Budowa przedłużenia ulicy Wschodniej w Chorzowie – etap 1 od ulicy Siemianowickiej do skrzyżowania z projektowaną ulicą Świerkową

Organizator

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Bałtycka 8 A
41500 Chorzów
Polska

Opis

„Budowa przedłużenia ulicy Wschodniej w Chorzowie – etap 1 od ulicy Siemianowickiej do skrzyżowania z projektowaną ulicą Świerkową” obejmuje charakterystyczne wielkości: A/ Roboty nawierzchniowe: a) jezdnia o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (w-wa wiążąca – z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych gr. 6 cm; w-wa ścieralna – z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych gr. 4 cm) o pow. ca 2 525,82 m2; b) nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej o pow. ca 30,95 m2; c) ścieżka rowerowa o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm o pow. ca 687,30 m2; d) chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm o pow. ca 1 418,30 m2; e) zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 kolor o pow. ca 125.45 m2; f) zjazdy na drogi boczne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm o pow. ca 113,10 m2; g) krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm - na płasko o długości ca 32,70 m; h) krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm o długości ca 156,20 m; i) krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm o długości ca 697,90 m; j) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm o długości ca 1 342,75 m; k) zabezpieczenie kabli teletechnicznych (rura ochronna PCW dzielona A 160 PS o długości ca 114,50 m; B/ Budowa kanalizacji deszczowej: a) rury polietylenowe o śr. nominalnej 800 mm o dł. ca 183,00 m; b) rury PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm o dł. ca 16,00 m; c) rury PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm o dł. ca 184,00 m; d) rury PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm o dł. ca 150,90 m; e) studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm – ca 7 szt. f) studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1600 mm – ca 7 szt. g) studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem – ca 24 szt. h) studzienki kanalizacyjne o śr. 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową – ca 2 szt. C/ Budowa oświetlenia drogowego: a) kabel YAKY 4x35mm2 o dł. ca 550,00 m; b) taśma stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4 o dł. ca 550,00 m; c) szafka oświetleniowej SO – ca 1 szt. d) rury ochronne z PCW o śr. do 110 mm – o dł. ca 132.50 m; e) słupy oświetleniowe aluminiowe cylindryczne stożkowe o wys. 8 m z fundamentem betonowym w ilości ca 10 szt. f) oprawy 14 LED 700mA, ok. 120W, 12352 lm – ca 11 szt. g) oprawy 5 LED 530mA, ok. 35W, 3308 lm – ca 11 szt. h) oprawa LED ok. 166W, 15000 lm – ca 2 szt. D/ Przebudowa przyłącza nN: a) przewód XRUHAKXS 1x120 mm2 o dł. ca 115,00 m; b) przewód YAKXS 4x240 mm2 o dł. ca 31,00 m; c) rura ochronna SRS 160 czerwona o dł. ca 38,00 m; d) rura ochronna SRS 160 niebieska o dł. ca 53,00 m; e) słup pojedynczy P,PL z żerdziami ZN o dług. 10 m – ca 1 szt. E/ Rura ochronna na wodociągu: a) rury ochronne PVC sześciokątne o śr. nom. 800 mm o dł. ca 14 m; F/ Docelowa organizacja ruchu: a) słupki z rur stalowych w ilości ca 11 szt. b) pionowe znaki drogowe w ilości ca 12 szt. c) oznakowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną o powierzchni ca 130,64 m2. Dla każdej z branż należy opracować powykonawczy operat geodezyjny z naniesieniem na zasoby geodezyjno-kartograficzne miasta. Uwaga: Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Roboty budowlane będą realizowane w op...

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500065726-N-2017 z dnia 28-11-2017 r.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów: Budowa przedłużenia ulicy Wschodniej w Chorzowie – etap 1 od ulicy Siemianowickiej do skrzyżowania z projektowaną ulicą Świerkową

