Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: OZ/D/17/84/EO

Organizator

Politechnika Śląska
Akademicka 2A
44100 Gliwice
Polska

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Politechniki Śląskiej, tj. obiektów w Gliwicach, Katowicach, Rybniku i Zabrzu wraz z wniesieniem do wskazanego miejsca. 2. CPV 15.86.00.00-4 kawa, herbata i podobne produkty; CPV 15.32.00.00-7 soki owocowe i warzywne; CPV 15.98.10.00-8 woda mineralna; CPV 15.80.00.00-6 różne produkty spożywcze; CPV 15.83.10.00-2 cukier; CPV 15.51.00.00-6 mleko i śmietana. 3. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania ceny przedmiotu zamówienia powiększonej o wartość wynikającą z prawa opcji przewidzianego w umowie, w zależności co nastąpi wcześniej, zgodnie ze sposobem realizacji opisanym w SIWZ. 4. Informacje dotyczące PRAWA OPCJI: 4.1 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezamówioną przez Zamawiającego część towaru ujętą w Formularzu Cenowym, jak również żadna rekompensata z tego tytułu – zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z postanowień dotyczących prawa opcji przewidzianych niżej w punkcie 4.4. 4.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zamówienia wszystkich pozycji (asortymentów) lub pełnej ilości danego asortymentu, które Wykonawca wyceni w Formularzu Cenowym. 4.3 Ilości podane w Formularzu Cenowym są ilościami planowanymi dla poszczególnych pozycji (asortymentu). Rzeczywista ilość nabywanych towarów będzie określana sukcesywnie w trakcie trwania umowy i w poszczególnych pozycjach (asortymentach) ilości faktycznie nabyte przez Zamawiającego mogą być zarówno mniejsze, jak i większe – zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z zastosowania prawa opcji przewidzianego niżej w punkcie 4.4. 4.4 PRAWO OPCJI Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości zakupu większej ilości asortymentów niż ilości wskazane w Formularzu Cenowym. Zakres jakiego dotyczy opcja obejmuje wyłącznie asortymenty podane w Formularzu Cenowym w zaoferowanych przez Wykonawcę cenach. Łączna wartość umowy będzie równa kwocie obejmującej wartość pełnego zakresu asortymentów zawartych w Formularzu Cenowym powiększonej o 100%. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie co najmniej 30 % łącznej wartości asortymentów zadeklarowanych w Formularzu Cenowym i równocześnie uprawniony jest do rozszerzenia zamówienia o 100% jego wartości (pełnego zakresu asortymentów zawartych w Formularzu Cenowym). Zamawiający nie określa, które konkretnie asortymenty będą kupowane w ramach opcji, a jedynie zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości asortymentów będących przedmiotem zamówienia do kwoty nie przekraczającej 100% jego wartości. 4.5 Zamawiający uprawniony będzie do jednostronnego wydłużenia terminu obowiązywania i realizacji umowy o okres nie dłuższy niż dodatkowo dwanaście miesięcy. Uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu, w sytuacji, gdy w pierwotnym terminie realizacji umowy nie zostanie wyczerpany ilościowy lub wartościowy zakres przedmiotu zamówienia. O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej w ostatnim dniu pierwotnego terminu, podając Wykonawcy w treści zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy. Na powyższe postanowienie Wykonawca może nie wyrazić zgody, niemniej w razie braku zgody Wykonawcy, Zamawiający nie odpowiada za niezamówienie pełnego zakresu przedmiotowego objętych umową dostaw i Wykonawcy nie przysługują roszczenia związane z niezamówieniem co najmniej 30% wartości dostaw, o której mowa w pkt 4.4. Brak sprzeciwu Wykonawcy w terminie 14 dni, strony uznają za wyrażenie zgody przez Wykonawcę.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500069607-N-2017 z dnia 05-12-2017 r.
Politechnika Śląska: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: OZ/D/17/84/EO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 604484-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Politechnika Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 000001637, ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322371334, e-mail oz@polsl.pl, faks 322371334.
Adres strony internetowej (url): www.polsl.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: OZ/D/17/84/EO
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
OZ/D/17/84/EO
