2/WSP/ŻYW/17/18

Źródło:Urząd Zamówień Publicznych
Kategorie:
Data publikacji:2017-12-14 00:00

Organizator

Zakład Karny Nowogard
ul. Zamkowa 7
72200 Nowogard
Polska

Opis

1. Cukier biały kl. I (w opakowaniach od 1 kg do 50 kg, opis opakowania - nazwa producenta, adres producenta, termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, waga, oznaczenie partii produkcyjnej oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, minimalny termin przydatności do spożycia nie mniej niż 3 miesiące od daty zrealizowanej dostawy) – w ilości 55 900 kg.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500075416-N-2017 z dnia 14-12-2017 r.
Zakład Karny Nowogard: 2/WSP/ŻYW/17/18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611794-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Karny Nowogard, Krajowy numer identyfikacyjny 32041400000, ul. ul. Zamkowa 7, 72200 Nowogard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 326 600, e-mail dkw_nowogard@sw.gov.pl, faks 914 326 604.
Adres strony internetowej (url): WWW.SW.GOV.PL
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: ZAKŁAD KARNY
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
2/WSP/ŻYW/17/18
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Cukier biały kl. I (w opakowaniach od 1 kg do 50 kg, opis opakowania - nazwa producenta, adres producenta, termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania, waga, oznaczenie partii produkcyjnej oraz pozostałe informacje zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, minimalny termin przydatności do spożycia nie mniej niż 3 miesiące od daty zrealizowanej dostawy) – w ilości 55 900 kg.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15831200-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 101827.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FIRMA HANDLOWA JARO - JAROSŁAW LORKE
Email wykonawcy: JARO.KOSCIAN@WP.PL
Adres pocztowy: UL. OSIEDLOWA 39 WODZISZEWO
Kod pocztowy: 64-000
Miejscowość: KOŚCIAN
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 110682.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 110682.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 128570.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.