Usługi leśnictwa

Źródło:Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Kategorie:
Data publikacji:2017-12-14 00:00
Termin składania ofert:2018-01-22 10:00
Pozostały czas na złożenie oferty:

Czas upłynął

Organizator

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki
ul. 3 Maja 6/4
08-220 Sarnaki
mazowieckie
Polska

Opis

Treść zapytania publicznego

14/12/2017 S240 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Polska-Sarnaki: Usługi leśnictwa

2017/S 240-498272

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sarnaki
ul. 3 Maja 6/4
Sarnaki
08-220
Polska
Osoba do kontaktów: mgr inż. Tomasz Gontarz
Tel.: +48 833599151
E-mail:
Faks: +48 833599151
Kod NUTS: PL925

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.sarnaki.lublin.lasy.gov.pl/

I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lublin/nadl_sarnaki/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sarnaki w roku 2018 w leśnictwie Mierzwice i Górki.

II.1.2) Główny kod CPV
77200000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustaw o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego lasu, utrzymania dróg leśnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Sarnaki w leśnictwie Mierzwice i Górki w 2018 roku.

Szczegółowy zakres i opis prac zawierają załączniki do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 129 915.43 PLN
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Mierzwice.

Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000
77211500
77231000
77211600
75251120
77211100
77231200
77210000
77211000
77211400
77211300
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonywania prac jest obszar administracyjny nadleśnictwa Sarnaki. Terytorialne prace realizowane będą na terenie gminy Sarnaki, (powiat Łosice).

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony p.poż, zagospodarowania turystycznego lasu i utrzymania dróg leśnych do wykonania na terenie leśnictwa Mierzwice. Zakres prac obejmuje:

a) pozyskanie drewna-6154 m³,

b) zrywka drewna-6154 m³,

c) podwóz drewna-400 m³,

d) pozostałe prace z pozyskania, w tym: wybieranie drewna (214 m³), łupanie drewna (200 m³), pomoc przy szacunkach brakarskich i odbiórce drewna,

e) odnowienia-25,12 ha, poprawki-0,81 ha

f) pielęgnowanie gleby-26,16 ha,

g) odsłanianie nalotów-11,40 ha,

h) CW (czyszczenia wczesne)-12,89 ha,

i) CP (czyszczenia późne)-16,16 ha,

j) melioracje agrotechniczne-10,98 ha,

k) wyprzedzające przygotowanie gleby pod odnowienia-10,96 ha

l) prace z ochrony lasu, ochrony p.poż, zagospodarowania turystycznego lasu, w tym: zabezpieczanie upraw przed zwierzyną, poszukiwania owadów oraz wykładanie pułapek i mechaniczne zwalczanie szkodników, badanie zapędraczenia gleby, konserwacja i wywieszanie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy, grodzenie i naprawa istniejących ogrodzeń upraw leśnych, spalanie i zrębkowanie gałęzi, wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe, uprzątanie śmieci z terenów leśnych i utrzymanie miejsc postojowych pojazdów, porządkowanie pasów p.poż i utrzymanie zbiorników ppoż.

Ł) utrzymanie dróg leśnych-usuwanie podszytów z poboczy dróg i bieżące naprawy nawierzchni dróg wykonywanie ręcznie i ciągnikiem.

Szczegółowy zakres rzeczowy oraz opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia i opis technologi ich wykonywania zawarty został odpowiednio w załącznikach do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 495 853.06 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości udzielonego zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy.

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Górki.

Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77230000
77211500
77231000
77211600
77211100
77231200
77210000
77211000
77211400
77211300
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem wykonywania prac jest obszar administracyjny nadleśnictwa Sarnaki. Terytorialne prace realizowane będą na terenie gminy Sarnaki, Platerów, Stara Kornica (powiat Łosice).

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli lasu, ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna i utrzymania dróg leśnych do wykonania na terenie leśnictwa Górki. Zakres prac obejmuje:

a) pozyskanie drewna-9345 m³,

b) zrywka drewna-9345 m³,

c) podwóz drewna-50 m³,

d) pozostałe prace z pozyskania, w tym: wybieranie drewna (542 m³), łupanie drewna (200 m³), pomoc przy szacunkach brakarskich i odbiórce drewna,

e) odnowienia-10,52 ha, poprawki-0,67ha

f) pielęgnowanie gleby-33,18 ha, usuwanie żarnowca-3,73 ha,

g) CW (czyszczenia wczesne)-10,10 ha,

h) CP (czyszczenia późne)-8,37 ha,

i) melioracje agrotechniczne-20,33 ha,

j) wyprzedzające przygotowanie gleby pod odnowienia-15,61 ha

k) prace z ochrony lasu, w tym: poszukiwania owadów oraz wykładanie pułapek i mechaniczne zwalczanie szkodników, badanie zapędraczenia gleby, grodzenie upraw leśnych, spalanie i zrębkowanie gałęzi, wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe, uprzątanie śmieci z terenów leśnych.

l) utrzymanie dróg leśnych-usuwanie podszytów z poboczy dróg i bieżące naprawy nawierzchni dróg wykonywanie ręcznie i ciągnikiem.

