Wielkość lub zakres:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.4. do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 43 382,50 PLN
Część nr: 9 Nazwa: Przewody różne w izolacji dla Oddziału warszawa
1) Krótki opis:
Przewody różne w izolacji dla Oddziału Warszawa
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31321100

3) Wielkość lub zakres:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.4. do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 55 486,00 PLN
Część nr: 10 Nazwa: Przewody różne w izolacji dla Oddziału w Zamość
1) Krótki opis:
Przewody różne w izolacji dla Oddziału Zamość
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

31321100

3) Wielkość lub zakres:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.4. do SIWZ
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 723,50 PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. 1. Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
a) 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych) – dla oferty na zadanie nr 1,
b) 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) – dla oferty na zadanie nr 2,
c) 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – dla oferty na Zadanie3,
d) 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych) – dla oferty na Zadanie4,
e) 1 000,00 PLN (tysiąc złotych) – dla oferty na Zadanie nr 5,
f) 500,00 PLN (pięćset złotych) – dla oferty na Zadanie nr 6,
g) 1 500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych) – dla oferty na Zadanie nr 7,
h) 500,00 PLN (pięćset złotych) – dla oferty na Zadanie nr 8.
i) 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych) – dla oferty na Zadanie nr 9,
j) 400,00 PLN (czterysta złotych) – dla oferty na Zadanie nr 10.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359, z późn. zm.).
4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji, zabezpieczającej złożoną ofertę na cały okres związania ofertą,
e) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
• odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub.
• nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub.
• zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub.
• wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
5. Postanowienia powyższych punktów stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej w pkt. 3 ppkt b) oraz e).
6. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego:
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin.
Bank: Pekao SA II O/Lublin,
Numer rachunku: 47 1240 5497 1111 0000 5003 6150.
Z dopiskiem: „Wadium [numer referencyjny: LZA.3071-422/17.
Nazwa postępowania: Dostawy przewodów elektroenergetycznych na potrzeby Oddziałów PGE Dystrybucja S. A. w 2017 roku”.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
8. Dokument stanowiący potwierdzenie wniesienia wadium w innych dopuszczonych formach należy w formie oryginału załączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez uszkodzenia oferty oraz dokumentu.
9. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu poprzez przelew bankowy przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium według zasad określonych w art. 46 pzp.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieje którakolwiek przesłanka wskazana przepisem art. 46 ust. 5 lub art. 46 ust. 4a pzp.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, za każdorazowo zrealizowaną dostawę. Dostawy będą fakturowane częściowo według ilości faktycznie dostarczonych kabli zgodnie z zamówieniem cząstkowym.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika, wskazywało wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z realizacji umowy.
Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będą żądać przedstawienia do wglądu umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
III.1.4) Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pzp (z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 14 pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) pzp) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) – 2), 4) – 8) pzp z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 - 10 pzp.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - Zamawiający nie wyznacza i nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż:
Zrealizował z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dostawy przewodów elektroenergetycznych (zamówień/umów) o sumarycznej wartości brutto nie mniejszej niż:
1) w przypadku oferty składanej na zadanie nr 1- 50 000,00 PLN
2) w przypadku oferty składanej na zadanie nr 2- 100 000,00 PLN
3) w przypadku oferty składanej na zadanie nr 3- 1 000,000 PLN
4) w przypadku oferty składanej na zadania nr 4- 10 – 5 000,00 PLN,
W przypadku oferty składanej na dwa lub więcej zadań Wykonawca winien wykazać realizację dostaw, o których mowa powyżej, o sumarycznej wartości, określonej dla każdego z zadań zamówienia, dla którego składana jest oferta.
W przypadku dostaw nadal realizowanych Wykonawca winien wykazać, iż do dnia składania ofert wartość zrealizowanych dostaw wyniosła minimum określone powyżej.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powyższy musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców, kilku lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż:
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
1) w przypadku oferty składanej na zadania nr 3 - 1 000 000, 00 PLN
2) w przypadku oferty składanej zadania nr 1- 2 oraz 4-10 – 10 000,00 PLN,
W przypadku oferty składanej na dwa lub więcej zadań Wykonawca winien wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa powyżej, na kwotę najwyższą z wymaganych dla zadań, o które się ubiega.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powyższy musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców, kilku lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż:
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
1) w przypadku oferty składanej na zadania nr 3- 1 000 000, 00 PLN
2) w przypadku oferty składanej zadania nr 1- 2 oraz 4-10 – 10 000,00 PLN
W przypadku oferty składanej na dwa lub więcej zadań Wykonawca winien wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa powyżej, na kwotę najwyższą z wymaganych dla zadań, o które się ubiega.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powyższy musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców, kilku lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku - Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, iż:
Zrealizował z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dostawy przewodów elektroenergetycznych (zamówień/umów) o sumarycznej wartości brutto nie mniejszej niż:
1) 1) w przypadku oferty składanej na zadanie nr 1- 50 000,00 PLN
2) w przypadku oferty składanej na zadanie nr 2 - 100 000,00 PLN
3) w przypadku oferty składanej na zadanie nr 3 - 1 000,000 PLN
4) w przypadku oferty składanej na zadania nr 4 - 10 – 5 000,00 PLN
W przypadku oferty składanej na dwa lub więcej zadań Wykonawca winien wykazać realizację dostaw, o których mowa powyżej, o sumarycznej wartości, określonej dla każdego z zadań zamówienia, dla którego składana jest oferta.
W przypadku dostaw nadal realizowanych Wykonawca winien wykazać, iż do dnia składania ofert wartość zrealizowanych dostaw wyniosła minimum określone powyżej.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powyższy musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców, kilku lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej w odniesieniu do wszystkich zadań tj. nr: nr: 1, 2, 3, 7, 9. Dla pozostałych zadań nie przewiduje się dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
2. Zgodnie z art. 91a ust. 1 pzp Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli w danej części złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną na adres e mail podany w formularzu oferty instrukcje obsługi systemu aukcyjnego w postaci „Podręcznika Oferenta” oraz login i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu.
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
LZA.3071-422/17
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 1.2.2018
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.2.2018 - 10:00
IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 2.2.2018 - 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwolawcza
ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail:
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli
Lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp, przysługują następujące.
Środki ochrony prawnej:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom oraz innym osobom, o których mowa w art. 179 pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych przepisami art. 182 Pzp, przekazując jednocześnie jego kopię Zamawiającemu. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania Przedstawione są w art.182-198 pzp.
PL Formularz standardowy 05 - Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe 14 / 27.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a — 198f pzp.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.12.2017