Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dotyczących wykonania klimatyzacji w budynku nr 243 Kościoła Garnizonowego przy ul. Brygady Pościgowej 5 w Dęblinie w formie zaprojektuj i zbuduj.

Organizator

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
Lipowa 1a
20020 Lublin
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dotyczących wykonania klimatyzacji w budynku nr 243 Kościoła Garnizonowego przy ul. Brygady Pościgowej 5 w Dęblinie w formie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zamówienia obejmuje opracowania przedprojektowe, bilans energetyczny, aktualizację mapy do celów projektowych, projekt wykonawczy zawierający projekt zagospodarowania terenu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500067263-N-2017 z dnia 30-11-2017 r.
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dotyczących wykonania klimatyzacji w budynku nr 243 Kościoła Garnizonowego przy ul. Brygady Pościgowej 5 w Dęblinie w formie zaprojektuj i zbuduj.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 598423-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 43026882400000, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 183 530, e-mail rzilublin.zampub@ron.mil.pl, faks 261 183 501.
Adres strony internetowej (url): www.rzilublin.wp.mil.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka organizacyjna MON
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dotyczących wykonania klimatyzacji w budynku nr 243 Kościoła Garnizonowego przy ul. Brygady Pościgowej 5 w Dęblinie w formie zaprojektuj i zbuduj.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP/PN/47/WB/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dotyczących wykonania klimatyzacji w budynku nr 243 Kościoła Garnizonowego przy ul. Brygady Pościgowej 5 w Dęblinie w formie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zamówienia obejmuje opracowania przedprojektowe, bilans energetyczny, aktualizację mapy do celów projektowych, projekt wykonawczy zawierający projekt zagospodarowania terenu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV: 71248000-8, 45331200-8, 45000000-7, 44322200-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacjia robót budowlanych dotyczących wykonania klimatyzacji w budynku nr 243 Kościoła Garnizonowego przy ul. Bygady Pościgowej 5 w Dęblinie w formie zaprojektuj i zbuduj
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 361788.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 303810.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 303810.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 303810.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 361788.62
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PHU KORBUD s.c. Marek Korkosz Piotr Korkosz Stanisław Korkosz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 8/7
Kod pocztowy: 22-470
Miejscowość: Zwierzyniec
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 303810.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 303810.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 303810.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.