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586617-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Krajowy numer identyfikacyjny 000166249, ul. ul. Bałtycka 8 A, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2411270, e-mail sekretariat@mzuim.chorzow.eu, faks 32 2414060.
Adres strony internetowej (url): www.mzuim.chorzow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa przedłużenia ulicy Wschodniej w Chorzowie – etap 1 od ulicy Siemianowickiej do skrzyżowania z projektowaną ulicą Świerkową
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GI/ZP/7040/016/324/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
„Budowa przedłużenia ulicy Wschodniej w Chorzowie – etap 1 od ulicy Siemianowickiej do skrzyżowania z projektowaną ulicą Świerkową” obejmuje charakterystyczne wielkości: A/ Roboty nawierzchniowe: a) jezdnia o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (w-wa wiążąca – z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych gr. 6 cm; w-wa ścieralna – z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych gr. 4 cm) o pow. ca 2 525,82 m2; b) nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej o pow. ca 30,95 m2; c) ścieżka rowerowa o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm o pow. ca 687,30 m2; d) chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm o pow. ca 1 418,30 m2; e) zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 kolor o pow. ca 125.45 m2; f) zjazdy na drogi boczne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm o pow. ca 113,10 m2; g) krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm - na płasko o długości ca 32,70 m; h) krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm o długości ca 156,20 m; i) krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm o długości ca 697,90 m; j) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm o długości ca 1 342,75 m; k) zabezpieczenie kabli teletechnicznych (rura ochronna PCW dzielona A 160 PS o długości ca 114,50 m; B/ Budowa kanalizacji deszczowej: a) rury polietylenowe o śr. nominalnej 800 mm o dł. ca 183,00 m; b) rury PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm o dł. ca 16,00 m; c) rury PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm o dł. ca 184,00 m; d) rury PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm o dł. ca 150,90 m; e) studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm – ca 7 szt. f) studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1600 mm – ca 7 szt. g) studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem – ca 24 szt. h) studzienki kanalizacyjne o śr. 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową – ca 2 szt. C/ Budowa oświetlenia drogowego: a) kabel YAKY 4x35mm2 o dł. ca 550,00 m; b) taśma stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4 o dł. ca 550,00 m; c) szafka oświetleniowej SO – ca 1 szt. d) rury ochronne z PCW o śr. do 110 mm – o dł. ca 132.50 m; e) słupy oświetleniowe aluminiowe cylindryczne stożkowe o wys. 8 m z fundamentem betonowym w ilości ca 10 szt. f) oprawy 14 LED 700mA, ok. 120W, 12352 lm – ca 11 szt. g) oprawy 5 LED 530mA, ok. 35W, 3308 lm – ca 11 szt. h) oprawa LED ok. 166W, 15000 lm – ca 2 szt. D/ Przebudowa przyłącza nN: a) przewód XRUHAKXS 1x120 mm2 o dł. ca 115,00 m; b) przewód YAKXS 4x240 mm2 o dł. ca 31,00 m; c) rura ochronna SRS 160 czerwona o dł. ca 38,00 m; d) rura ochronna SRS 160 niebieska o dł. ca 53,00 m; e) słup pojedynczy P,PL z żerdziami ZN o dług. 10 m – ca 1 szt. E/ Rura ochronna na wodociągu: a) rury ochronne PVC sześciokątne o śr. nom. 800 mm o dł. ca 14 m; F/ Docelowa organizacja ruchu: a) słupki z rur stalowych w ilości ca 11 szt. b) pionowe znaki drogowe w ilości ca 12 szt. c) oznakowanie poziome jezdni masą chemoutwardzalną o powierzchni ca 130,64 m2. Dla każdej z branż należy opracować powykonawczy operat geodezyjny z naniesieniem na zasoby geodezyjno-kartograficzne miasta. Uwaga: Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe opracowane przez Spółdzielnię Pracy „INWESTROJEKT KATOWICE”, 40-874 Katowice ul. Tysiąclecia 1, stanowiące integralną część SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że na terenie objętym projektem występuje uzbrojenie, które nie zostało ujęte na planach sytuacyjnych należy również sprawdzić te miejsca przez wykonanie przekopów kontrolnych. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu do budynków. 3. W ramach wykonawstwa robót należy stosować się do przepisów zawartych w opracowanych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania próbek asfaltobetonu i poddaniu ich badaniom przez niezależne laboratorium nie uczestniczące w procesie remontu ulicy. 5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, z którym zawarta będzie umowa zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu celem akceptacji „Harmonogram Robót” (rzeczowo – finansowy) oraz do wglądu kosztorys ofertowy, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, na podstawie którego wyliczono cenę ofertową. 6. Robota budowlana wynikająca z przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. 7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę (na pełny etat) 7 osób, o których mowa w pkt. 7.1.3 lit. b SIWZ tj.: 1 osobę na stanowisko brygadzisty i 6 osób na stanowisko pracowników fizycznych. Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie zanonimizowaną umową o pracę zawartą na okres realizacji zamówienia lub obejmującą okres realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę lub podwykonawcę roboty budowlanej do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we „wzorze umowy”.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45200000-9, 45230000-8, 45232000-2, 45111000-8, 45113000-2, 31321210-7, 45316100-6, 45316110-9, 31321220-0, 45232200-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1448130.35
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: ZRDITZ „ROMUS” Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Sp. j.
Email wykonawcy: sekretariat@romus-katowice.pl
Adres pocztowy: ul. Roździeńska 27b
Kod pocztowy: 40-389
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Drogowych „DIORYT” Musiał, Wach, Rotyński Sp.j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U MARCINVEST Marcin Baranowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1781200.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1781200.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2662654.82
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.