Dostawa artykułów spożywczych różnych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju

Organizator

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
ul. Gen. F. Rzewuskiego 8
28100 Busko-Zdrój
Polska

Opis

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych różnych do magazynu Zamawiającego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdrój. 2. W ramach tego postępowania przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części/pakietów 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego ilość będąca wielkością szacunkową została określona w formularzach asortymentowocenowych będących załącznikami do niniejszej SIWZ: 1) zał. nr 1 do SIWZ - PAKIET I - SUCHARY, HERBATNIKI I WYROBY O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI; 2) zał. nr 2 do SIWZ - PAKIET II - CUKIER I PRODUKTY POKREWNE; 3) zał. nr 3 do SIWZ - PAKIET III - PRODUKTY Z CIASTA MAKARONOWEGO; 4) zał. nr 4 do SIWZ - PAKIET IV - KAWY, HERBATY I PODOBNE PRODUKTY; 5) zał. nr 5 do SIWZ - PAKIET V - ZIOŁA, PRZYPRAWY I PRZYPRAWY KORZENNE; 6) zał. nr 6 do SIWZ - PAKIET VI - WARZYWA I OWOCE PRZETWORZONE; 7) zał. nr 7 do SIWZ - PAKIET VII - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ I SKROBI; 8) zał. nr 8 do SIWZ - PAKIET VIII - TŁUSZCZE JADALNE I RYBY PRZETWORZONE; 9) zał. nr 9 do SIWZ - PAKIET IX - JAJA ŚWIEŻE; 10) zał. nr 10 do SIWZ - PAKIET X - WODY MINERALNE; 11) zał. nr 11 do SIWZ - PAKIET XI - OWOCE CYTRUSOWE; 12) zał. nr 12 do SIWZ - PAKIET XII - MIODY; 13) zał. nr 13 do SIWZ - PAKIET XIII – SŁODYCZE – PACZKI ŚWIĄTECZNE. 4. Opis przedmiotu zamówienia: 1) jakość dostarczanego towaru musi być zgodna z obowiązującymi normami jakości; 2) produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnie zamkniętych, prawidłowo oznakowanych w języku polskim opakowaniach; 3) wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane stosowanymi przepisami i normami, dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, na jego żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy; 4) Zamawiający przy ocenie oferty w zakresie wielkości opakowania w przypadku stosowania przez producentów dodatkowych ilości w formie gratisów lub dodatków do opakowania podstawowego będzie się kierował faktyczną łączną wielkością opakowania; 5) Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty w dniu dostawy posiadały termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3/4 terminu liczonego od dnia wyprodukowania, oznaczonego przez producenta na dostarczonym artykule; 6) Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych Wykonawcy; 7) termin dostarczenia przez wykonawcę zamówionej partii żywności nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia złożenia zapotrzebowania przez osobę upoważniona przez zamawiającego; 8) Wykonawca zagwarantuje, że dostarczany towaru, sposób jego opakowania i transportu spełni wymagania określone w krajowych i unijnych przepisach prawa żywnościowego, a w szczególności: a) Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 149), b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, c) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. 2011 nr 91 poz. 525), d) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015 poz. 29), e) Ustawie z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2014 poz. 1722), f) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, g) Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, wraz z późniejszymi zmianami, h) Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia19 grudnia 2006r ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zaniec...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500074599-N-2017 z dnia 13-12-2017 r.
