Usługi leśnictwa

Źródło:Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Kategorie:
Data publikacji:2017-12-13 00:00
Termin składania ofert:2018-01-22 09:30
Pozostały czas na złożenie oferty:

Czas upłynął

Organizator

Nadleśnictwo Miękinia
ul. Sportowa 2
55-330 Miękinia
dolnośląskie
Polska

Opis

Treść zapytania publicznego

13/12/2017 S239 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Polska-Miękinia: Usługi leśnictwa

2017/S 239-496271

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Nadleśnictwo Miękinia
931024014
ul. Sportowa 2
Miękinia
55-330
Polska
Osoba do kontaktów: Bartłomiej Łaski
Tel.: +48 713140063
E-mail:
Faks: +48 713178184
Kod NUTS: PL51

Adresy internetowe:

Główny adres: www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miekinia/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia
I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Usługi leśne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Wykonywanie usługi dotyczącej wycinki i pielęgnacji drzew trudnych na terenie Nadleśnictwa Miękinia w latach 2018-2020.

II.1.2) Główny kod CPV
77200000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania - wycinka i pielęgnacja drzew trudnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Miękinia w latach 2018-2020 r. Zakres prac obejmuje usuwanie oraz pielęgnacje koron drzew trudnych usytuowanych między innymi: w pobliżu budynków, dróg, linii energetycznych, szlaków kolejowych itp. Wycinka drzew będzie wymagała użycia specjalistycznego sprzętu typu podnośnik lub zastosowania technik alpinistycznych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500
77211400
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Miękinia.

II.2.4) Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wycinkę 330 szt. drzew i pielęgnację 120 szt. koron drzew w latach 2018 – 2020.

Pielęgnacja i wycinanie drzew trudnych polegać będzie na wykonywaniu cięć pielęgnacyjnych i technicznych (przycinanie gałęzi, usuwanie gałęzi suchych, cięcia w koronach, ogławianie drzew itp.) jak również usuwaniu drzew trudnych, niebezpiecznych, z zastosowaniem sprzętu specjalistycznego, specjalistycznych technik ścinki.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości 50 %. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

Zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu wycinki i pielęgnacji drzew na kwotę nie mniejszą niż 70 000 PLN brutto.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/01/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/03/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/01/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Nadleśnictwo Miękinia, ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, pokój nr 15 /świetlica/.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania.

Warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące.

Oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i

Braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej:

„JEDZ”).

b) dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot.

Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane.

Należycie.

c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych

Środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,,

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

Przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

Opłacaniem podatków,

f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z.

Opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

g) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz,

Odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie.

Art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp,

h) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji

Administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub.

Zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie.

Płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia.

W sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp).

i) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

Ubiegania się o zamówienia publiczne.

j) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę

Ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.

5 i 6 Pzp

k) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu

Obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu.

Społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp.

l) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie

Z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +22 4587801
E-mail:
Faks: +22 4587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +22 4587801
E-mail:
Faks: +22 4587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2017