Szczegółowy zakres rzeczowy oraz opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia i opis technologi ich wykonywania zawarty został odpowiednio w załącznikach do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 634 062.37 PLN
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości udzielonego zamówienia.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6500 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w SIWZ, jednak nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Natomiast zamawiający stawia warunek dotyczący zdolności finansowej, który zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunków Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu:

1) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”). Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji finansowej-informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. B (pkt 6) JEDZ;

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Dokument wskazany w pkt 2) Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu wskazać tego samego samego potencjału finansowego w więcej niż jednym Pakiecie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

1) dla Pakietu I-80 tys. PLN brutto

2) dla Pakietu II-100 tys. PLN brutto

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu:

a) informacje nt. usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) polegających na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ;

b) informacje nt. ilości ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna oraz pługów do przygotowania gleby typu LPZ przeznaczonych do przygotowania gleby, którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. C (pkt 9) JEDZ;

c) informacje dotyczące ilości osób:

— które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z §.

21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadających odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65),

— nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadających dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa,

— które ukończyły szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U.

Z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin,

Informacje, o których mowa w pkt 1c) podać należy w Części IV lit. C (pkt 2) JEDZ.

2) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-oświadczenie wykonawcy.

Dokumenty wskazane w pkt 2) Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu wskazać tego samego doświadczenia, tego samego potencjału technicznego oraz tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia w więcej niż jednym Pakiecie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) Wymagania dotyczące spełnienia warunku w zakresie doświadczenia.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie) zrealizował lub realizuje.

(przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę brutto nie mniejszą niż:

Dla Pakietu I-350 tys. PLN.

Dla Pakietu II-450 tys. PLN.

2) Wymagania dotyczące spełnienia warunku w zakresie potencjału technicznego.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

a) dla Pakietu I:

— ciągnikami zrywkowymi lub ciągnikami przystosowanymi do zrywki drewna-1 szt,

— pługiem do przygotowania gleby typu LPz przeznaczonym do przygotowania gleby-1 szt.

b) dla Pakietu II:

— ciągnikami zrywkowymi lub ciągnikami przystosowanymi do zrywki drewna-1 szt,

— pługiem do przygotowania gleby typu LPz przeznaczonym do przygotowania gleby-1 szt.

3) Wymagania dotyczące spełnienia warunku w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

— osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie.

Z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12,2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65); w ilościach:

Dla Pakietu I-3 osób.

Dla Pakietu II-5 osób.

— 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa - w stosunku do każdego pakietu oddzielnie,

— 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi.

(Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin-w stosunku do każdego pakietu oddzielnie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić formalności wskazanych w rozdziale 15 SIWZ.

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/01/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/03/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/01/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w pomieszczeniu (sali edukacyjnej) przy siedzibie Nadleśnictwa Sarnaki, ul. 3 Maja 6/4. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert zostanie dokonane przy udziale Komisji Przetargowej, otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego lasu, utrzymania dróg leśnych, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3.1 do SIWZ, których szczegółowy opis technologii wykonywania, zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ oraz usługi podobne do nich. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości zamówienia.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego (usługi realizowane w Pakietach I-V) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych szczegółowo w SIWZ (wzorze umowy).

5. Oferta składana przez Wykonawców musi zawierać:

— formularz oferty,

— kosztorys ofertowy,

— JEDZ,

— w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia-pełnomocnictwo,

— przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków polegać będzie na zdolnościach technicznych lub zawodowych bądź sytuacji finansowej innych podmiotów wówczas wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć zobowiązanie tych podmiotów oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ.

6. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania we wskazanych okolicznościach, Wykonawca będzie obowiązany o złożenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia „JEDZ”. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania wskazane w SIWZ. Obowiązek złożenia tych dokumentów dotyczyć będzie również podmiotów na zasobach których polega wykonawca przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu oraz każdego z wykonawców, w przypadku składania oferty przez konsorcjum.

7. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni-jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail:
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2017