Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na terenie Miasta Łodzi w ramach realizacji zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego i zadań Rad Osiedli

Organizator

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
90447 Łódź
Polska

Opis

1.Przedmiotem zamówienia jest: Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na terenie miasta Łodzi w ramach realizacji zadań zgłoszonych przez mieszkańców Miasta Łodzi do Budżetu obywatelskiego i zadań Rad Osiedli tj. uspokojenie i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na wybranych ulicach przy pomocy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego i poziomego, w oparciu o przekazane przez Zamawiającego projekty docelowej organizacji ruchu na terenie miasta z podziałem na 2 części: a) Część 1 – „Rowerem legalnie wzdłuż Zachodniej – przejazd przez Lutomierską, kontraruch na Bazarowej” b) Część 2 – „Rowery – Kontraruch na Osiedlu Chojny” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest : a) w Tomie IISIWZ w: - Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części 1 oraz 2 zamówienia; b) w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy ( wzór dla każdej z części); c) w Tomie I SIWZ : - w Formularzu cenowym dla części 1 zamówienia (Formularz nr 2a), - w Formularzu cenowym dla części 2 zamówienia (Formularz nr 2b). 2. Podział zamówienia na części i ich opis. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części: 2.1. Część 1 – „Rowerem legalnie wzdłuż Zachodniej – przejazd przez Lutomierską, kontraruch na Bazarowej”Wymalowanie i oznakowanie przejazdu rowerowego przez ul. Lutomierską oraz wprowadzenie kontraruchu na ul. Bazarowej. 2.2. Część 2 – „Rowery – Kontraruch na Osiedlu Chojny” Wprowadzenie kontraruchu na Osiedlu Chojny: Zamknięta, Wdzięczna, Strzelecka, Powszechna, Mieszczańska, Królewska, Obszerna, Sarmacka 3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych Opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby, która będzie wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) dostawę i rozładunek materiałów, służących do zrealizowania przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 4 ust 2 Tomu III SIWZ; wymalowanie i oznakowanie przejazdu rowerowego przez ul. Lutomierską oraz wprowadzenie kontraruchu na ul. Bazarowej – część 1, b) dostawę i rozładunek materiałów, służących do zrealizowania przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 4 ust 2 i ust 4.Tomu III SIWZ; wprowadzenie kontraruchu na Osiedlu Chojny – część 2 5. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osoby wykonującej wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 4 powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu um...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500068647-N-2017 z dnia 01-12-2017 r.
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu: Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na terenie Miasta Łodzi w ramach realizacji zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego i zadań Rad Osiedli

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613776-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, Krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska 173, 90447 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (url): www.zdit.uml.lodz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na terenie Miasta Łodzi w ramach realizacji zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego i zadań Rad Osiedli
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZDiT-DZ.3321.41.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest: Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na terenie miasta Łodzi w ramach realizacji zadań zgłoszonych przez mieszkańców Miasta Łodzi do Budżetu obywatelskiego i zadań Rad Osiedli tj. uspokojenie i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na wybranych ulicach przy pomocy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego i poziomego, w oparciu o przekazane przez Zamawiającego projekty docelowej organizacji ruchu na terenie miasta z podziałem na 2 części: a) Część 1 – „Rowerem legalnie wzdłuż Zachodniej – przejazd przez Lutomierską, kontraruch na Bazarowej” b) Część 2 – „Rowery – Kontraruch na Osiedlu Chojny” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest : a) w Tomie IISIWZ w: - Opisie Przedmiotu Zamówienia dla części 1 oraz 2 zamówienia; b) w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy ( wzór dla każdej z części); c) w Tomie I SIWZ : - w Formularzu cenowym dla części 1 zamówienia (Formularz nr 2a), - w Formularzu cenowym dla części 2 zamówienia (Formularz nr 2b). 2. Podział zamówienia na części i ich opis. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części: 2.1. Część 1 – „Rowerem legalnie wzdłuż Zachodniej – przejazd przez Lutomierską, kontraruch na Bazarowej”Wymalowanie i oznakowanie przejazdu rowerowego przez ul. Lutomierską oraz wprowadzenie kontraruchu na ul. Bazarowej. 2.2. Część 2 – „Rowery – Kontraruch na Osiedlu Chojny” Wprowadzenie kontraruchu na Osiedlu Chojny: Zamknięta, Wdzięczna, Strzelecka, Powszechna, Mieszczańska, Królewska, Obszerna, Sarmacka 3. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych Opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby, która będzie wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) dostawę i rozładunek materiałów, służących do zrealizowania przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 4 ust 2 Tomu III SIWZ; wymalowanie i oznakowanie przejazdu rowerowego przez ul. Lutomierską oraz wprowadzenie kontraruchu na ul. Bazarowej – część 1, b) dostawę i rozładunek materiałów, służących do zrealizowania przedmiotu zamówienia, o których mowa w § 4 ust 2 i ust 4.Tomu III SIWZ; wprowadzenie kontraruchu na Osiedlu Chojny – część 2 5. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osoby wykonującej wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 4 powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o której mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 34928472-7

Dodatkowe kody CPV: 34992200-9, 45233221-4, 50230000-6, 50800000-3, 34924000-0, 44212300-2, 44212313-6, 31321700-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Rowerem legalnie wzdłuż Zachodniej – przejazd przez Lutomierską, kontraruch na Bazarowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9485.23
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Szmigiel Znaki Przemysław Szmigiel
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Traktorowa 202
Kod pocztowy: 91-218
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27419.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27419.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27419.78
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Rowery – Kontraruch na Osiedlu Chojny
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 11850.28
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Szmigiel Znaki Przemysław Szmigiel
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Traktorowa 202
Kod pocztowy: 91-218
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14760.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14760.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14760.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.