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ: Dostawa artykułów spożywczych różnych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 611245-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500057895-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 29052485300000, ul. ul. Gen. F. Rzewuskiego 8, 28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48 413780919, e-mail przetargi@szpitalwojskowy.pl, marian.pasek@szpitalwojskowy.pl, faks +48 413780394.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalwojskowy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów spożywczych różnych dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
16/PN/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych różnych do magazynu Zamawiającego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdrój. 2. W ramach tego postępowania przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części/pakietów 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego ilość będąca wielkością szacunkową została określona w formularzach asortymentowocenowych będących załącznikami do niniejszej SIWZ: 1) zał. nr 1 do SIWZ - PAKIET I - SUCHARY, HERBATNIKI I WYROBY O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI; 2) zał. nr 2 do SIWZ - PAKIET II - CUKIER I PRODUKTY POKREWNE; 3) zał. nr 3 do SIWZ - PAKIET III - PRODUKTY Z CIASTA MAKARONOWEGO; 4) zał. nr 4 do SIWZ - PAKIET IV - KAWY, HERBATY I PODOBNE PRODUKTY; 5) zał. nr 5 do SIWZ - PAKIET V - ZIOŁA, PRZYPRAWY I PRZYPRAWY KORZENNE; 6) zał. nr 6 do SIWZ - PAKIET VI - WARZYWA I OWOCE PRZETWORZONE; 7) zał. nr 7 do SIWZ - PAKIET VII - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ I SKROBI; 8) zał. nr 8 do SIWZ - PAKIET VIII - TŁUSZCZE JADALNE I RYBY PRZETWORZONE; 9) zał. nr 9 do SIWZ - PAKIET IX - JAJA ŚWIEŻE; 10) zał. nr 10 do SIWZ - PAKIET X - WODY MINERALNE; 11) zał. nr 11 do SIWZ - PAKIET XI - OWOCE CYTRUSOWE; 12) zał. nr 12 do SIWZ - PAKIET XII - MIODY; 13) zał. nr 13 do SIWZ - PAKIET XIII – SŁODYCZE – PACZKI ŚWIĄTECZNE. 4. Opis przedmiotu zamówienia: 1) jakość dostarczanego towaru musi być zgodna z obowiązującymi normami jakości; 2) produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnie zamkniętych, prawidłowo oznakowanych w języku polskim opakowaniach; 3) wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane stosowanymi przepisami i normami, dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, na jego żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy; 4) Zamawiający przy ocenie oferty w zakresie wielkości opakowania w przypadku stosowania przez producentów dodatkowych ilości w formie gratisów lub dodatków do opakowania podstawowego będzie się kierował faktyczną łączną wielkością opakowania; 5) Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty w dniu dostawy posiadały termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3/4 terminu liczonego od dnia wyprodukowania, oznaczonego przez producenta na dostarczonym artykule; 6) Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych Wykonawcy; 7) termin dostarczenia przez wykonawcę zamówionej partii żywności nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia złożenia zapotrzebowania przez osobę upoważniona przez zamawiającego; 8) Wykonawca zagwarantuje, że dostarczany towaru, sposób jego opakowania i transportu spełni wymagania określone w krajowych i unijnych przepisach prawa żywnościowego, a w szczególności: a) Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 149), b) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, c) Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. 2011 nr 91 poz. 525), d) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015 poz. 29), e) Ustawie z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2014 poz. 1722), f) Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, g) Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych, wraz z późniejszymi zmianami, h) Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia19 grudnia 2006r ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, wraz z późniejszymi zmianami, i) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. 3) dostawy towaru: a) jakość towaru musi być zgodna z obowiązującymi normami jakości, musi spełniać określone wymagania zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy – zał. nr 18 do SIWZ oraz w formularzach asortymentowo-cenowych zał. nr 1 - 13 do SIWZ, b) dostawy produktów realizowanych będą zgodnie z wymogami systemu HACCP, c) częstotliwość dostaw zgodnie z zapisami określonymi w projekcie umowy – zał. nr 18 do SIWZ d) przy każdej dostawie Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wymaganych prawem dokumentów: HDI (Handlowy Dokument Identyfikacji). 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jeden lub więcej PAKIET-ów. 6. Wykonawca w każdej pozycji formularza asortymentowocenowego – zał. nr 1 - 13 do SIWZ może zaproponować: 1) jeden lub więcej produktów spełniających zapisy opisu przedmiotu zamówienia o określonej nazwie handlowej, nazwie producenta oraz wielkości opakowania; 2) tylko jedną stałą cenę w każdej pozycji niezależnie od ilości zaproponowanych produktów; 3) co najmniej jeden produkt spełniający zapisy opisu przedmiotu zamówienia; 4) produkt którego na dzień składania ofert nie zaprzestano produkcji, mimo, że na rynku jest jeszcze możliwość jego nabycia. 7. Nie zastosowanie się do zapisów pkt. 6 spowoduje niezgodność oferty z treścią SIWZ - art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i jej odrzucenie. 8. Prawo opcji – art. 34 ust. 5 ustawy Pzp: 1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, określił maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia będącego składową zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zamówienia z prawem opcji. 2) wartość przedmiotu zamówienia: a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 80%; b) z prawem opcji wynosi do 20% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia dla każdego z 5-ciu PAKIET-ów; 3) ceny jednostkowe w ramach zamówienia z prawem opcji będą tożsame z cenami zamówienia podstawowego (gwarantowanego); 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie; 5) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego; 6) niewykonanie przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w zakresie maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji określonym w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 9. Aspekty społeczne - kryterium społeczne: 1) Zamawiający określa kryterium społeczne którym jest zatrudnienie do realizacji zamówienia, co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przez cały okres trwania umowy. 2) Wykonawca który złoży ofertę na więcej niż jeden PAKIET i zadeklaruje spełnienie kryterium społecznego w każdym z nich, musi zatrudnić lub mieć zatrudnionych tyle osób niepełnosprawnych, w ilu PAKIET-ach zadeklarował spełnienie tego kryterium; 3) Zamawiający oceni spełnienie tego kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w kol. 4 w formularzu ofertowym – zał. nr 14 do SIWZ poprzez zapis „TAK lub NIE”; 4) jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie żadnej opcji „TAK lub NIE”, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zadeklarował kryterium społecznego; 5) za osobę niepełnosprawną uznaje osobę zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach; 6) status niepełnosprawnego określony ma być na podstawie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym lub lekkim) lub orzeczenia o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS-u lub KRUS-u; 7) za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej będzie uznawane także dalsze zatrudnianie osoby niepełnosprawnej, która już jest u Wykonawcy zatrudniona; 8) wymagania w zakresie zatrudnienia odnoszą się do zaangażowania osoby niepełnosprawnej do realizacji przedmiotu zamówienia przez powierzenie tej osobie czynności związanych z faktyczną realizacją zamówienia; 9) Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy udokumentować fakt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, w szczególności poprzez udostępnienie zanonimizowanych dokumentów : a) umowy o pracę, b) dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, oraz c) dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej, które należy złożyć w formie kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę; 10) Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy, uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie w ciągu 10 dni od wezwania pisemnego lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przedstawić dokumenty określone w ppkt. 9); 11) Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej zatrudnienia osoby niepełnosprawnej; 12) Wykonawca w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez Wykonawcę, przed terminem zakończenia realizacji umowy, zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej; 13) przypadku o którym mowa w ppkt. 11, Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy z osobą niepełnosprawną, przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ppkt. 9, dotyczące tej osoby niepełnosprawnej. 10. Podwykonawstwo: 1) Wykonawca który realizuje zamówienie z udziałem Podwykonawców, odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo dostaw wykonywanych przez Podwykonawców; 3) Wykonawca który zamierza powierzyć podwykonawcom część/ci zamówienia, zobowiązany jest podać ten zakres zamówienia w formularzu oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 15 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV: 15820000-2, 15830000-5, 15850000-1, 15860000-4, 15300000-1, 15430000-1, 03142500-3, 15981000-8, 03222200-5, 15840000-8, 03142100-9, 15870000-7, 15610000-7, 15240000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: PAKIET I - SUCHARY, HERBATNIKI I WYROBY O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17421.70
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „SAWA” A.SIKORA W.WRÓBEL Sp. J.