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Politechniki Śląskiej, tj. obiektów w Gliwicach, Katowicach, Rybniku i Zabrzu wraz z wniesieniem do wskazanego miejsca. 2. CPV 15.86.00.00-4 kawa, herbata i podobne produkty; CPV 15.32.00.00-7 soki owocowe i warzywne; CPV 15.98.10.00-8 woda mineralna; CPV 15.80.00.00-6 różne produkty spożywcze; CPV 15.83.10.00-2 cukier; CPV 15.51.00.00-6 mleko i śmietana. 3. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania ceny przedmiotu zamówienia powiększonej o wartość wynikającą z prawa opcji przewidzianego w umowie, w zależności co nastąpi wcześniej, zgodnie ze sposobem realizacji opisanym w SIWZ. 4. Informacje dotyczące PRAWA OPCJI: 4.1 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za niezamówioną przez Zamawiającego część towaru ujętą w Formularzu Cenowym, jak również żadna rekompensata z tego tytułu – zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z postanowień dotyczących prawa opcji przewidzianych niżej w punkcie 4.4. 4.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zamówienia wszystkich pozycji (asortymentów) lub pełnej ilości danego asortymentu, które Wykonawca wyceni w Formularzu Cenowym. 4.3 Ilości podane w Formularzu Cenowym są ilościami planowanymi dla poszczególnych pozycji (asortymentu). Rzeczywista ilość nabywanych towarów będzie określana sukcesywnie w trakcie trwania umowy i w poszczególnych pozycjach (asortymentach) ilości faktycznie nabyte przez Zamawiającego mogą być zarówno mniejsze, jak i większe – zgodnie z zasadami i w granicach wynikających z zastosowania prawa opcji przewidzianego niżej w punkcie 4.4. 4.4 PRAWO OPCJI Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości zakupu większej ilości asortymentów niż ilości wskazane w Formularzu Cenowym. Zakres jakiego dotyczy opcja obejmuje wyłącznie asortymenty podane w Formularzu Cenowym w zaoferowanych przez Wykonawcę cenach. Łączna wartość umowy będzie równa kwocie obejmującej wartość pełnego zakresu asortymentów zawartych w Formularzu Cenowym powiększonej o 100%. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia w zakresie co najmniej 30 % łącznej wartości asortymentów zadeklarowanych w Formularzu Cenowym i równocześnie uprawniony jest do rozszerzenia zamówienia o 100% jego wartości (pełnego zakresu asortymentów zawartych w Formularzu Cenowym). Zamawiający nie określa, które konkretnie asortymenty będą kupowane w ramach opcji, a jedynie zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości asortymentów będących przedmiotem zamówienia do kwoty nie przekraczającej 100% jego wartości. 4.5 Zamawiający uprawniony będzie do jednostronnego wydłużenia terminu obowiązywania i realizacji umowy o okres nie dłuższy niż dodatkowo dwanaście miesięcy. Uprawnienie to przysługuje Zamawiającemu, w sytuacji, gdy w pierwotnym terminie realizacji umowy nie zostanie wyczerpany ilościowy lub wartościowy zakres przedmiotu zamówienia. O wydłużeniu terminu Zamawiający zawiadamia Wykonawcę najpóźniej w ostatnim dniu pierwotnego terminu, podając Wykonawcy w treści zawiadomienia nowy termin końcowy realizacji i obowiązywania umowy. Na powyższe postanowienie Wykonawca może nie wyrazić zgody, niemniej w razie braku zgody Wykonawcy, Zamawiający nie odpowiada za niezamówienie pełnego zakresu przedmiotowego objętych umową dostaw i Wykonawcy nie przysługują roszczenia związane z niezamówieniem co najmniej 30% wartości dostaw, o której mowa w pkt 4.4. Brak sprzeciwu Wykonawcy w terminie 14 dni, strony uznają za wyrażenie zgody przez Wykonawcę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15860000-4

Dodatkowe kody CPV: 15320000-7, 15981000-8, 15800000-6, 15831000-2, 15510000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Politechniki Śląskiej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 191457.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Joachim Piontek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piontek Joachim Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lompy 8c/3
Kod pocztowy: 41-500
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 105752.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 105752.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 105752.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Całkowita wartość zamówienia, tj. wartość bez VAT, którą podano w pkt IV.2) niniejszego ogłoszenia czyli 191.457,00 zł netto, jest kwotą uwzględniającą wartość prawa opcji (100%).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.