Usługi ogrodnicze

Organizator

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Ursus
Plac Czerwca 1976 Roku Nr 1
02-495 Warszawa
mazowieckie
Polska

Opis

Treść zapytania publicznego

19/12/2017 S243 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Polska-Warszawa: Usługi ogrodnicze

2017/S 243-506445

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Ursus
Plac Czerwca 1976 Roku Nr 1
Warszawa
02-495
Polska
Osoba do kontaktów: Zespół Zamówień Publicznych, pok. 122
Tel.: +48 224436000
E-mail:
Faks: +48 224436011
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ursus.warszawa.pl

Adres profilu nabywcy: www.ursus.warszawa.pl

I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ursu.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Zadanie nr 3: - Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych ulic, letnie utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus oraz opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na.

Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.35.WOŚ.2017
II.1.2) Główny kod CPV
77300000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m. st. Warszawy. Zadanie nr 3: - Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych ulic, letnie utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus oraz opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.Prace dotyczące utrzymania terenów zieleni pasów drogowych, sprzątanie terenów, prace ogrodnicze, wykaszanie chwastowisk wraz z usuwaniem zanieczyszczeń gabarytowych, renowacja trawników, wiosenne i jesienne grabienie trawników, nawożenie trawników, pielenie krzewów i żywopłotów, cięcie żywopłotów, pielęgnacja roślin po posadzeniu, załadunek i wywóz odpadów, prace dotyczące utrzymania dróg, zatok parkingowych, chodników, ścieżek rowerowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 168 788.22 PLN
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211600
77310000
77312000
90611000
90612000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dzielnica Ursus m.st. Warszawy.

II.2.4) Opis zamówienia:

Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m. st. Warszawy. Zadanie nr 3: - Utrzymanie zieleni niskiej w pasach drogowych ulic, letnie utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus oraz opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.Prace dotyczące utrzymania terenów zieleni pasów drogowych, sprzątanie terenów, prace ogrodnicze, wykaszanie chwastowisk wraz z usuwaniem zanieczyszczeń gabarytowych, renowacja trawników, wiosenne i jesienne grabienie trawników, nawożenie trawników, pielenie krzewów i żywopłotów, cięcie żywopłotów, pielęgnacja roślin po posadzeniu, załadunek i wywóz odpadów, prace dotyczące utrzymania dróg, zatok parkingowych, chodników, ścieżek rowerowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji (T) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości na materiał roślinny (G) / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 107 465.34 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca składa dokumenty i oświadczenia wskazane w Części IV S.I.W.Z.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

— co najmniej 1 usługę, w zakresie letniego utrzymania ulic (jezdnie i chodniki) wraz z utrzymaniem zieleni (sadzenie drzew, krzewów i pnączy z pielęgnacją) o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni, czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.

2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za świadczenie usług posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywały czynności wyznaczone przez zamawiającego, w zakresie co najmniej:

a) kierownik ds. utrzymania terenów zieleni. z zaświadczeniem kwalifikacyjnym. Minimum jedna osoba, która ukończyła kurs organizowany przez branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne, np. NOT (Naczelna Organizacja techniczna), SITO (Stowarzyszenie Inżynierów i techników Ogrodnictwa), EFPF (Europejska Federacja Profesjonalnych Florystów) oraz inne organizacje prowadzące kursy i szkolenia w zakresie pielęgnacji terenów zieleni, zakończone egzaminem, na podstawie których wydaja zaświadczenie kwalifikacyjne „inspektora nadzoru terenów zieleni” oraz posiadającą minimum średnie wykształcenie w specjalności ogrodnictwo lub architektura krajobrazu w nadzorze nad utrzymaniem zieleni miejskiej, której to osobie zamierza powierzyć funkcję kierownika ds. utrzymania terenów zieleni - inspektor nadzoru terenów zieleni;

b) Dyspozytor / brygadzista - minimum 1 osoba;

c) Kierowca - prawo jazdy kategorii minimum C - minimum 3 osoby;

d) Operatorzy - uprawnienia na sprzęt załadowczy jednonaczyniowy - minimum 3 osoby;

e) Pracownicy do utrzymania dróg (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki parkingowe)- minimum 8 osób;

f) Pracownicy do utrzymania terenów zieleni - minimum 8 osób

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany przez zamawiającego, za spełniony jeżeli wykonawcy składający ofertę będą spełniać go łącznie.

Zamawiający dokona oceny warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni czy wykaz potwierdza spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zostały określone w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Załącznik dostępny na stronie zamawiającego: www.ursus.warszawa.pl.

W odniesieniu do art. 144 ustawy Pzp, zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie opisanym w istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przeprowadzi aukcję, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w druku „Oferta” Kryterium oceny ofert w toku aukcji elektronicznej Cena 60 %. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji jest dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/01/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/03/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/01/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Siedziba zamawiającego Plac Czerwca 1976 Roku Nr 1, pokój nr 102.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W sprawach merytorycznych;

Naczelnik WOŚ- Barbara Szymańczak – e-mail: ;

Tel: +48 22 443-51-57;

Rzemieślnik specjalista WOŚ – Marcin Szatan– e-mail: ; tel: +48 22 443-60-91;

W sprawach proceduralnych;

Główny specjalista ZZP- Urszula Rychowiecka – e-mail: ; tel. +48 22 443-62-16; fax. + 48 22 443-60-11.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Grudzień 2017r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:

I. Kwota i termin wniesienia wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 zł)

2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 19 .1.2018 roku o godz. 10:00

3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 19.3.2018 roku;

4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

II.Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia w całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie póżniej niż w dacie zawarcia umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

III. Inne dokumenty wymagane od wykonawcy, zgodnie z częścią IV pkt II ppkt.6 (nie wymienione w części IV pkt. 1-4 SIWZ).

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail:
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2017