Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego w sprzęt informatyczny – Zespół Szkół w Mogilnie

Organizator

Zespół Szkół w Mogilnie
ul. Dworcowa 9
88300 Mogilno
Polska

Opis

Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego w sprzęt informatyczny – Zespół Szkół w Mogilnie Zakup realizowany jest w ramach projektu Nr RPKP.06.03.02-04-0017/16 pod nazwą " Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego – ZS w Mogilnie " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Podziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu informatycznego do pracowni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Treść zapytania publicznego

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500064280-N-2017 z dnia 24-11-2017 r.
Zespół Szkół w Mogilnie: Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego w sprzęt informatyczny – Zespół Szkół w Mogilnie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego w sprzęt informatyczny – Zespół Szkół w Mogilnie Zakup realizowany jest w ramach projektu Nr RPKP.06.03.02-04-0017/16 pod nazwą " Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego – ZS w Mogilnie " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Podziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 602361-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500047523-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół w Mogilnie, Krajowy numer identyfikacyjny 000185608, ul. ul. Dworcowa 9, 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 315 26 64, e-mail zsmogilno@wp.pl, faks 052 315 26 64.
Adres strony internetowej (url): http://zsmogilno.biuletyn.net/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego w sprzęt informatyczny – Zespół Szkół w Mogilnie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZS/261/2/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego w sprzęt informatyczny – Zespół Szkół w Mogilnie Zakup realizowany jest w ramach projektu Nr RPKP.06.03.02-04-0017/16 pod nazwą " Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego – ZS w Mogilnie " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Podziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu planowany jest zakup sprzętu informatycznego do pracowni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30232140-7, 32322000-6, 39713430-6, 38652100-1, 30236000-2, 30237460-1, 30213200-7, 37453300-1, 30237136-1, 39532000-0, 33195100-4, 30233110-8, 30233160-0, 48329000-0, 48710000-8, 32420000-3, 32550000-3, 38434000-6, 30232130-4, 30237450-8, 30211000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Doposażenie bazy zawodowej Szkół Powiatu Mogileńskiego w sprzęt informatyczny- ZS w Mogilnie
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Doposażenie bazy zawodowej Szkół Powiatu Mogileńskiego w pozostały sprzęt informatyczny- ZS w Mogilnie
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Art. 93 ust.1 pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.