Konstrukcje mostowe

Organizator

Powiat Tczewski
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
pomorskie
Polska

Opis

Treść zapytania publicznego

13/12/2017 S239 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Polska-Tczew: Konstrukcje mostowe

2017/S 239-495342

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Powiat Tczewski
ul. Piaskowa 2
Tczew
83-110
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kozikowska
Tel.: +48 587734921
E-mail:
Faks: +48 587734922
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: http://przetargi.powiat.tczew.pl

I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.powiat.tczew.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2
Tczew
83-110
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kozikowska
Tel.: +48 587734919
E-mail:
Faks: +48 587734922
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: http://przetargi.powiat.tczew.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych związanych z częściową realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II” (etap IIA).

Numer referencyjny: ZP.272.39.2017
II.1.2) Główny kod CPV
44212120
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4) Krótki opis:

2.1 Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, związanych z częściową realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”.

2.2 Adres obiektu, na którym prowadzone będą roboty budowlane (dotyczy całego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego”, obejmującego swoim zakresem 4 etapy (z których I etap został już zrealizowany, a aktualnie realizowany etap II, ze względu na wzrost cen w budownictwie musiał zostać podzielony na dwa podetapy: IIA i IIB) – most drogowy na rzece Wiśle, łączący miejscowości: Tczew i Lisewo, będący od strony Tczewa przedłużeniem ulicy Jana z Kolna; działki o numerach geodezyjnych: 165, 166, 187, 188/2, 189/1, 189/2, 189/3, 195/2, 201, 229/1, obręb 7 Tczew. Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie etapu IIA obejmuje działki o numerach geodezyjnych: 165, 187, 188/2.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45200000
45110000
45262210
45332300
45310000
45233000
32562000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638
II.2.4) Opis zamówienia:

2.3 Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określają:

2.3.1 Załącznik Nr 11 do SIWZ – Wyszczególnienie robót,

2.3.2 Załącznik Nr 12 do SIWZ – Zestawienie opracowań projektowych (dostępnych na stronie internetowej zamawiającego).

2.4 Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanych robót budowlanych dla prawidłowego przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

2.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo dysponowania nieruchomością, na której prowadzone będą roboty budowlane.

2.6 Warunki prowadzenia robót:

1) Wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót i realizacji budowy podane są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w pozostałych dokumentach, wskazanych pkt 2.3 SIWZ.

2) Wykonawca, w trakcie wykonywania robót budowlanych będzie musiał posiadać lub dysponować miejscem z pozwoleniem na utylizację materiałów rozbiórkowych.

3) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym robót sporządzonym przez Wykonawcę i przedłożonym do akceptacji przedstawicielom Zamawiającego.

4) Wykonawca musi we własnym zakresie wypełniać obowiązki narzucone w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy na mocy odpowiednich przepisów któryś z obowiązków będzie musiał być wykonany wyłącznie przez Zamawiającego, obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie i przeprowadzenie kompletnej procedury mającej na celu wywiązania się z tego obowiązku, a rola Zamawiającego ograniczy się wyłącznie do podjęcia decyzji lub/i podpisania odpowiednich dokumentów.

2.7 Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności związane z robotami remontowo-budowlanymi zgodnie z dokumentacją, o której mowa w pkt 2.3.2 SIWZ, gdyż ich wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

Zamawiający określa następujące czynności wykonywane pod kierownictwem, wymagające zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę:

- roboty w zakresie burzenia i rozbiórki,

- roboty budowlane dotyczące budowy nowego filara nurtowego,

- roboty w zakresie montażu elementów stalowych,

- fundamentowanie, wzmacnianie fundamentów,

- roboty w zakresie konstrukcji stalowych,

- roboty w zakresie konstrukcji betonowych,

- roboty z zakresie konstrukcji murowych,

- roboty spawalnicze,

2.9 Do obowiązków Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot niniejszego zamówienia, należeć będzie w szczególności: 1) wykonanie wszystkich robót towarzyszących wynikających z technologii robót;

2) zabezpieczenie placu budowy w sposób trwały i wyraźny przed osobami trzecimi także w czasie przerw technologicznych, ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscach zagrożenia wypadkiem osób przypadkowych;

3) zabezpieczenie i oznakowanie własnym kosztem i staraniem placu budowy;

4) wykonanie pomiarów wykonawczych i powykonawczych, wymaganych odpowiednimi przepisami;

5) uzgodnienie z użytkownikami odpowiednich nieruchomości miejsc poboru prądu

i wody dla potrzeb budowy. Wykonawca musi być przygotowany na to, iż użytkownicy ci będą wymagać założenia podliczników do rozliczenia kosztów zużycia prądu i wody na czas trwania robót budowlanych oraz ponoszenia kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków w trakcie trwania robót, jak również musi być przygotowany na to, że nie będzie możliwości technicznych korzystania z sieciowego zaopatrzenia w prąd i wodę, w związku z powyższym media te będzie musiał organizować we własnym zakresie (własne generatory prądu, beczkowozy z wodą, itp.).

