Kompletacja, dostawa oraz montaż rozdzielni elektrycznych wraz z podłączeniem urządzeń sterujących w wytypowanych węzłach cieplnych w obiektach Politechniki Warszawskiej

Organizator

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 20
00653 Warszawa
Polska

Opis

Kompletacja, dostawa oraz montaż rozdzielni elektrycznych wraz z podłączeniem urządzeń sterujących w wytypowanych węzłach cieplnych w obiektach Politechniki Warszawskiej

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500078184-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej: Kompletacja, dostawa oraz montaż rozdzielni elektrycznych wraz z podłączeniem urządzeń sterujących w wytypowanych węzłach cieplnych w obiektach Politechniki Warszawskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 612566-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 155400000, ul. ul. Nowowiejska 20, 00653 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 234 74 89, e-mail waldemar.sander@is.pw.edu.pl, faks 226 213 370.
Adres strony internetowej (url): www.zamowienia.pw.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompletacja, dostawa oraz montaż rozdzielni elektrycznych wraz z podłączeniem urządzeń sterujących w wytypowanych węzłach cieplnych w obiektach Politechniki Warszawskiej
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
Zp/WIBHiIŚ/4/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Kompletacja, dostawa oraz montaż rozdzielni elektrycznych wraz z podłączeniem urządzeń sterujących w wytypowanych węzłach cieplnych w obiektach Politechniki Warszawskiej
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 31214500-4

Dodatkowe kody CPV: 31224400-6, 31682210-5, 44322100-4, 45315100-9, 45315100-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 183000
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SOLIS Sp. z o.o.
Email wykonawcy: lp@solis.pl
Adres pocztowy: ul. Farysa 61
Kod pocztowy: 01-971
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 161000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 161000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 161000
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Jest to podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego