PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W OŁAWIE WRAZ Z JEGO WYPOSAŻENIEM. DOSTAWA WYPOSAŻENIA.

Organizator

Urząd Miejski Oława
Plac Zamkowy 15
55200 Oława
Polska

Opis

Przedmiotem zamówienia jest : - dostawa oświetlenia scenicznego - dostawa nagłośnienia scenicznego - dostawa mechaniki scenicznej - dostawa platform dla osób niepełnosprawnych - dostawa telebimu - dostawa pozostałego wyposażenia Zamawiający dzieli zamówienie na 6 poniżej opisanych części : 1)część 1 – Dostawa oświetlenia scenicznego obejmuję dostawę, montaż i uruchomienie poniższych urządzeń: - Dimmer Regulator – szt.2 - konsoleta do sterowania oświetleniem scenicznym – 1 kpl - odbiornik Wi-Fi – szt.1 -oprawy oświetlenia scenicznego – 44 kpl 2)część 2 - Dostawa nagłośnienia scenicznego obejmuje dostawę, montaż , podłączenie, uruchomienie i wykonanie dokumentacji powykonawczej poniższych urządzeń: - kolumna głośnikowa – szt. 4 - kolumna monitorowa – szt. 2 - mała aktywna kolumna głośnikowa – szt. 2 - wzmacniacz mocy – szt. 2 - system bezprzewodowy , odbiornik – szt. 2 - mikrofon instrumentalny – szt. 4 - mikrofon małomembranowy stereo set – szt.1 - system do audiodeskrypcji – 1 kpl 3)część 3 – Dostawa mechaniki scenicznej obejmuje dostawę, montaż, podłączenie, uruchomienie dokumentacji powykonawczej poniższych urządzeń: - kabel sygnałowy – 950 m - konstrukcja pod głowy – 2 kpl - złącza XLR – 200 kpl - przewody YLYżo – 950 m -sztankiety oświetleniowe – 3 kpl - okotarowanie kolor czarny – 1 kpl 4) część 4 - Dostawa platform dla osób niepełnosprawnych obejmuje dostawę, montaż podłączenie, uruchomienie , dostarczenie dokumentacji powykonawczej poniższych urządzeń: - platforma dla niepełnosprawnych przyschodowa ( dla pom.Sali Konferencyjnej) – 1 kpl - platforma dla niepełnosprawnych przyschodowa (dla pom. Sali Widowiskowej) – 1 kpl 5) część 5 – Dostawa telebimu zewnętrznego obejmująca również montaż, podłączenie, uruchomienie, dostarczenie dokumentacji projektowej uzgodnionej z projektantem przebudowy, niezbędnych zezwoleń i decyzji oraz dokumentacji powykonawczej. 6) część 6 - Dostawa pozostałego wyposażenia obejmuje dostawę, montaż , podłączenie i uruchomienie poniższych urządzeń: -krzesła dedykowane do widowni teatralnej – szt.162 -kiosk multimedialny – 1 kpl - lustro podświetlane – 2 kpl - stół i krzesła – 2 kpl - monitor led – 1 kpl - system wystawienniczy linkowy – 1 kpl