6) doprowadzenie pomieszczeń/terenów udostępnionych na czas prowadzenia robót budowlanych przez użytkowników tych pomieszczeń/terenów do stanu w jakim je przejmował;

7) wykonywanie niezbędnych badań w celu udokumentowania odpowiedniej jakości

i parametrów wykonania prac; CD - w SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja jakości i rękojmi za wady / Waga: 20
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 22
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca musi w swojej ofercie zadeklarować długości okresów gwarancji jakości i rękojmi za wady – w miesiącach, licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, przy czym oba ww. okresy nie mogą być krótsze niż 72 m-cy.

Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, określone w Rozdziale 13 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

4.3 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 Ustawy, dotyczące zdolności finansowej oraz zawodowej (wskazane w punktach SIWZ: 4.1.2 i 4.1.3), jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 15 000 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji finansowej Wykonawca złoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych tj. nie mniej niż 15 000 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100) lub zdolność kredytową Wykonawcy w wymaganej wysokości, tj. nie mniej niż 15 000 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie innego dokumentu, o którym mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego w pkt 4.3.3 SIWZ warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

4.3 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 Ustawy, dotyczące zdolności finansowej oraz zawodowej (wskazane w punktach SIWZ: 4.1.2 i 4.1.3), jeżeli wykaże, że:

4.3.1 Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

4.3.1.1 a) co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, o wartości min. 15 000 000,00 PLN brutto (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100)

lub

b) co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, o wartości min. 7 500 000,00 PLN brutto każda (słownie złotych: siedem milionów pięćset tysięcy 00/100),

oraz

4.3.1.2 a) co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie obiektu mostowego o konstrukcji całkowicie stalowej lub stalowej z betonową płytą pomostową, o długości całkowitej min. 100 metrów i klasie obciążenia min. C, lub

b) co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu mostowego – każda z tych robót o konstrukcji całkowicie stalowej lub stalowej z betonową płytą pomostową, o długości całkowitej min. 50 metrów i klasie obciążenia min. C.

4.3.2 Dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a mianowicie:

4.3.2.1 1 (jedną) osobą na stanowisko Kierownika Budowy w specjalności inżynieryjnej mostowej, posiadającą:

a) wymagane uprawnienia, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej kierowanie robotami w specjalności inżynieryjnej mostowej, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na budowie na stanowisku nie niższym niż kierownik robót inżynieryjnych mostowych,

c) co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.

4.3.2.2 1 (jedną) osobą na stanowisko Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą:

a) wymagane uprawnienia, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej kierowanie robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku nie niższym niż kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

4.3.2.3 1 (jedną) osobą na stanowisko Kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadającą:

a) wymagane uprawnienia, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej kierowanie robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

b) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku nie niższym niż kierownik robót inżynieryjnych drogowych.

4.3.2.4 1 (jedną) osobą na stanowisko Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą:

a) wymagane uprawnienia, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej kierowanie robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - ciąg dalszy w SIWZ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5.3.2 w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności zawodowej:

5.3.2.1 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

UWAGA: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania w wykazie (sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ) wykonanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, o wartości min. 15 000 000,00 PLN brutto lub co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków, o wartości min. 7 500 000,00 PLN brutto każda oraz 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie obiektu mostowego o konstrukcji całkowicie stalowej lub stalowej z betonową płytą pomostową, o długości całkowitej min. 100 metrów i klasie obciążenia min. C lub 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektów mostowych – każdy o konstrukcji całkowicie stalowej lub stalowej z betonową płytą pomostową, o długości całkowitej min. 50 metrów i klasie obciążenia min. C.

5.3.2.2 Dowody dotyczące robót budowlanych o których mowa w pkt 5.3.2.1 SIWZ, niezbędnych do wykazania spełnienia warunku zdolności zawodowej, określające czy roboty wykazane w Załączniku 5 do SIWZ zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

5.3.2.3 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru (Załącznik Nr 6 do SIWZ).

UWAGA:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.

2) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 4.2 SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy szczegółowo określa Załącznik Nr 10 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy - Projekt umowy).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/01/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/03/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/01/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Tczewie, woj. pomorskie kod 83-110, ulica Piaskowa 2, w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 04).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.1.2018 r., o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Piaskowej 2 w Tczewie; w pokoju nr 138.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2017