Email wykonawcy: hurtsawa@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 35 b
Kod pocztowy: 28-100
Miejscowość: Busko-Zdrój
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19450.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19450.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19450.29
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: PAKIET II - CUKIER I PRODUKTY POKREWNE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 19021.55
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „SAWA” A.SIKORA W.WRÓBEL Sp. J.
Email wykonawcy: hurtsawa@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 35 b
Kod pocztowy: 28-100
Miejscowość: Busko-Zdrój
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14275.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14275.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15080.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: PAKIET III - PRODUKTY Z CIASTA MAKARONOWEGO
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 12483.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@almax.lublin.pl
Adres pocztowy: Panieńszczyzna
Kod pocztowy: 21-002
Miejscowość: Jastków
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12467.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11995.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12467.78
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: PAKIET IV - KAWY, HERBATY I PODOBNE PRODUKTY
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17584.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@almax.lublin.pl
Adres pocztowy: Panieńszczyzna
Kod pocztowy: 21-002
Miejscowość: Jastków
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19514.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19514.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19710.49
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: ZIOŁA, PRZYPRAWY I PRZYPRAWY KORZENNE
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części dotyczącej PAKIET-u V - ZIOŁA, PRZYPRAWY I PRZYPRAWY KORZENNE ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: PAKIET VI - WARZYWA I OWOCE PRZETWORZONE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 148475.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@almax.lublin.pl
Adres pocztowy: Panieńszczyzna
Kod pocztowy: 21-002
Miejscowość: Jastków
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 157869.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 147858.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 157869.68
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7
NAZWA: PAKIET VII - PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ I SKROBI
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34111.55
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „SAWA” A.SIKORA W.WRÓBEL Sp. J.
Email wykonawcy: hurtsawa@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 35 b
Kod pocztowy: 28-100
Miejscowość: Busko-Zdrój
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32820.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32820.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39688.64
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8
NAZWA: PAKIET VIII - TŁUSZCZE JADALNE I RYBY PRZETWORZONE
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części dotyczącej PAKIET-u VIII - TŁUSZCZE JADALNE I RYBY PRZETWORZONE ponieważ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ NR: 9
NAZWA: PAKIET IX - JAJA ŚWIEŻE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SPECJALISTYCZNE GOSPODARSTWO DROBIARSKIE Zbigniew GAWROŃSKI
Email wykonawcy: zbigniewgawronski@pro.onet.pl
Adres pocztowy: Mikułowice 3
Kod pocztowy: 28-100
Miejscowość: Busko-Zdrój
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 30923.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30923.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38377.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 10
NAZWA: PAKIET X - WODY MINERALNE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6430.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „SAWA” A.SIKORA W.W28-100RÓBEL Sp. J.
Email wykonawcy: hurtsawa@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 35 b
Kod pocztowy: 28-100
Miejscowość: Busko-Zdrój
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6790.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6790.83
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7040.52
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 11
NAZWA: PAKIET XI - OWOCE CYTRUSOWE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 89315.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOBusko-WE „SAWA” A.SIKORA W.WRÓBEL Sp. J.
Email wykonawcy: hurtsawa@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 35 b
Kod pocztowy: 28-100
Miejscowość: Busko-Zdrój
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 88065.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 88065.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 88065.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 12
NAZWA: PAKIET XII - MIODY
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 14070.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „SAWA” A.SIKORA W.WRÓBEL Sp. J.
Email wykonawcy: hurtsawa@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 35 b
Kod pocztowy: 28-100
Miejscowość: Busko-Zdrój
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7191.14
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7191.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7494.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 13
NAZWA: PAKIET XIII – SŁODYCZE – PACZKI ŚWIĄTECZNE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6499.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „SAWA” A.SIKORA W.WRÓBEL Sp. J.
Email wykonawcy: hurtsawa@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 35 b
Kod pocztowy: 28-100
Miejscowość: Busko-Zdrój
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 10471.73
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10471.73
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11263.66
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.