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500065025-N-2017 z dnia 27-11-2017 r.
Urząd Miejski Oława: PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W OŁAWIE WRAZ Z JEGO WYPOSAŻENIEM. DOSTAWA WYPOSAŻENIA.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego zamówienia jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607126-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500052162-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski Oława, Krajowy numer identyfikacyjny 52500400000, ul. Plac Zamkowy 15, 55200 Oława, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 303 55 01, e-mail olawam@dolnyslask.pl, faks 71 303 55 00.
Adres strony internetowej (url): www.um.olawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZEBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W OŁAWIE WRAZ Z JEGO WYPOSAŻENIEM. DOSTAWA WYPOSAŻENIA.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
INW.271/28/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest : - dostawa oświetlenia scenicznego - dostawa nagłośnienia scenicznego - dostawa mechaniki scenicznej - dostawa platform dla osób niepełnosprawnych - dostawa telebimu - dostawa pozostałego wyposażenia Zamawiający dzieli zamówienie na 6 poniżej opisanych części : 1)część 1 – Dostawa oświetlenia scenicznego obejmuję dostawę, montaż i uruchomienie poniższych urządzeń: - Dimmer Regulator – szt.2 - konsoleta do sterowania oświetleniem scenicznym – 1 kpl - odbiornik Wi-Fi – szt.1 -oprawy oświetlenia scenicznego – 44 kpl 2)część 2 - Dostawa nagłośnienia scenicznego obejmuje dostawę, montaż , podłączenie, uruchomienie i wykonanie dokumentacji powykonawczej poniższych urządzeń: - kolumna głośnikowa – szt. 4 - kolumna monitorowa – szt. 2 - mała aktywna kolumna głośnikowa – szt. 2 - wzmacniacz mocy – szt. 2 - system bezprzewodowy , odbiornik – szt. 2 - mikrofon instrumentalny – szt. 4 - mikrofon małomembranowy stereo set – szt.1 - system do audiodeskrypcji – 1 kpl 3)część 3 – Dostawa mechaniki scenicznej obejmuje dostawę, montaż, podłączenie, uruchomienie dokumentacji powykonawczej poniższych urządzeń: - kabel sygnałowy – 950 m - konstrukcja pod głowy – 2 kpl - złącza XLR – 200 kpl - przewody YLYżo – 950 m -sztankiety oświetleniowe – 3 kpl - okotarowanie kolor czarny – 1 kpl 4) część 4 - Dostawa platform dla osób niepełnosprawnych obejmuje dostawę, montaż podłączenie, uruchomienie , dostarczenie dokumentacji powykonawczej poniższych urządzeń: - platforma dla niepełnosprawnych przyschodowa ( dla pom.Sali Konferencyjnej) – 1 kpl - platforma dla niepełnosprawnych przyschodowa (dla pom. Sali Widowiskowej) – 1 kpl 5) część 5 – Dostawa telebimu zewnętrznego obejmująca również montaż, podłączenie, uruchomienie, dostarczenie dokumentacji projektowej uzgodnionej z projektantem przebudowy, niezbędnych zezwoleń i decyzji oraz dokumentacji powykonawczej. 6) część 6 - Dostawa pozostałego wyposażenia obejmuje dostawę, montaż , podłączenie i uruchomienie poniższych urządzeń: -krzesła dedykowane do widowni teatralnej – szt.162 -kiosk multimedialny – 1 kpl - lustro podświetlane – 2 kpl - stół i krzesła – 2 kpl - monitor led – 1 kpl - system wystawienniczy linkowy – 1 kpl
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 31500000-1

Dodatkowe kody CPV: 32422000-7, 31000000-6, 32342400-6, 32342000-2, 32343100-0, 32340000-8, 32260000-3, 44115600-5, 42141410-6, 30237280-5, 31161900-1, 31321210-7, 32572900-3, 44523200-4, 44212300-2, 44212500-4, 45311100-1, 45310000-3, 45316000-5, 45317300-5, 33196200-2, 45313100-5, 30231300-0, 30231310-3, 51310000-8, 39100000-3, 39111200-5, 30200000-1, 38622000-1, 39121200-8, 30231300-0, 39133000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa oświetlenia scenicznego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 233756.16
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AVProjekt Jerzy Mataczyno
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Latawcowa 3/10
Kod pocztowy: 54-130
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 274323.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 274323.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 274323.21
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa nagłośnienia scenicznego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 186434
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 284560.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 284560.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 284560.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Dostawa mechaniki scenicznej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 141134.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Mikor Inżyniering Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pożaryskiego 28/22
Kod pocztowy: 04-703
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 136899
Oferta z najniższą ceną/kosztem 136899
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 165527.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Dostawa platform dla niepełnosprawnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 103039.51
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: LIFT Profil Marek Hutnik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zaciszna 12
Kod pocztowy: 42-202
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 69864
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69864
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69864
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Dostawa telebimu zewnętrznego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 106000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TDC POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Warszawska 53
Kod pocztowy: 61-028
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 94525.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 94525.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 114799.99
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6
NAZWA: Dostawa pozostałego wyposażenia
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienie postępowania nastąpiło na podstawie art.93 ust.1 uPzp ponieważ nie złożono żadnej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.