Usługi gospodarki leśnej

Źródło:Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Kategorie:
Data publikacji:2017-12-06 00:00
Termin składania ofert:2018-01-22 09:30
Pozostały czas na złożenie oferty:

Czas upłynął

Organizator

Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej
Krempna 59
38-232 Krempna
podkarpackie
Polska

Opis

Treść zapytania publicznego

06/12/2017 S234 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • VI.

Polska-Krempna: Usługi gospodarki leśnej

2017/S 234-486424

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej
Krempna 59
Krempna
38-232
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Angryk
Tel.: +48 134414099
E-mail:
Faks: +48 134414099
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.magurskipn.pl/

I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&art=1
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej
Krempna 59
Krempna
38-232
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Burszczan
Tel.: +48 134414099
E-mail:
Faks: +48 134414099
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.magurskipn.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej w roku 2018 na terenie Magurskiego Parku Narodowego.

Numer referencyjny: ZF-370-31/17
II.1.2) Główny kod CPV
77231000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej: pozyskiwanie i zrywka drewna na całym obszarze Magurskiego Parku Narodowego w 2018 roku wraz z naprawa szlaków zrywkowych polegające na pozyskaniu i zrywce drewna oraz naprawie szlaków zrywkowych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 160 605.73 EUR
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Pozyskanie drewna na całym obszarze MPN.

Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77231300
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL8
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Magurskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Pozyskanie drewna na całym obszarze Magurskiego Parku Narodowego w ilości: 3871 m3, 4443 mp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Zrywka drewna na całym obszarze MPN.

Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
77231300
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Magurskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Zrywka drewna na całym obszarze Magurskiego Parku Narodowego w ilości: 5144 m3, 5455 mp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:

Naprawa szlaków zrywkowych na obszarze MPN.

Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000
77231300
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Magurskiego Parku Narodowego.

II.2.4) Opis zamówienia:

Naprawa szlaków zrywkowych na obszarze Magurskiego Parku Narodowego w ilości: 96 godzin.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2018
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu,

1.2 spełniają następujące warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy-w tym okresie), wykonywał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) usługi o podobnym charakterze i wartości. Pod pojęciem usług o podobnym charakterze i wartości rozumie się wykonanie:

• dla części 1-prac z zakresu pozyskania drewna na kwotę nie mniejszą niż 200 000 PLN brutto,

• dla części 2-prac z zakresu zrywki drewna na kwotę nie mniejszą niż 250 000 PLN brutto.

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

1) przy pozyskaniu drewna (dla części 1 zamówienia) co najmniej 8 pilarkami spalinowymi oraz sprzętem pomocniczym do pozyskania drewna i kompletami sprzętu ochrony osobistej drwala wraz z obuwiem i odzieżą z wkładkami przeciwprzecięciowymi z elementami w kolorze ostrzegawczym,

2) przy zrywce drewna (dla części 2 zamówienia) co najmniej 8 ciągnikami mechanicznymi przystosowanymi do zrywki drewna lub co najmniej 3 sprzężajami konnymi przystosowanymi do zrywki drewna wraz z środkami ochrony indywidualnej i odzieżą z elementami w kolorze ostrzegawczym,

3) przy naprawie szlaków zrywkowych (część 3 zamówienia) co najmniej 2 ciągnikami gąsienicowymi z regulowanym lemieszem wraz z środkami ochrony indywidualnej i odzieżą z elementami w kolorze ostrzegawczym.

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

1) przy pozyskaniu drewna (część 1 zamówienia) co najmniej 8 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy pilarką spalinową na podstawie odpowiednich przepisów krajowych albo posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

2) przy zrywce drewna (część 2 zamówienia) co najmniej 8 osobami, które umożliwiają realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości (w przypadku używania ciągników, lub sprzężai konnych),

3) przy naprawie szlaków zrywkowych (część 3 zamówienia) co najmniej 2 osobami, które umożliwiają realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3 Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy p.z.p.

4.Z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający wykluczy wykonawców: którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Roz. IV pkt 4.1 ppkt 4.1.2 SIWZ, którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy p.z.p.,

Wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1-2, 4-8 ustawy p.z.p.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców.

3. Zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/01/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/03/2018
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/01/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego, w Krempnej 59, 38-232 Krempna 59, w Sali Konferencyjnej Budynku Centrum Zarządzania (Dyrekcji MPN).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Corocznie.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie które dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w Rozdz. XVIII SIWZ.

3. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami (część 1-3):

Lp. KRYTERIUM RANGA.

1 Cena brutto oferty 60 %

2 Termin płatności faktury VAT/rachunku 20 %

3 Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia 20 %

15.3.2 Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

a) w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

C= CN/CB x 60 pkt.

Gdzie:

C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę.

CN - najniższa zaoferowana cena.

CB - cena zaoferowania w ofercie badanej.

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 pkt. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

b) opis kryterium termin płatności faktury Vat/rachunku:

1) Termin płatności faktury VAT/rachunku wskazany w formularzu ofertowym musi być jednakowy dla wszystkich części (część I-III).

2) Najkrótszy możliwy termin płatności faktury Vat/rachunku wymagany przez Zamawiającego: 14 dni.

3) Najdłuższy możliwy termin płatności faktury Vat/rachunku uwzględniony do oceny ofert: 30 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin płatności dłuższy niż 30 dni do oceny ofert zostanie przyjęty okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w umowie z wykonawcą,

4) Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą wartość (30 dni)-otrzymuje 20 pkt

— maksymalną liczbę punktów.

5) Wykonawca, który zaoferuje najmniej korzystną wartość (14 dni)-otrzymuje 0 pkt.

6) Pozostali Wykonawcy (tj. Wykonawcy, którzy zaproponowali wartość pośrednia, pomiędzy wartością najkorzystniejszą a najmniej korzystną), otrzymują liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

T=To x 20 pkt.

Tmax.

Gdzie:

To-termin płatności faktury Vat/rachunku zadeklarowany w ofercie ocenianej.

Tmax-najdłuższy możliwy termin płatności faktury Vat/rachunku.

T-liczba punktów uzyskanych w kryterium „termin płatności faktury Vat”/rachunku.

7) W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

c) W ramach kryterium „Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania czynności z zakresu pozyskania drewna, zrywki drewna lub naprawy szlaków zrywkowych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). We wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) zobowiązanie do wykonywania czynności z zakresu pozyskania drewna, zrywki drewna lub naprawy szlaków zrywkowych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest określane jako „Obowiązek Zatrudnienia”. Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do wykonywania czynności z zakresu pozyskania drewna, zrywki drewna lub naprawy szlaków zrywkowych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione na podstawę umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Brak wskazania w formularzu oferty przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 20 pkt.

4.Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla każdej części zamówienia w wysokości określonej w Rozdz.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2017